Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

26. mai 2011

terrorindustrienJoakim Hammerlin
«Terrorindustrien» av Joakim Hammerlin

«Europeiske myndigheter har begynt å kartlegge hvor du beveger deg, hvem du kommuniserer med og dine politiske sympatier. Våre fruheter og rettigheter undermineres. Rettstat erstattes med kontrollstat. Alt dettte for å bekjempe «terror» – en fiende som de siste 40 årene har tatt færre liv enn lynet.» (fra bokomslaget) Boken stiller et spørsmål, er det dette vi ønsker?

Kjøp boken på bokklubben.no.

Alle skal overvåkes

«En gang ville en fire år gammel pike ikke åpne en pakke fordi det var julegave til moren som sto ved siden av henne. På sterk oppfordring gikk hun til slutt med på at gaven kunne åpnes, den viste seg å inneholde selvlaget multesyltetøy. Etter å ha gått med på at moren smakte på syltetøyet i kontrollen, fikk hun gaven med seg» s24

Hammerlin stiller spørsmålet: «Ønsker vi et samfunn der en fireårig jente som vil overraske mamma med et glass selvlaget multesyltetøy på juleaften, skal behandles som en potensiell terrorist?» s25

«No-fly» lister

I USA har det dukket opp noen «no-fly» lister, som forsøker å sortere flypassasjerer i ulike kategorier. Hammerlin skriver «Før 11. september 2001 inneholdt den 16 navn. I juni 2004 hadde listen vokst til 158 000. I mai 2005: 288 000. I juni 2006: 516 000. Og i mai 2007 inneholdt listen hele 755 000 navn.» s31

«Det er vanskelig å utarbeide en generell profil på hvem som blir terrorister. Både CIA og MI5 hevder altså at det ikke er mulig å identifisere spesifikke fellestrekk ved terrorister» s32

«I 2005 ble 431 millioner mennesker «screenet» av det automatiserte kontrollsystemet (ATS). Hvis man tenker seg en urealistisk presis modell med 99,9 % sikkerhet, vil dette gi 431 000 falsk alarmer per år.» s32

«Den personlige belastningen for alle som feilaktig er blitt plassert i bås som potensielle terrorister, vil være stor, særlig med tanke på at mange vil ha havnet i kategorier på grunnlag av sin etniske bakgrunn.» s32

Den økende overvåkningen handler ikke primært om å forhindre potensielle terrorangrep, men alle skal overvåkes.

Biometrisk informasjon i pass og identitetskort

Myndigheter ønsker å benytte biometrisk identifisering ved å bruke RFID teknologi. Men denne informasjonen kan lett stjeles med billig teknologi

Hammerlin skriver: «I løpet av noen få sekunder var passet de testet RFID-leseren på, skannet, med høyoppløselig bilde, navn, personnummer, passmummer, nasjonalitet og kjønn.» s38

Ved alle endringer som skjer i et samfunn, har det en tendens til å være permanent og vanskelig å reversjere. Hammerlin skriver om det å oppretting av registre, at «når man først har åpnet opp for et register, er det fare for at det blir vanskelig både å stoppe opp og å snu.» s41

Antisosial adferd og 1984

Overvåkning skal bli totalitær, ingen kommer unna. Hammerlin skriver «[I USA] finnes det 30 millioner overvåkningskameraer» og høytalere ber deg om å plukke opp søppel i Storbritannia, «det skjer allerede i Middlesbrough, der man har utstyrt CCTV-kameraene med høyttalere for å kunne irettesette antisosial adferd.» s44

Tenk om vi skulle ende opp i et samfunn der du og jeg blir diagnosert med antisosial adferd for å kaste søppel på gata eller for å ytre seg offentlig?

Ved hjelp av elektroniske spor «er det mulig å kartlegge dine bevegelsesmønstre, ditt sosiale nettverk, dine vaner og dine interesser.» s45

EUs nye datalagringsdirektiv

Hammerlin diskuterer også det nye DLD som må stoppes. «EUs nye datalagringsdirektiv innebærer at det vil registreres hvem du kommuniserer med (gjennom e-post, telefon og SMS), på hvilket tidspunkt, og hvor du befinner deg når du gjør det, samt når du er logget på internett (ved hjelp av IP-adressen og navn og adresse som følger abonnementet).» s45

«Konsekvensen av direktivet [kan] bli at man får massive registre med informasjon om vanlige borgeres kommunikasjons- og bevegelsesmønstre, mens de man ønsker å verne seg mot – terroristene – finner andre måter å kommunisere på.» s48.

