Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

terrorindustrienJoakim Hammerlin
«Terrorindustrien» av Joakim Hammerlin

«Europeiske myndigheter har begynt å kartlegge hvor du beveger deg, hvem du kommuniserer med og dine politiske sympatier. Våre fruheter og rettigheter undermineres. Rettstat erstattes med kontrollstat. Alt dettte for å bekjempe «terror» – en fiende som de siste 40 årene har tatt færre liv enn lynet.» (fra bokomslaget) Boken stiller et spørsmål, er det dette vi ønsker?

Kjøp boken på bokklubben.no.

Alle skal overvåkes

«En gang ville en fire år gammel pike ikke åpne en pakke fordi det var julegave til moren som sto ved siden av henne. På sterk oppfordring gikk hun til slutt med på at gaven kunne åpnes, den viste seg å inneholde selvlaget multesyltetøy. Etter å ha gått med på at moren smakte på syltetøyet i kontrollen, fikk hun gaven med seg» s24

Hammerlin stiller spørsmålet: «Ønsker vi et samfunn der en fireårig jente som vil overraske mamma med et glass selvlaget multesyltetøy på juleaften, skal behandles som en potensiell terrorist?» s25

«No-fly» lister

I USA har det dukket opp noen «no-fly» lister, som forsøker å sortere flypassasjerer i ulike kategorier. Hammerlin skriver «Før 11. september 2001 inneholdt den 16 navn. I juni 2004 hadde listen vokst til 158 000. I mai 2005: 288 000. I juni 2006: 516 000. Og i mai 2007 inneholdt listen hele 755 000 navn.» s31

«Det er vanskelig å utarbeide en generell profil på hvem som blir terrorister. Både CIA og MI5 hevder altså at det ikke er mulig å identifisere spesifikke fellestrekk ved terrorister» s32

«I 2005 ble 431 millioner mennesker «screenet» av det automatiserte kontrollsystemet (ATS). Hvis man tenker seg en urealistisk presis modell med 99,9 % sikkerhet, vil dette gi 431 000 falsk alarmer per år.» s32

«Den personlige belastningen for alle som feilaktig er blitt plassert i bås som potensielle terrorister, vil være stor, særlig med tanke på at mange vil ha havnet i kategorier på grunnlag av sin etniske bakgrunn.» s32

Den økende overvåkningen handler ikke primært om å forhindre potensielle terrorangrep, men alle skal overvåkes.

Biometrisk informasjon i pass og identitetskort

Myndigheter ønsker å benytte biometrisk identifisering ved å bruke RFID teknologi. Men denne informasjonen kan lett stjeles med billig teknologi

Hammerlin skriver: «I løpet av noen få sekunder var passet de testet RFID-leseren på, skannet, med høyoppløselig bilde, navn, personnummer, passmummer, nasjonalitet og kjønn.» s38

Ved alle endringer som skjer i et samfunn, har det en tendens til å være permanent og vanskelig å reversjere. Hammerlin skriver om det å oppretting av registre, at «når man først har åpnet opp for et register, er det fare for at det blir vanskelig både å stoppe opp og å snu.» s41

Antisosial adferd og 1984

Overvåkning skal bli totalitær, ingen kommer unna. Hammerlin skriver «[I USA] finnes det 30 millioner overvåkningskameraer» og høytalere ber deg om å plukke opp søppel i Storbritannia, «det skjer allerede i Middlesbrough, der man har utstyrt CCTV-kameraene med høyttalere for å kunne irettesette antisosial adferd.» s44

Tenk om vi skulle ende opp i et samfunn der du og jeg blir diagnosert med antisosial adferd for å kaste søppel på gata eller for å ytre seg offentlig?

Ved hjelp av elektroniske spor «er det mulig å kartlegge dine bevegelsesmønstre, ditt sosiale nettverk, dine vaner og dine interesser.» s45

EUs nye datalagringsdirektiv

Hammerlin diskuterer også det nye DLD som må stoppes. «EUs nye datalagringsdirektiv innebærer at det vil registreres hvem du kommuniserer med (gjennom e-post, telefon og SMS), på hvilket tidspunkt, og hvor du befinner deg når du gjør det, samt når du er logget på internett (ved hjelp av IP-adressen og navn og adresse som følger abonnementet).» s45

«Konsekvensen av direktivet [kan] bli at man får massive registre med informasjon om vanlige borgeres kommunikasjons- og bevegelsesmønstre, mens de man ønsker å verne seg mot – terroristene – finner andre måter å kommunisere på.» s48.

Försvarets Radioanstalt (FRA)

Utviklingen går meget raskt og overvåkningen er mer brutal og totalitær enn vi er klar over. Hammerlin skriver (s 51-53) «etterretningstjenesten i Sverige, Försvarets Radioanstalt (FRA), skal kunne overvåke all kabelbåren elektronisk informasjon som passerer svenske grenser.

«Mesteparten av telefontrafikk og datakommunikasjon mellom Norge og utlandet går via Sverige. I tillegg vil mye av informasjonsutvekslingen som skjer mellom norske internettbrukere, passere svenske grenser fordi mange teletilbydere bruker servere som ligger i Sverige.» s52

«Svenske myndigheter vil altså kunne samle inn og lagre informasjon om norske borgere, uten at vi har noen demokratisk kontroll over denne prosessen, ettersom den ikke er underlagt norsk jurisdiksjon.» s53

Overvåkning, avlytting og ransaking uten mistanke om lovbrudd i Norge

«I juli 2005 vedtok Stortinget en tilføyelse av politiloven av 1995 der det åpnes opp for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking og brev- og e-postkontroll uten at det foreligger mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd.» s54.

«Et annet viktig samarbeid Norge har søkt tilslutning til, er den såkalte «Prum-traktaten». Avtalen – som omtales som Schengen III – søker å styrke samarbeidet om bekjempelsen av terrorisme, organisert kriminalitet og ulovlig innvandring, og innebærer at alle EU-land får tilgang til hverandres DNA-, bilde- og fingeravtrykksregistre samt databaser over registreringsnumre på kjøretøy.» s55.

«I desember 2007 offentliggjorde menneskerettighetsgruppen Privacy International sitt kart over verdens ledende overvåkningssamfunn. Vurderingen bygget på en rekke kriterier, deriblant synlig overvåkning, avlytting, datalagring, og personvernets konstitusjonelle status. Av de europeiske land kom Norge på en delt 22. plass, kun «slått» av Danmark, Litauen, Frankrike og Storbritannia. Storbritannia var som eneste europeiske land, plassert i samme kategori som Kina, Russland og USA.» s59.

USA – land of the «free»

Den 24. oktober 2001 kom PATRIOT act som ødela borgernes rettsvern. Hammerlin skriver: «blant forslagene var at myndighetene skulle kunne arrestere, deportere og isolere terrormistenkte og begrense deres rett til å få saken prøvd for en uavhengig domstol. (…) De skulle også kunne bryte seg inn hos terrormistenkte uten rettslig kjennelse, og vedkommende skulle ikke ha rett til å få vite om at han eller hun var eller hadde vært under oppsyn». s60.

Loven «Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act» (HR 1955) «skal forebygge «voldelig radikalisering», «hjemmeavlet terrorisme» og «ideologisk basert vold». Det mest skremmende med lovteksten er hvor vidt disse begrepene tolkes.

«Hjemmeavlet terrorisme» defineres som «bruk, planlagt bruk, eller trusler om bruk av makt eller vold av en gruppe eller et individ som er født, oppvokst eller bosatt i USA […] for å skremme, presse eller tvinge den amerikanske stat, USAs sivile befolkning, eller noe segment av de førnevnte, for å fremme politiske eller sosiale målsetninger.» s91

«I sin ytterste konsekvens kan det nye lovforslaget innebære at ethvert tilfelle av politisk motivert motstand som amerikanske myndigheter definerer som voldelig, vil kunne settes i samme bås som terrorisme.» s92

Senere skulle TIA (US Total Information Awareness Program) komme. TIA ble omdøpt til US Terrorism Information Awareness Program. «Målet var å samle inn enorme mengder av tilgjengelig informasjon om samtlige av verdens innbyggere i en stor multimedial database som inneholdt både tekst, bilder, lyd og videosekvenser.» s62

«Mange av grunnprinsippene ble videreført i andre DARPA-systemer. Et av disse er ADVISE, som innebærer massekarlegging av internettbrukere verden over gjennom å lagre og analysere ulike elektroniske data, som e-postkommunikasjon og nettsteder man besøker.»