Försvarets Radioanstalt (FRA)

Utviklingen går meget raskt og overvåkningen er mer brutal og totalitær enn vi er klar over. Hammerlin skriver (s 51-53) «etterretningstjenesten i Sverige, Försvarets Radioanstalt (FRA), skal kunne overvåke all kabelbåren elektronisk informasjon som passerer svenske grenser.

«Mesteparten av telefontrafikk og datakommunikasjon mellom Norge og utlandet går via Sverige. I tillegg vil mye av informasjonsutvekslingen som skjer mellom norske internettbrukere, passere svenske grenser fordi mange teletilbydere bruker servere som ligger i Sverige.» s52

«Svenske myndigheter vil altså kunne samle inn og lagre informasjon om norske borgere, uten at vi har noen demokratisk kontroll over denne prosessen, ettersom den ikke er underlagt norsk jurisdiksjon.» s53

Overvåkning, avlytting og ransaking uten mistanke om lovbrudd i Norge

«I juli 2005 vedtok Stortinget en tilføyelse av politiloven av 1995 der det åpnes opp for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking og brev- og e-postkontroll uten at det foreligger mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd.» s54.

«Et annet viktig samarbeid Norge har søkt tilslutning til, er den såkalte «Prum-traktaten». Avtalen – som omtales som Schengen III – søker å styrke samarbeidet om bekjempelsen av terrorisme, organisert kriminalitet og ulovlig innvandring, og innebærer at alle EU-land får tilgang til hverandres DNA-, bilde- og fingeravtrykksregistre samt databaser over registreringsnumre på kjøretøy.» s55.

«I desember 2007 offentliggjorde menneskerettighetsgruppen Privacy International sitt kart over verdens ledende overvåkningssamfunn. Vurderingen bygget på en rekke kriterier, deriblant synlig overvåkning, avlytting, datalagring, og personvernets konstitusjonelle status. Av de europeiske land kom Norge på en delt 22. plass, kun «slått» av Danmark, Litauen, Frankrike og Storbritannia. Storbritannia var som eneste europeiske land, plassert i samme kategori som Kina, Russland og USA.» s59.

USA – land of the «free»

Den 24. oktober 2001 kom PATRIOT act som ødela borgernes rettsvern. Hammerlin skriver: «blant forslagene var at myndighetene skulle kunne arrestere, deportere og isolere terrormistenkte og begrense deres rett til å få saken prøvd for en uavhengig domstol. (…) De skulle også kunne bryte seg inn hos terrormistenkte uten rettslig kjennelse, og vedkommende skulle ikke ha rett til å få vite om at han eller hun var eller hadde vært under oppsyn». s60.

Loven «Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act» (HR 1955) «skal forebygge «voldelig radikalisering», «hjemmeavlet terrorisme» og «ideologisk basert vold». Det mest skremmende med lovteksten er hvor vidt disse begrepene tolkes.

«Hjemmeavlet terrorisme» defineres som «bruk, planlagt bruk, eller trusler om bruk av makt eller vold av en gruppe eller et individ som er født, oppvokst eller bosatt i USA […] for å skremme, presse eller tvinge den amerikanske stat, USAs sivile befolkning, eller noe segment av de førnevnte, for å fremme politiske eller sosiale målsetninger.» s91

«I sin ytterste konsekvens kan det nye lovforslaget innebære at ethvert tilfelle av politisk motivert motstand som amerikanske myndigheter definerer som voldelig, vil kunne settes i samme bås som terrorisme.» s92

Senere skulle TIA (US Total Information Awareness Program) komme. TIA ble omdøpt til US Terrorism Information Awareness Program. «Målet var å samle inn enorme mengder av tilgjengelig informasjon om samtlige av verdens innbyggere i en stor multimedial database som inneholdt både tekst, bilder, lyd og videosekvenser.» s62

«Mange av grunnprinsippene ble videreført i andre DARPA-systemer. Et av disse er ADVISE, som innebærer massekarlegging av internettbrukere verden over gjennom å lagre og analysere ulike elektroniske data, som e-postkommunikasjon og nettsteder man besøker.»

«Det mest omfattende overvåkningssystemet amerikanske myndigheter har etablert, er Echelon. Echelon er verdens største etterretningsinstitusjon, styrt fra basen til USAs føderale etterretningsorgan, NSA, i Fort Meade i Maryland i USA.» s64.