«Det mest omfattende overvåkningssystemet amerikanske myndigheter har etablert, er Echelon. Echelon er verdens største etterretningsinstitusjon, styrt fra basen til USAs føderale etterretningsorgan, NSA, i Fort Meade i Maryland i USA.» s64.

«Det er også kjent at Etterretningstjenesten i Norge har sitt eget «mini-Echelon» ved Lutvann utenfor Oslo. (…) Systemet kan kan brukes til automatisk gjenkjenning av stikkord i et stort antall samtaler. (…) Ifølge Ronald Bye og Finn Sjue, som har gitt ut en rekke bøker om overvåkning i Norge, har systemet ved Lutvann en enorm kapasitet. Hvis det benyttes fullt ut, kan det «i prinsippet avlutte hele det norske sivile samfunnet».» s65

Er massiv overvåkning effektiv mot terrorisme?

«Fire år etter 11. september hadde 39 mennesker blitt dømt for forbrytelser relatert til terrorisme eller nasjonal sikkerhet i USA. (…) Bare tre av disse sakene dreide seg om islamistisk ekstremisme, og kun én, «skobomberen» Richard reid, omhandlet et konkret forsøk på å detonere en bombe.» s73. Han ble ikke stoppet av etterretningsagenter, men av en flyplassansatt.

«I mars 2005 lekket fjernsynsstasjonen ABC News ut et hemmelig FBI-notat fra februar samme år der det ble slått fast at FBI ikke hadde klart å spore opp en eneste sovende al-Qaida-terrorcelle i USA.» s74

Terrorlovgivning

Storbritannias Terrorism Act fra 2006 kriminaliserer det å publisere utsagn som glorifiserer en terrorhandling offentlig. (…) Loven gør det også mulig for britiske myndigheter å kunne rettsforfølge enhver som tilkjennegir sin støtte til en bevegelse de mener utfører terrorisme.» s81.

«Oftest er begrepet terrorisme svært vidt definert – så vidt at man kan kvele all opposisjon. Indias terrorlov fra 2002 definerer for eksempel enhver handling gjort «med den hensikt å true enheten, integriteten, sikkerheten eller suvereniteten til India» som terrorisme.» s82

«Den enes terrorist er den andres frihetskjemper.» s84 Et eksempel er «den norske motstandsbevegelsens aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakt under krigen.». Terrorist eller frihetskjemper?

«Franske myndigheter har mulighet til å holde fanger innesperret uten rettslig domfellelse i 3,5 år, kun for mistanke om innblanding i terrorisme.» s101.

«Et gjennomgående trekk i de nye antiterrorlovene er at de snur bevisbyrden, slik at den antatt skyldige må bevise sin uskyld.» s101

Guantánamo

Så langt har 780 fanger vært holdt innesperret på Guantánamo-basen. Det er blitt vist at de fleste av fangene  har ingen tilknytning til terrorvirksomhet. Hammerlin beskriver hvordan USA har sneket seg unna ved å :

 1. benyttet militære domstoler for å omgå juridiske begrensinger i det sivile rettssystem.
 2. etablert fangeleirer utenfor amerikansk territorium for å slutte unna amerikansk jurisdiksjon
 3. benytte andre begreper enn «krigsfanger» for å omgå Genève-konvensjonen.

«Dette innebar at man hugget ned to av hovedpilarene i vestlig juridisk tradisjon: Magna Carta, signert i 1215, som sikrer retten til en juridisk prosess før straff eller fengsling, og Habeas corpus fra 1679, som sikrer retten til bevisførsel, til å møte aktoratet og til å kunne forsvare seg overfor en uavhengig domstol og/eller jury. (…) USA brøt også med FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, som slår fast retten til ikke å fengsles uten dom eller rettslig begrunnelse i et lovverk, retten til å prøve sin sak for en uavhengig domstol, retten til forsvar og retten til en rettferdig rettsgang.» s96

«I 2008 satt rundt 21 000 fengslet i Irak og 650 i Afghanistan. Røde Kors har hevdet at mellom 70 og 90 % av arrestasjonene som har vært foretatt i Irak, er «feil».»s98.

Tortur

CIA og amerikanske fangeleirer har et detaljert tortursystem som brukes i avhørssituasjoner.»Det dreier seg blant annet om å nekte fangene tilgang på føde, å nekte den søvn, å utsette dem for ekstreme temperaturer, å kle dem nakne, å spille høy, støyende musikk over lengre tidsrom, å skremme dem med aggressive hunder, å injisere «sannhetsserum» i avhørssituasjoner, å klippe skjegg og hår, hvilket for troende muslimer kan oppfattes som svært krenkende, og å utsette dem for «waterboarding» – en metode som ble oppfunnet under den spanske inkvisisjonen for å stimulere drukning, og som var en av Gestapos foretrukne torturmetoder.» s103.