«Det er også kjent at Etterretningstjenesten i Norge har sitt eget «mini-Echelon» ved Lutvann utenfor Oslo. (…) Systemet kan kan brukes til automatisk gjenkjenning av stikkord i et stort antall samtaler. (…) Ifølge Ronald Bye og Finn Sjue, som har gitt ut en rekke bøker om overvåkning i Norge, har systemet ved Lutvann en enorm kapasitet. Hvis det benyttes fullt ut, kan det «i prinsippet avlutte hele det norske sivile samfunnet».» s65

Er massiv overvåkning effektiv mot terrorisme?

«Fire år etter 11. september hadde 39 mennesker blitt dømt for forbrytelser relatert til terrorisme eller nasjonal sikkerhet i USA. (…) Bare tre av disse sakene dreide seg om islamistisk ekstremisme, og kun én, «skobomberen» Richard reid, omhandlet et konkret forsøk på å detonere en bombe.» s73. Han ble ikke stoppet av etterretningsagenter, men av en flyplassansatt.

«I mars 2005 lekket fjernsynsstasjonen ABC News ut et hemmelig FBI-notat fra februar samme år der det ble slått fast at FBI ikke hadde klart å spore opp en eneste sovende al-Qaida-terrorcelle i USA.» s74

Terrorlovgivning

Storbritannias Terrorism Act fra 2006 kriminaliserer det å publisere utsagn som glorifiserer en terrorhandling offentlig. (…) Loven gør det også mulig for britiske myndigheter å kunne rettsforfølge enhver som tilkjennegir sin støtte til en bevegelse de mener utfører terrorisme.» s81.

«Oftest er begrepet terrorisme svært vidt definert – så vidt at man kan kvele all opposisjon. Indias terrorlov fra 2002 definerer for eksempel enhver handling gjort «med den hensikt å true enheten, integriteten, sikkerheten eller suvereniteten til India» som terrorisme.» s82

«Den enes terrorist er den andres frihetskjemper.» s84 Et eksempel er «den norske motstandsbevegelsens aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakt under krigen.». Terrorist eller frihetskjemper?

«Franske myndigheter har mulighet til å holde fanger innesperret uten rettslig domfellelse i 3,5 år, kun for mistanke om innblanding i terrorisme.» s101.

«Et gjennomgående trekk i de nye antiterrorlovene er at de snur bevisbyrden, slik at den antatt skyldige må bevise sin uskyld.» s101

Guantánamo

Så langt har 780 fanger vært holdt innesperret på Guantánamo-basen. Det er blitt vist at de fleste av fangene  har ingen tilknytning til terrorvirksomhet. Hammerlin beskriver hvordan USA har sneket seg unna ved å :

 1. benyttet militære domstoler for å omgå juridiske begrensinger i det sivile rettssystem.
 2. etablert fangeleirer utenfor amerikansk territorium for å slutte unna amerikansk jurisdiksjon
 3. benytte andre begreper enn «krigsfanger» for å omgå Genève-konvensjonen.

«Dette innebar at man hugget ned to av hovedpilarene i vestlig juridisk tradisjon: Magna Carta, signert i 1215, som sikrer retten til en juridisk prosess før straff eller fengsling, og Habeas corpus fra 1679, som sikrer retten til bevisførsel, til å møte aktoratet og til å kunne forsvare seg overfor en uavhengig domstol og/eller jury. (…) USA brøt også med FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, som slår fast retten til ikke å fengsles uten dom eller rettslig begrunnelse i et lovverk, retten til å prøve sin sak for en uavhengig domstol, retten til forsvar og retten til en rettferdig rettsgang.» s96

«I 2008 satt rundt 21 000 fengslet i Irak og 650 i Afghanistan. Røde Kors har hevdet at mellom 70 og 90 % av arrestasjonene som har vært foretatt i Irak, er «feil».»s98.

Tortur

CIA og amerikanske fangeleirer har et detaljert tortursystem som brukes i avhørssituasjoner.»Det dreier seg blant annet om å nekte fangene tilgang på føde, å nekte den søvn, å utsette dem for ekstreme temperaturer, å kle dem nakne, å spille høy, støyende musikk over lengre tidsrom, å skremme dem med aggressive hunder, å injisere «sannhetsserum» i avhørssituasjoner, å klippe skjegg og hår, hvilket for troende muslimer kan oppfattes som svært krenkende, og å utsette dem for «waterboarding» – en metode som ble oppfunnet under den spanske inkvisisjonen for å stimulere drukning, og som var en av Gestapos foretrukne torturmetoder.» s103.

«I gjennomsnitt vil man bare få rundt en sann historie per 80» s110

Retning for rettsystemet

Individets rettssikkerhet blir ødelagt. «Retten til ikke å fengsles uten dom og til å få sin sak prøvd for en uavhengig domstol, retten til å få innsyn i egen straffesak, til å få oppnevne en advokat og til å kunne forsvare seg» fjernes.

«Et demokratisk samfunn innebærer (…) at grunnleggende borgerrettigheter og friheter for befolkningen iveretas.» s75.

Tidligere terrortrussel – anarkistene

Tidlig på 1900-tallet utgjorde anarister «terrortrussel». De fleste anarkistgrupperinger ble gjennominfiltrert, og ofte kunne politispionene utgjøre flertallet i cellene. Myndighetene utnyttet infiltratørene aktivt til å provisere frem nye terrorangrep.

Det fantes aldri «noe hemmelig og godt koordinert anarkistisk nettverk med ambisjon om å knekke statsapparatene rundt omkring i verden. (…) Både myndigheter, politi og presse var delaktig i å opprettholde dette fordreide trusselbildet.» s135

Al-Qaida

Jason Burke hevder at «Det finnes ingen al-Qaida-organisasjon. Det finnes ikke noe internasjonalt nettverk med en leder og fotsoldater som ubetinget lystrer ordre, og med tentakler som sktrekker seg ut til sovende celler i USA, i Afrika, i Europa. Ideen om et enhetlig strukturert og organisert terroristnettverk stemmer rett og slett ikke.» s139.

Terrorisme, lyn og peanøtter

«USA har et gjennomsnitt på litt over 80 dødsfall per år på grunn av terror de siste 40 år.

I gjennomsnitt er det flere amerikanere som årlig omkommer av lynnedslag (87), tornadoer (82), peanøttallergi (100) og kollisjon med hjort (135).

Det er fire ganger så mange som omkommer i drukningsulykker i badekar (320) og nesten ni ganger så mange som omkommer som følge av at polstrede møbler har tatt fyr (693).» s146

«Siden den 11. september 2001 er antallet som har druknet i toalettet i USA, faktisk større enn antallet som har omkommet i terroraksjoner.» s151.

«Nesten 47 % av dem som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, mistet livet i Irak etter den 1. mai 2003, dagen da George W. Bush sto på hangarskipet USS «Abraham Lincoln» under banneret «MISSION ACCOMPLISHED» og kunngjorde at krigen i Irak var over.»s150.

«Over halvparten av det totale antallet mennesker som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, har mistet livet i Irak og Afghanistan under den amerikanskledende okkupasjonene.» s150.

«I 2007 sto [islamistiske terrorister] for under én prosent av antallet planlagte og gjennomførte terrorhandlinger i Europa. Europas typiske terrorist er fremdeles en separatisk, ikke en radikal islamist.» s175.

Del 3: Terrorindustrien

«I og for seg er det å skape frykt heller ikke det egentlige målet til terroristene. Frykten har instrumentell verdi ved at den kan avføde samfunnsendringer som terroristene anser å være til sin fordel.» s184

Her har Hammerlin helt korrekt, men det han ikke tar opp i boken er hvem som er de virkelige terroristene: hvem står bak terrorangrepene og hvem tjener på de?

«En undersøkelse (…) viste at det var klar sammenheng mellom hvor mye tid respondentene så på fjernsynsnyheter og nivået av frykt og enstelse som de opplevde i forhold til terrorisme. Undersøklesen viste også at de som så mye på fjernsynsnyheter, oppfattet risikoen for nye terrorangrep som større enn de som så mindre på fjernsynsnyheter.

Dette tyder på at fjernsynsmediet ikke bare fungerer som en høytaller, men også som en forsterker for det kollektive traumet som terroristene ønsker å skape.» s192

Ødeleggelsen av Irak

USAs angrep på Irak var en prenventiv krig, selv om Irak aldri har utgjort en trussel mot USA. Saddam Hussein hadde ikke

 1. forbindelse med al-Qaida og Osama bin Laden
 2. masseødeleggelsesvåpen
 3. utgjorde ikke en trussel mot USA

«På tross av at irakerne syntes å være lite villige til å deregulere, igangsatte den amerikanske siviladministrasjonen omfattende privatiseringsprogrammer under Paul Bremers ledelse. Noe av det første han gjorde som sivil administrator i Irak, var å si opp 500 000 statsansatte som et ledd i «avbaathifiseringen» av landet. (…) Deretter ble det skrevet kontrakter med utenlandske selskaper, først og fremst amerikanske, for gjenoppreisningsarbeidet av det irakiske samfunnet. (…) Kontraktene som ble inngått, var som regel av slaget «kost-pluss», altså det man måtte ha av utgifter, pluss en fastsatt profitt på toppen. Det var et system som innbød til kreativ bokføring og svindel. Jo mer penger man brukte, jo større fortjeneste kunne man hente ut. (…) Fem år etter Saddam-regiments fall hadde 70 % av irakerne fremdeles ikke fått tilgang på rent vann, og 80 % levde under dårlige sanitære forhold.» s 211

«Det største ranet ble gjennomført i februar 2007 gjennom privatiseringen av Iraks oljeforekomster.» s212 Dette innebar:

 1. Det ble ikke satt noe tak på hvor stor profitt utenlandske selskaper kunne hente ut gjennom oljeutvinning i Irak.
 2. Det ble ikke satt noe krav til de utenlandske kontraktørene å inngå partnerskap med irakiske selskaper eller å benytte irakiske arbeidere i utvinningsprossesen
 3. kontrollen over oljeressursene ble underlagt et nytt olje og gassård bestående av oljeeksperter utenfor Irak.

«Iraks oljereserver er altså ikke lenger underlagt den irakiske statens kontroll, men et internasjonalt råd av ikke-irakere.»

«I 2008 var forholdet en til en: 150 000 soldater og 150 000 leiesoldater»

Hammerlin mislykker helt i sin analyse når han skriver: «Slik sett ser det ut til at bin Laden og al-Qaida kan ha lyktes i sin strategi: Amerika blør«. For det første så har ikke Osama bin Laden og al-Qaida tjent noe av 9/11. For det andre så var det ikke bin Laden og al-Qaida som stod bak terrorangrepet. Den offisielle konspirasjonsteorien er full av faktafeil, motsigelser og mangler.

Krig big business, og det er noen som tjener seg rik på krig og elendighet. Det som taper er amerikanerene som må betale for krigføringene via skatter og Irakere og Afghanere som blir bombet.

Problem – reaksjon – løsning

De ekte terroristene (som Hammerlin ikke sier noe om) lykkes med å bruke terror som et problem, slik at folket reagerer med frykt og engstelse for terror og risikoen for nye terrorangrep. Løsningen på problemet blir å fjerne rettigheter og friheten, samt å innføre et overvåkningssystem (Les Orwell’s 1984) i den vestlige verden, samt at midtøsten blir standardisert på lik linjen med vesten.

Bush sa etter terrorangrepet 9/11 at «USA ble angrepet fordi det er den sterkeste ledestjernen for frihet og mulighet i verden». Og Bush er korrekt i dette utsagnet. Terroristene, som jeg må presiserer – ikke er Osama bin Laden og al-Qaida, men noen maktgale psykopater som styrer den vestlige verden via hemmelige samfunn og private organisasjoner, har lykkes med å fjerne friheten til USA som følge av 9/11.

Les også: Kronikk i Dagbladet «Det lukter strammere denne gangen» av Joakim Hammerlin.

«Terroristene har ikke maktmidlene til å avskaffe demokratiet. Dem er det vi som har. Det er opp til oss om vi skal ofte våre friheter og rettigheter i bytte mot økt sikkerhet.» s235

Reklamer

The Corportation av Joel Bakan

25. mai 2011

The Corporation
The Corporation, både som bok og film

Boken handler om hvordan det gikk til at The Corportation – det store, børsnoterte selskapet – fikk så dominerende plass i samfunnet.

Boken er oversatt til norsk og kjøpes på bokkilden.no.

Kommentarer og utdrag fra boken

«Selskapets juridisk definerte mandat er å strebe nådeløst og utelukkende for sine egne interesser, uavhengig av de ofte skadelige konsekvensene dette kan få for andre. Som følge av dette hevder jeg at selskapet er en sykelig institusjon, en farlig forvalter av den store makten det har over folk og samfunn.» s13

Selskapets historie

«Den vanligste partnerskapsformen besto [tidligere] av relativt små gruppe menn, som var bundet sammen av personlig lojalitet og gjensidig tillit, og som slo sammen sine slanter for å starte forretninger som de både drev og eide. Selskapet, derimot, skilte eierskapet fra styret: En gruppe mennesker, direktørene og administrasjonen, styrte firmaet, mens en annen gruppe, aksjonærene, eide det. Mange mente denne særegne utformingen var den reneste oppskrift på korrupsjon og skandaler».

Mot slutten av 1800 tallet begynte to stater, New Jersey og Delaware, «å fjerne upopulære restriksjoner fra næringsloven. De fikk blant annet

 • fjernet reglene som krevde at firmaer bare kunne stiftes for smalt definerte formål, og bare eksistere i en begrenset tid, og kun drive sin virksomhet i visse områder
 • løsnet betraktelig på kontrollen med sammenslåinger og oppkjøp, og
 • avskaffet regelen om at et selskap ikke kunne eie aksjer i et annet.»

Dette la i vei for store børsnoterte selskaper slik vi kjenner til fra i dag.

«1800 selskap ble innlemmet i 157 mellom 1898 og 1904. På under et tiår var USAs økonomi omgjort fra en økonomi der individuelt eide foretak konkurrerte fritt seg imellom, til en økonomi dominert av relativt få gigantselskap, alle eid av en mengde aksjonærer.» s26

«Deregulering frigjorde selskapene fra juridiske bindinger, og privatisering ga dem makt til å styre samfunnsområder de før hadde vært utestengt fra. Ved slutten av 1900-tallet var selskapet blitt verdens mektigste institusjon» s147.

Profitt og plikt

Utformingen av selskapet gjennom selskapslover gjør at selskapene utelukkende jakter etter profitt. Selskapene eksisterer kun for å maksimere avkastningen for aksjonærene.

«De som styrer selskapene har en lovpålagt plikt overfor aksjonørene, og denne plikten er å tjene penger.» s48.

«Selskapene har bare en plikt: å ivareta sine egne og eiernes interesser.» s118

Selskapet som en person

«Ved slutten av 1800-tallet hadde rettsvesnet gjennom en bisarr juridisk alkymi fullstendig omgjort selskapet til en «person», med sin egen identitet, atskilt fra menneskene av kjøtt og blod som eide og styrte det.»

«Mellom 1890 og 1910 påberopte næringslivsinteressene seg Foureenth Amedment 288 ganger i retten, samenlignet med 19 ganger for afrikansk-amerikanere.» s181.

Psykopaten

I boken diagnoserer Bakan selskapet som en psykopat fordi det  «utelukkende selvopptatt og ute av stand til å føle oppriktig omsorg for andre i noen som helst sammenheng.» s67

Også når selskapet går gjennom en sjekkliste for psykopatiske tilbøyeligheter, finner det store overstemmelser, selskapet

 • «er uansvarlig, fordi alle andre utsettes for risiko i forsøket på å oppylle selskapets mål.»
 • «prøver å manipulere alt, inkludert den offentlige opinion.»
 • «er stormannsgale, og insisterer alltid på at «vi er nummer en, vi er de beste».»
 • «har mangel på empati og har asosiale tendenser.»

Eksternalisering av kostnader

«Selskapets innebygde trang til å eksternalisere sine kostnader er selve roten til mange av verdens sosiale og miljømessige problemer.» s72

Eksternalisering er skadene andre påføres – arbeiderne, forbrukerne, lokalsamfunnet og miljøet – av selskapenes psykopatiske tendenser.

«Selskapets enestående struktur er hovedårsaken til at lovbruddene er så utbredt i forretningsverdenen. Selskapsformen er konstruert for å beskytte de menneskene som eier og driver selskapene mot juridisk ansvar. (…) Aksjonærene kan ikke holdes ansvarlig for selskapenes lovbrudd på grunn av det begrensede ansvaret. (…) Direktørene beskyttes tradisjonelt av det at de ikke er direkte involvert i beslutningsprosessen. (…) Sjefene beskyttes av lovens motvilje mot å holde dem ansvarlig for selskapenes ulovlige handlinger. (…) Derfor er selskapet selv i de fleste tilfeller det mest aktuelle målet for rettsforfølgelser. (…) Som psykopaten selskapet ligner på, føler det ingen moralsk pliktelse til å lyde loven.» s89

Fra side 85 til 89 ramser Bakan opp noen av General Electrics (GE) største forbrytelser mellom 1990 og 2001. Bakan ramser opp 41 store forbrytelser, alt fra forurensing, overprising, urimelig innkrevningspraksis, dumping av industrikjemikalier, kompensasjon, sikkerhetsbrudd og konstruksjonsfeil ved atomkraftverk, overprising av forsvarskontrakter og hvitvasking av penger, disse forbrytelsene gav bøter og pålegg fra 20 000 dollar til 2 milliarder pund.

Et selskap med psykopatiske egenskaper som General Electric vil tenke utelukkende på sine egne interesser, og vil dermed forsette å begå lovbruddene så lenge det er lønnsomt. Et selskap vil som sagt maksimere profitten.

Kontroll over selskapet

«Selskapene [har] gjennom de siste 300 år samlet seg så stor makt at de har svekket myndighetenes evne til å kontrollere dem.» s20

«Lover som begrenser friheten deres til å utnytte mennesker og naturmiljøet er slike hindringer, og selskapene har kjempet med betydelig hell de siste 20 årene for å fjerne dem.» s95

«Effektiv statlig regulering er den eneste håpet for å stanse selskapenes ugjerninger.» s155.

«Reguleringene er utformet for å tvinge selskapene til å internalisere – altså betale – de kostnadene de ellers ville eksternalisere til samfunnet og miljøet.»

«Strengere restriksjoner på oppkjøp og fusjoner, aksjonærrepresentasjon ved styrebordet, og lover som tillager eller krever at sjefene tar hensyn til flere grupper av interessenter når de fatter beslutninger – er ønskelig, men vil trolig ikke styrke selskapenes ansvarlighet overfor samfunnet i særlig grad.» s166

«Selskapene må støpes om til å tjene, fremme og være ansvarlige overfor en bredere del av samfunnet enn bare seg selv og aksjonærene.» s167.

«Nasjonene bør samarbeide for å endre ideologien og praksisen til de internasjonale institusjonene – som WTO, IMF og Verdensbanken – bort fra markedsfundamentalismen og utbredelsen av deregulering og privatisering.» s171.

Selskapenes rolle under 2. verdenskrig

s97-98:

«Noen av de største amerikanske selskapene tjente store penger på å arbeide for Adolf Hitler.»

General Motors eide og kontrollerte Adam Opel AG lagde lastebiler for tyske Wehrmacht.

IBM hjelpte Hitler når de trengte teknisk assistanse til driften av nazistenes utryddelses- og slavearbeidsprogram. IBM forsynte også nazistene med Hollerith-hullkortmaskiner som ble brukt i konsentrasjonsleirene og utryddelsen av jødene.

Edwin Black, forfatter av IBM and the Holocaust sier: «Hovedkonteret i New York hadde full kjennskap til alt som foregikk i Det tredje riket med deres maskiner, at maskinene hovedsakelig var i konsentrasjonsleirene, og de visste at jødene ble utryddet.»

Statskupp i USA

Bakan beskriver også hvordan noen ledende forretningsmenn prøvde å gjøre USA til et fascistdiktatur gjennom et statskupp (s98-104).

Generalen Smedley Butler ble valgt til å gjøre jobben med å skape en hær av soldater og presse Roosevelt’s regjering til å utnevne Butler til generalsekretær, derfra kunne Butler få reell makt over nasjonen, og presidenten ville bli en ren nikkedukke.

Det var MacGuire som prøvde å overtale Butler. MacGuire representerte Crayson Murphy, Robert Clark og John Davis.

American Liberty League ble dannet som en frontorganisasjon som skulle skaffe hemmelig økonomisk og praktisk støtte til planen. Kasserer for ligaen var Crayson Murphy, Robert Clark var en større økonomisk bidragsyter, og folk fra JP Morgan og DuPont var ligaens ledere.  John Davis var medlem av den nasjonale lederkomitten.

Finansbakmennene omfatter noen av USAs næringslivs største konsern: Pitcairn-familien, Andrew Mellon Associates, Rockefeller Associates, E. F. Hutton Associates, William Knudsen fra General Motors og Pew-familien.

Den 20. november 1934 avslørte Butler planene for Kongressen.

Dokumentaren

Filmen fra 2003 er basert på boken The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power av Joel Bakan.


Vi morer oss til døde av Neil Postman

24. mai 2011

vi morer oss til døde

Neil Postmans bok «Vi morer oss til døde» er noe av det beste av mediekritikk du finner. Denne boken er mer relevant i dag enn da den kom ut i 1985. Boken kritiserer hvordan fjernsynet påvirker våre liv.

Fra bokklubben: «Hans utgangspunkt er fjernsynsmediet i hjemlandet USA, og han slår fast at alle budskap innenfor kulturen blir tilpasset den flyten, eller «the flow», som preger fjernsynsmediet. Den kunnskapen og de budskap som ikke passer til å bli formidlet via TV, får derfor langt mindre å si i samfunnet. Resultatet er at alt blir performance, og det er dette som truer våre demokratiske samfunn i dag.»

Om forfatteren

Neil Postman (1931 – 2003) var en amerikansk medieviter og forfatter. Han var professor ved New York University.

Her er noen utdrag fra boken

«Forfallet i den epistemologi som bygger på det trykte ord, og den medfølgende fremvekst av en epistemologi som bygger på fjernsyn, har fått alvorlige følger for det offentlige liv, og at vi blir dummere for hvert minutt som går.»

«Epistemologi (erkjennelsesteori) er læren om viten og erkjennelse.»

Hva lesing gjør med tenkningen:
«Det er en prosess som oppmuntrer til rasjonalitet; at det skrevne ord alltid opptrer i en rekkefølge, alltid fremstiller et saksforhold, og det tilskynder til det som Walter Ong har kalt «den analytiske forva ltning av kunnskapen». Når man tar for seg det skrevne ord, må man følge en bestemt tanketråd, og det krever betydelige evner til å klassifisere, trekke slutninger og resonnere. Det innebærer at man må avsløre løgn, forvirring, for sterk generaliseringer, at man må avsløre misbruk av logikk og sunn fornuft. Det betyr også at man må veie ideer, sammenligne påstander og stille dem opp mot hverandre, sette en generalisering i sammenheng med en annen. Om man skal klare det, må man skaffe en viss avstand til selve ordene, og det gjøres faktisk lettere fordi teksten er isolert og upersonlig, og ikke stopper opp for å bifalle et beåndet avsnitt.»

«I det 18. og 19. århundre fremmet det trykte ord en definisjon av intelligens som gav forrang til den objektive, rasjonelle bruk av tanken, og samtidig oppmuntrer til en offentlig samtale hvor innholdet var alvorlig, og logisk ordnet.»

«Vi er nå godt og vel inne i en annen generasjon av barn som har hatt fjernsynet som sin første og mest tilgjengelige lærer, og for mange har det vært den mest pålitelige venn og ledsager. For å si det enkelt, fjernsynet er kommandosenteret i den nye epistemologien.»

«Fjernsynet er med andre ord i ferd med å forvandle vår kultur til en eneste kjempemessig arena for underholdningsindutrien. Det er selvsagt fullt mulig at vi når det kommer til stykket vil mene at det er i den skjønneste orden, og avgjøre at det er akkurat sånn vi vil ha det. Det var nettopp det Aldous Huxley fryktet, for femti år siden.»

«Nyhetssendingen er, rett ut sagt, lagt opp som underholdning, ikke som beløring, med stoff til ettertanke eller katarsis.»

«Følgen av alt dette er at amerikanerene er de best underholdte og sannsynligvis de minst velorienterte i hele den vestlige verden.»

«Fjernsynet endrer betydningen av «å være informert» ved å skape en form for informasjon som gjerne kunne kalles desinformasjon. (…) Desinformasjon betyr ikke falsk informasjon. Det betyr villedende informasjon – feilplassert, irrelevent, fragmentert eller overfladisk informasjon – informasjon som gir folk en illusjon av å vite noe, men som i virkeligheten fører dem bort fra virkelig viten.» s 130.

Vi har nå «vennet oss slik til denne måten å få nyhetene om verden på – en verden av fragmenter, hvor hendelser står alene, berøvet enhver forbindelse med fortiden eller fremtiden eller andre hendelser – at enhver forestilling om en indre logisk sammenheng er forsvunnet.» s133

«Vi kan faktisk gå så langt som til å hevde at fjernsynsreklamen overhodet ikke handler om egenskapene til de produktene som skal forbrukes. Den handler om egenskapene til dem som forbruker produkter.»

«Det er den lærdom vi kan trekke av alle store fjernsynsreklamer: De fremsetter et slagord, et symbol eller et brennpunkt, som gir seerne et omfattende og betvingende bilde av dem selv. Når partipolitikken forskyves til fjernsynspolitikk, etterstrebes det samme mål.»

«Den kanskje største av alle pedagogiske villfarelser er den forestilling at en person bare lærer det han studerer til en bestemt tid. Supplerende læring, som innarbeidingen av varige holdninger … kan være og er ofte viktigere enn rettskrivningstimer eller timer i geografi og historie … Det er nemlig disse holdningene som virkelig vil bety noe i fremtiden.»
– John Dewey, Experience and Education.

«En undervisning som ikke krever forutsetninger, som skyr ting som kan forvirres og går utenom alle resonnementer, kan med rette kalles underholdning. Og når man tenker på at bortsett fra søvn er det ingen aktivitet som krever mer av amerikansk ungdoms tid enn nettopp fjernsynstitting, kan vi ikke unngå den konklusjon at det nå foregår en bastant nyorientering i forhold til det å lære.» s178.

«Lærere på alle trinn øker nå omfanget av billedstoff i undervisningen, reduserer mengden språklig resonnementer som elevene må igjennom, satser mindre på skriftlige og muntlige lekser og trekker motstrebende den konklusjon at det fremste middel til å fange elevens interesse med er underholdning.»

«[Fjernsynet] er på sitt verste når det etteraper seriøs samtale – når det presenterer nyheter, politikk, vitenskap, pedagogikk, forretningsliv, religion – og gjør dem til underholdningspakker.»