«I gjennomsnitt vil man bare få rundt en sann historie per 80» s110

Retning for rettsystemet

Individets rettssikkerhet blir ødelagt. «Retten til ikke å fengsles uten dom og til å få sin sak prøvd for en uavhengig domstol, retten til å få innsyn i egen straffesak, til å få oppnevne en advokat og til å kunne forsvare seg» fjernes.

«Et demokratisk samfunn innebærer (…) at grunnleggende borgerrettigheter og friheter for befolkningen iveretas.» s75.

Tidligere terrortrussel – anarkistene

Tidlig på 1900-tallet utgjorde anarister «terrortrussel». De fleste anarkistgrupperinger ble gjennominfiltrert, og ofte kunne politispionene utgjøre flertallet i cellene. Myndighetene utnyttet infiltratørene aktivt til å provisere frem nye terrorangrep.

Det fantes aldri «noe hemmelig og godt koordinert anarkistisk nettverk med ambisjon om å knekke statsapparatene rundt omkring i verden. (…) Både myndigheter, politi og presse var delaktig i å opprettholde dette fordreide trusselbildet.» s135

Al-Qaida

Jason Burke hevder at «Det finnes ingen al-Qaida-organisasjon. Det finnes ikke noe internasjonalt nettverk med en leder og fotsoldater som ubetinget lystrer ordre, og med tentakler som sktrekker seg ut til sovende celler i USA, i Afrika, i Europa. Ideen om et enhetlig strukturert og organisert terroristnettverk stemmer rett og slett ikke.» s139.

Terrorisme, lyn og peanøtter

«USA har et gjennomsnitt på litt over 80 dødsfall per år på grunn av terror de siste 40 år.

I gjennomsnitt er det flere amerikanere som årlig omkommer av lynnedslag (87), tornadoer (82), peanøttallergi (100) og kollisjon med hjort (135).

Det er fire ganger så mange som omkommer i drukningsulykker i badekar (320) og nesten ni ganger så mange som omkommer som følge av at polstrede møbler har tatt fyr (693).» s146

«Siden den 11. september 2001 er antallet som har druknet i toalettet i USA, faktisk større enn antallet som har omkommet i terroraksjoner.» s151.

«Nesten 47 % av dem som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, mistet livet i Irak etter den 1. mai 2003, dagen da George W. Bush sto på hangarskipet USS «Abraham Lincoln» under banneret «MISSION ACCOMPLISHED» og kunngjorde at krigen i Irak var over.»s150.

«Over halvparten av det totale antallet mennesker som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, har mistet livet i Irak og Afghanistan under den amerikanskledende okkupasjonene.» s150.

«I 2007 sto [islamistiske terrorister] for under én prosent av antallet planlagte og gjennomførte terrorhandlinger i Europa. Europas typiske terrorist er fremdeles en separatisk, ikke en radikal islamist.» s175.

Del 3: Terrorindustrien

«I og for seg er det å skape frykt heller ikke det egentlige målet til terroristene. Frykten har instrumentell verdi ved at den kan avføde samfunnsendringer som terroristene anser å være til sin fordel.» s184

Her har Hammerlin helt korrekt, men det han ikke tar opp i boken er hvem som er de virkelige terroristene: hvem står bak terrorangrepene og hvem tjener på de?

«En undersøkelse (…) viste at det var klar sammenheng mellom hvor mye tid respondentene så på fjernsynsnyheter og nivået av frykt og enstelse som de opplevde i forhold til terrorisme. Undersøklesen viste også at de som så mye på fjernsynsnyheter, oppfattet risikoen for nye terrorangrep som større enn de som så mindre på fjernsynsnyheter.

Dette tyder på at fjernsynsmediet ikke bare fungerer som en høytaller, men også som en forsterker for det kollektive traumet som terroristene ønsker å skape.» s192

Ødeleggelsen av Irak

USAs angrep på Irak var en prenventiv krig, selv om Irak aldri har utgjort en trussel mot USA. Saddam Hussein hadde ikke

 1. forbindelse med al-Qaida og Osama bin Laden
 2. masseødeleggelsesvåpen
 3. utgjorde ikke en trussel mot USA

«På tross av at irakerne syntes å være lite villige til å deregulere, igangsatte den amerikanske siviladministrasjonen omfattende privatiseringsprogrammer under Paul Bremers ledelse. Noe av det første han gjorde som sivil administrator i Irak, var å si opp 500 000 statsansatte som et ledd i «avbaathifiseringen» av landet. (…) Deretter ble det skrevet kontrakter med utenlandske selskaper, først og fremst amerikanske, for gjenoppreisningsarbeidet av det irakiske samfunnet. (…) Kontraktene som ble inngått, var som regel av slaget «kost-pluss», altså det man måtte ha av utgifter, pluss en fastsatt profitt på toppen. Det var et system som innbød til kreativ bokføring og svindel. Jo mer penger man brukte, jo større fortjeneste kunne man hente ut. (…) Fem år etter Saddam-regiments fall hadde 70 % av irakerne fremdeles ikke fått tilgang på rent vann, og 80 % levde under dårlige sanitære forhold.» s 211

«Det største ranet ble gjennomført i februar 2007 gjennom privatiseringen av Iraks oljeforekomster.» s212 Dette innebar:

 1. Det ble ikke satt noe tak på hvor stor profitt utenlandske selskaper kunne hente ut gjennom oljeutvinning i Irak.
 2. Det ble ikke satt noe krav til de utenlandske kontraktørene å inngå partnerskap med irakiske selskaper eller å benytte irakiske arbeidere i utvinningsprossesen
 3. kontrollen over oljeressursene ble underlagt et nytt olje og gassård bestående av oljeeksperter utenfor Irak.

«Iraks oljereserver er altså ikke lenger underlagt den irakiske statens kontroll, men et internasjonalt råd av ikke-irakere.»

«I 2008 var forholdet en til en: 150 000 soldater og 150 000 leiesoldater»

Hammerlin mislykker helt i sin analyse når han skriver: «Slik sett ser det ut til at bin Laden og al-Qaida kan ha lyktes i sin strategi: Amerika blør«. For det første så har ikke Osama bin Laden og al-Qaida tjent noe av 9/11. For det andre så var det ikke bin Laden og al-Qaida som stod bak terrorangrepet. Den offisielle konspirasjonsteorien er full av faktafeil, motsigelser og mangler.

Krig big business, og det er noen som tjener seg rik på krig og elendighet. Det som taper er amerikanerene som må betale for krigføringene via skatter og Irakere og Afghanere som blir bombet.

Problem – reaksjon – løsning

De ekte terroristene (som Hammerlin ikke sier noe om) lykkes med å bruke terror som et problem, slik at folket reagerer med frykt og engstelse for terror og risikoen for nye terrorangrep. Løsningen på problemet blir å fjerne rettigheter og friheten, samt å innføre et overvåkningssystem (Les Orwell’s 1984) i den vestlige verden, samt at midtøsten blir standardisert på lik linjen med vesten.

Bush sa etter terrorangrepet 9/11 at «USA ble angrepet fordi det er den sterkeste ledestjernen for frihet og mulighet i verden». Og Bush er korrekt i dette utsagnet. Terroristene, som jeg må presiserer – ikke er Osama bin Laden og al-Qaida, men noen maktgale psykopater som styrer den vestlige verden via hemmelige samfunn og private organisasjoner, har lykkes med å fjerne friheten til USA som følge av 9/11.

Les også: Kronikk i Dagbladet «Det lukter strammere denne gangen» av Joakim Hammerlin.

«Terroristene har ikke maktmidlene til å avskaffe demokratiet. Dem er det vi som har. Det er opp til oss om vi skal ofte våre friheter og rettigheter i bytte mot økt sikkerhet.» s235

Reklamer

2 Responses to Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

 1. D.Breimo sier:

  For en detaljert beskrivelse av hvordan Paul Bremer & Co reviderte Iraqs lovverk for å gjøre det «legalt» for US multinationals å plyndre Iraq, les Antonia Juhasz’s bok «The Bush Agenda».
  For å sitere ex. CIA operative Michael Scheuer: «The US invasion of Iraq was not preemption; it was – like our war on Mexico in 1848 – an avaricious, premeditated, unprovoked war against a foe who posed no immediate threat but whose defeat did offer economic advantages».

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: