Frimureriet og de skjulte makteliter

Frimureriet og de skjulte makteliter
Tobindsboka «Frimureriet og de skjulte makteliter» (2004) av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Erik Rudstrøm beretter om frimurerordenens politiske rolle i Norge før, under og etter andre verdenskrig. Og om de frimurerene  som bedrar sitt frimureri, om de som bryter frimureriets grunnleggende prinsipper, og som utnytter frimurerforbindelser for å oppnå personlige fordeler.

Erik Rudstrøm, februar 2005:

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.

Rudstrøm’s møte med frimureriet

Rudstrøm starter boken men å fortelle om sitt eget møte med frimurerene i en arvetvist, hvor han ble et offer for frimurerenes samhold og arbeidsmetoder innenfor rettsvesenet.

«Jeg er gjort rettsløs. Jeg har ikke hatt muligheten til å få en rettferdig dom slik som rettssamfunnet garanterer meg. Dette kan hende hvem som helst»

Nedenfor har jeg gjentatt noen av funnene til Rudstrøm.

Bind 1: Om broderskap i norsk rett og politikk

Frimureri

«Du skal aldri gå imot en broder»

At Den Norske Frimurerorden var en politisk organisasjon kan det ikke herske tvil om, selv om det ble benektet av Ordenes ledelse. Medlemmer var utvalgt nettopp på grunn av sin politiske holdning.

Omsetningsavgift og merverdiavgift

Vedtaket om omsetningsavgiften i 1935 er sannsynligvis det første betydningsfulle samarbeidsprosjekt mellom frimureriet og Arbeiderpartiet som kan påvises.

1975: 1%
1940: 10%
1964: 12%
Omsetningsavgiften blir til merverdiavgift
1970: 20%
1994: 22%
1995: 23%
2001: 24%
2005: 25%

Avgiften representerer en betydelig maktoverføring fra landenes innbyggere til staten.

Omsetningsavgiften og dens avledninger er et verktøy til å beherske og kontrollere næringslivet, et ledd i en økonomisk undertrykkelse som de fleste land er utsatt for.

Et selskap som ikke selger for mer enn omsetningsgrensen, 50 000 kr, mister sin rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift. Følgelig vil alle utgiftene stige med 24 %. Disse foretak blir betydelig svekket i konkurransen med foretak som har rett til å trekke fra og få tilbakebetalt inngående merverdiavgift.

Menneskerett

Å kunne klage på en rettslig avgjørelse og få klagen tilfredsstillende behandlet er en menneskerett. Ot. prp. nr. 53, 1983-84, begrenser klageretten. Den nye §59a fra 1996 fjernet klageretten helt. Riksadvokaten har dermed blitt den suverene leder av påtalemyndigheten med bortimot diktatorisk makt. Vi har tatt to viktige skritt i retningen av å forlate rettsstaten og å gjøre Norge til en autoritær stat.

Stay-Behind i Norge

Etterretningsmannen Alf Martens Meyer tok kontakt med Vilhelm Evang. Meyer mente at den viktigste oppgaven for den nye etterretningstjenesten måtte være å bygge ut et såkalt Stay-Behind nett som skulle bestå bevæpnede grupper, klar til innsats.

Vilhelm Evang innbeordret straks Meyer til tjeneste og lot han få i oppgave å forberede det som senere fikk navnet Stay-Behind. Meyer ville bygge opp desentraliserte grupper som ikke sto i innbyrdes forbindelse med hverandre, men med direkte forbindelse til baser i Storbritannia, eventuelt i USA. Ferrest mulig skal ha kjennskap til den hemmelige beredskap.

Den egentlige Stay-Behind ble formalisert ved en ordre fra Jens Chr. Hauge den 25. oktober 1948. Han gir generalløytnant Ole Berg i oppdrag å velge ut personer med god innsikt og erfaring fra siste krig for å danne en topphemmelig beredskapshær under navnet «FO 4 Beredskap».

Stay-Behind avsløres

Det gikk 30 år før det blir avslørt. Ved en tilfeldighet finner politiet, sammen med VG, et stort våpenarsenal hjemme hos Meyer i en stor villa. Her fantes alt fra maskingevær, mitraljøser, maskinpistoler, en lang rekke geværer, antipanservåpen, granater, pistoler, revolvere, kniver og flere hundre kilo med ammunisjon.

Den fjerde tjeneste

Både Hans Henrik Ramm, tidligere statssekretær i høyreregjeringen og Vernepliktig major Johan M. Setsass påstår at de har blitt avlyttet og at det finnes en «fjerde hemmelig tjeneste» med en operasjonsleder og at denne beskyttes av justisdepartementet.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye har oppdaget grupper som arbeider illegalt innenfor de hemmelige tjenester. Han kaller det «en fjerde struktur». Vi regner ellers med (1) Politiets Overvåkningstjeneste, (2) Forsvarets Etterretningstjeneste og (3) Forsvarets Sikkerhetstjeneste.

Lund kommisjonen

I 1994 ble Lund-kommisjonen oppnevnt av Stortinget for å verifisere eller avkrefte ryktene. Kommisjonen skulle

«granske alle forhold i forbindelse med påstander om at politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, eller personer knyttet til disse tjenester, har engasjert seg ulovlig eller irregulær overvåkning av norske borgere.»

I november 1967 ble det inngått skriftlig kontrakt mellom Asbjørn Mathiesen og Forsvarsstaben. Etter avtalen var han teknisk konsulent for stabens telefon- og fjernskriversystemer og ansvarlig for den tekniske drift av anlegget. Det påståes i boken «Vi som styrer Norge» at utenlandske ambassader, et utvalg av spesielt viktige personer i regjeringen, politiske aktører, Stortingsrepresentanter, embetsmenn, partikontorer, og personlige motstandere av sentrale personer i e-staben, ble avlyttet fra bunkeren.

Lund-rapporten sier

«Det er på det rene at samtalene rent teknisk kunne avlyttes fra bunkeren» … » Det er opplysninger som tyder på at Asbjørn Mathiesen med små anstrengelser kunne lytte på dette nettet fra sin bobel» … «Kommisjonen har få indikasjoner på at avlytting faktisk skjedde».

Lundkommisjonen har lagt frem en liste som viser at i 1982 var mer enn 80 organisasjoner med politisk tilsnitt, overvåket av politiet. Det gjaldt aksjoner av forskjellige slag, streikeledere, forlag, venstresidens aviser og tidskrifter herunder Klassekampens medarbeidere, selgere, abonnenter, artikler og innleg, organisasjoner rettet mot internasjonal politikk, Palestina-komiteen, vennskapssambandet Norge Kina, Den forente Irlands komiteen, Afghanistan komiteen, Solidaritet Norge-Polen, og en rekke fredsorganisasjoner sto på overvåkningspolitiets lister over interessante objekter.

Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund Hammerstad mener at deler av den militære e-tjeneste fortsatt er unndratt demokratisk styring og kontroll. Han hevder at Stortingets kontrollkomite ikke greide å komme til bunns i saken under høringen av forsvarsminister Jørgen Kosmo og tidligere forsvarsminister Per Ditlef-Simonsen. Han mener det eksisterer «Frie grupper» innenfor tjenesten som er unndratt kontroll – noen kaller det en fjerde tjeneste.

Allianser

Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene.

Økonomi

I løpet av 50 år er den norske befolkning blitt berøvet for 94 % av verdien av sin pengebeholdning. Det du kunne kjøpe for seks kroner i 1945 må du i dag betale 100 kroner for.

Lønnstagere har fått kompensasjon for prisstigningen. Kompenasjonen er betalt av arbeidsgiveren. Kjøp av privat eiendom ble betydelig lettere når gjelden avtok i verdi hvert år, særlig i de periodene da renten ble holdt kunstig nede, og mens inflasjonsraten var høy. Systemet med en stadig synkende kroneverdi er blitt godtatt i vide kretser. Den har skapt velstand hos den bedrestilte del av befolkningen.

Inflasjonen er rettet mot næringslivet. En bedrift som har gjeld har ingen fordel av at gjelden avtar i verdi. Bedrifteieren må erstatte verdinedgangen med ny gjeld. Realverdien av bedriftens kapital må opprettholdes.

Inflasjonen har sin motpost. Den heter seigniorage. Seigniorage er definert som gevinsten ved å utstede betalingsmidler, populært kalt heter det «å trykke penger«. Den verdi det norske folk har tapt ved at kronen har mistet en del av sin kjøpekraft er å finne igjen som seigniorage i de banker og institusjoner som har økt pengemengden.

Så lenge seignioragen tilfaller den norske sentralbanken, Norges Bank, kan inflasjonen betraktes som en beskatning. Seignioragen vil komme det norske folk til gode.

Hvis derimot utenlandske aktører øker pengemengden i Norge, står vi overfor en overføring av verdier fra Norge til sentralbanken i det land hvorfra pengene kommer.

For å bevare vår velstand er det nødvendig å beskytte vårt pengesystem mot villkårlige pengetilførseler fra utlandet.

Det sterkeste angrep på verdens pengesystember skjedde da Verdensbanken og IMF ble dannet under Bretton Wood konferansen i 1941. Det ble vedtatt at bankens transaksjoner skulle foregå i dollar. Dette førte til en betydelig økning av dollarmengden som kom USA til gode, og som ble en belastning for mottagerlandene.

EØS avtalen

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland er medlem av Council on Foreign Relations International Advisory Board, IAB. Noe av det siste hun foretok seg da hun trakk seg som statsminister var å melde Norge inn i EØS avtalen uten å legge saken frem for Stortinget.

EØS avtalen forplikter Norge til å tillate fri flyt av kapital. Det Gro Harlem Brundtland gjorde, var jevngodt med å sette døren til vårt felles pengeskap åpen da hun trakk seg som statsminister. En hvilken som helst utenlandsk sentralbank kan kreve å få sine penger omvekslet i norsk valuta og låne beløpet ut i Norge. Det vil gjøre oss fattige over tid. Gro Harlem Brundtland har åpnet for den klassiske måte å røve et land for dets velstand, å tillate utenlandske lån.

Avtalen gir EU Kommisjonen rett til å pålegge Norge å endre sine lover i overensstemmelse med de direktiver som Kommisjonen vedtar. EØS avtalens overvåkningsorgan ESA har gjort en rekke fremstøt for å få tilbakefallsretten og konsesjonslovene opphevet. Norske naturherligheter legges i så fall åpent for utenlandske oppkjøp til evig eierskap.

Regnskap og inflasjon

Uten hensyn til at regnskapet verdienhet, måleenheten, kronen, vil få en lavere kjøpskraft i det kommende år, overføres regnskapstallene til neste år uten korreksjon eller fornote som redgjør for virkningen av at kronens kjøpekraft vil bli lavere i det nye året.

Fra 1970 til 1990 steg prisene med hele 366 %. Kronen mistet 72 % av sin kjøpekraft. Inflasjonen tok fra 5 til 13 % av pengekapitalens verdi hvert år uten at denne verdireduksjon ble fratrukket i bedriftens inntekt. Bedrifter kunne gå med tap uten at ledelsen hadde kjennskap til det. Mange klarte ikke å opprettholde realverdien av sine kapital verdier. Den langvarige inflasjonen skyldes som jeg har nevnt økning av pengemengden.

I konkursraset på slutten av 1980-tallet som fulgte inflasjonen, mistet Norge 30 % av sine industriabeidsplasser. Arbeidsledigheten steg fra 30 000 til 180 000. Dette var den første bøken av angrep på vårt næringsliv. Etter 1990 ble lønns- og prisstigningen trappet ned. Aldri i vår historie har norsk industri hatt en nedgangsperiode av slikt omfang, skapt av våre egne politikere. Vi opplevde en revolusjon. Vårt industri samfunn som hadde utviklet seg gjennom mange tiår fikk sitt kapitalgrunnlag redusert.

Norge har en liten økonomi som lett kan påvirkes fra utlandet. Vi vil være interessert i å registrere, og motvirke inflasjonstapene der hvor de forekommer. Vi bør derfor beregne tapene og gjøre inflasjonens virkninger synbare.

Bind 2: Om broderskapsbånd i verdenspolitiken

De fire store revisjonsselskapene

De fire store revisjonsselskapene (1) Ernst & Young, (2) KPMG, (3) Price Waterhouse & Coopers og (4) Deloitte & Touche, selskap som også er aktive i Norge, er oppført som bidragsytere til CFR. Disse revisjons og rådgivningsfirmaene har til sammen mer enn 400 000 revisorer, advoktater og bedriftsrådgivere fordelt over hele verden. De anbefaler og benytter seg av GAAP, et regnskapssystem som er i strid med grunnleggende matematiske prinsipper.

GAAP tar ikke hensyn til at inflasjonen reduserer pengenes verdi. Regnskapet viser derfor bedre resultater enn det næringslivet virkelig har.

Det nye Nato

I 1999 da Nato feiret sitt 50 års jubileum, lå alliansen i krig med den suverene stat Jugoslavia uten å blitt angrepet først. Angrepene på Jugoslavia var ikke vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. Heller ikke av noen av Nato-landenes nasjonalforsamlinger. Hvordan kan Nato gå til krig når ingen legitim demokratisk makt gir ordre til det?

Natos angrep på Jugoslavia skjedde uten autorisasjon fra noen demokratisk institusjon. Natolandene kan ikke lenger betraktes som demokratiske stater.

Uten debatt, uten stortingsvedtak er Norge i krig for første gang siden 1945. Det skjedde uten skriftlige redegjørelser, uten vedtak. Langt på vei også uten politisk debatt. Bare ett av de syv partiene på Stortinget behandlet saken formelt i stortingsgruppen.

USA

William Bum oppsumerer i sin bok at USA i tiden fra 1945 til 2000 har forsøkt å styrte ikke mindre enn 40 regjeringer, og å knuse mer enn 30 forskjellige nasjonalistiske opprør mot egne utålelige regimer. I denne prosessen forårsaket USA at millioner av mennesker døde og at ytterlige flere millioner ble dømt til et liv i frykt og fortvilelse.

Blum redgjør for, og dokumenterer i detalj hvordan supermakten opptrer i land etter land med skjulte terroraksjoner, kidnappinger og mord på politikere og opposisjonelle. Blum rapporterer om omfattende tortur av befolkningen, «lavintensiv» krigføring, systematisk undergraving og kupp mot lovlig valgte demokratiske regjerninger, samt støtte til de verste diktatorer.

Alle land i gjeld

Enorme pengeverdier i form av renter og seigniorage går hvert år inn i de private internasjonale bankene fra nesten alle land i verden. Gjelden har skapt avmakt, tilbakegang og tiltagende fattigdom i alle berørte land. USAs befolkning er intet unntak.

Fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen som pengekapitalistenes tjenere

De som har fulgt med i den økonomiske politikken vil straks kjenne igjen fagbevegelsens vedvarende krav om høyere lønn som blir etterfulgt av en prisstigning som «spiser opp» lønnstillegget. Lønnstilegget skaper behov for mere penger hos den næringdrivende. Den næringdrivende vil bli tvunget til å låne inn pengene som skal dekke det nye behovet. Han eller hun blir forgjeldet og mister både sin økonomiske og politiske styrke. Renter går til långiverne. Derved er fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen gjort til pengekapitalistenes tjenere. Arbeiderbevegelsen er blitt «lurt» til å skape en pengeinflasjon som bankene har fordelen av.

«Ja, vi selger dette landet…som vi byder frem»

Regnskapsloven fra 1976 som Arbeiderpartiet fikk gjennomført i Stortinget tillot ikke oppskriving, selv om det er et stort behov for å skrive opp regnskapsverdiene i takt med kronens avtagende kjøpskraft. Fra 1976 til 2004 tapte kronen 75 % av sin kjøpskraft. Våre eldre bedrifter er bokførte med kapitalverdi som skulle vært forhøynet til minst fire ganger sin opprinnelige verdi, og er derfor sterkt undervudert i regnskapene. Det gjør oppkjøpene billigere.

Skattereformen av 1992 som ble vedtatt av Arbeiderpartiregjeringen tillot aksjonærene å ta ut bedriftens akkumulerte fonds. Store kontantutbetalinger falt i aksjonærenes hender, skattefritt.

Konsesjonslovene fra 1917 hindret ofte salg. Disse lovene var vedtatt av fremsynte politikere nettopp for å verne vår industri og våre naturherligheter mot oppkjøt fra pengesterke utlendinger i en periode da landets kapitalsituasjon var svak. Gro Harlem Brundtland overtok regjeringsmakten. Med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet ble konsesjonslovene opphevet og norsk næringsliv kunne legges ut for salg.

Under Egil Myklebust (Bilderberger) har Norsk Hydro solgt bedrifter for 25,5 milliarder kroner. Disse pengene har vi ikke bruk for.

1817 norske bedrifter er solgt ut av landet med våre politikeres hjelp frem til år 2003.

Første etape i salget av Telenor og Staoil ble gjort av statsminister Jens Stoltenberg. Arbeidet ble ført videre av Kjell Magne Bondevik. Statoil aksjer for 26 milliarder kroner ble lagt ut for salg på aksjemarkedet. Council on Foreign Relation (CFR) har fått en styrerepresentant i Statoil.

Ved salg av vannkraftverk kan vi risikere at utenlandske krefter beslutter å legge på strømprisen og ta aksjeutbytte til utlandet slik at deler av befolkningen ikke har midler til å utnytte denne naturressursen.

Å selge kraftverk, betalt med papirpenger uten tilbakefallsrett er i strid med norske nasjonale interesser. Et slikt salg er en gave til de internasjonale bankene, som jeg har nevnt, gjerne vil bytte ut sine papirdollar med realverdier.

Nye lover blir stadig vedtatt

 • Vannressursloven, vedtatt våren 2001, åpner for salg av våre vannrettigheter til utlandet
 • Havbeiteloven, åpner for å gi utlendinger disposisjonsrett over viktige deler av havområdene våre
 • Mineralloven, den er enda ikke vedtatt, men vil kunne åpne for salg av fjellområder til utlandet.
 • Oppdrettloven, åpner for salg av oppdrettkonsesjoner til utlandet

Økonomisk underkastelse

Ved hjelp av fri flyt av kapital, privatisering av statlig og kommunal eiendom, en jevn økning av pengemengden fra bankenes side, og tilrettelegging av forholdene fra lokale politikere i de enkelte land, vil de internasjonale bankene være i stand til å tilvende seg all eiendomsmasse.

De internasjonale bankene vil vinne kampen om aksjene fordi de skaper pengene selv. Med tiden vil de eie, forvalte og ta gevinsten av all produksjon og handel.

Vi ser at de som selger vårt næringsliv ut av landet står i forbindelse med Bilderbergers Club, Trilateral Commisjon, CFR eller frimureriet.

Norge tappes for verdier

Amerikanske banker som låner penger direkte til norske borgere tapper Norge for verdier. Disse importerte pengene øker likviditeten og dermed inflasjonspresset i Norge. Pengene kunne med fordel ha vært utlånt fra Den norske sentralbanken. Da ville utgiftene blitt begrenset til papir og trykkeomkostninger, nå betaler sentralbanken den fulle pengeverdien til utlandet, dessuten går rentene til utlandet.

Hvorfor tillater de norske regjeringen at våre ressurser tappes av utenlandske banker?

Angrep på pengesystemene

Dersom en hersker ønsker å tilvende seg befolkningens pengeverdier kan han øke pengemengden. Når nye penger kommer i omløp stiger prisene. Prisstigningen tar kjøpekraften fra eksisterende penger. Publikum taper verdier av sine penger. Dette er en fiendlig handling, et tyveri, sett fra befolkningens side.

Det ligger en betydelig gevinst i retten til å trykke penger. Pengemengden i et samfunn bør øke i takt med økningen av produserte varer og tjenester. Da blir prisene uforandret. Det betyr at en del av verdien av landets produksjonsøkning faller på den som har rett til å trykke penger.

IMF – Det internasjonale valutafondet

IMF skulle egentlig støtte land som hadde kortsiktige problemer med betalingsbalansen med utlandet. IMF har utviklet seg til å bli en selvstendig, autoritær overnasjonal makt som samordnet de private banker til et mektig monopol. IMF

 • har blitt til en aktiv låneformidler til det beste for finansmarkedene
 • har fått som oppgave å kreve inn rentene som utarmer de fattige land
 • har gått over til å bli et globalt økonomisk styringsorgan.

Store deler av lånene til utviklingsland er gått til den herskede klasse som bestikkelser, til våpenkjøp, og til formål som ikke skaper vekst. Pengene har utvidet og sementert klasseforskjeller.

IMF har utviklet seg til å bli en verdensregjering på det økonomiske område. Ut fra egne politiske ideer kontrollerer og styrer IMF sine 181 medlemsland. Makten opprettholdes ved at landene holdes i en gjeldssituasjon som de vanskelig kan komme ut av. Demokratisk styring er satt til side. Landenes herskere tillates å låne penger til våpen for å holde opposisjonen nede.

Jeffrey Sachs, professor i nasjonaløkonomi sier at det trosser all logikk at 1000 økonomer i Washington skal diktere de økonomiske betingelsene for 75 utviklingsland med til sammen 1 400 millioner innbyggere.

Fri flyt av kapital

IMF, Verdensbanken og WTO krever at pengekapital fritt skal kunne flyttes over landegrensene. Det er vanskelig å se det positive i at kapital skal kunnes føres inn og ut av et land uten begrensinger. Det er en enkelts stats oppgave å verne om sitt pengesystem. Vareproduksjonen og dermed landets velferd er avhengig av at næringslivet til enhver tid uten opphold har den nødvendig kreditt eller penger til rådighet.

I spekulantens hender har fri flyt av kapital ført til økonomiske tilbakeslag, til arbeidsledighet, fattigdom, nød for millioner av mennesker. WTO ønsker å gjøre fri flyt av kapital til en global pakt som alle land tvangsmessig må slutte seg til.

Gjeld til finanskapitalistene

OECD landene skyldte finanskapitalistene 13 030 milliarder dollar i 1994. Landene betalte 557 milliarder dollar i renter hvert år. Mange land er så forgjeldet at de kan presses til å konvertere gjeld til eierkapital. Det betyr at produktive enhetene overtas av utenlandske finanskapitalister på bekostning av landets egne borgere.

School of the Americas

I løpet av de 50 år skolen har vært i drift, har den utdannet 57 000 latinamerikanske offiserer fra 22 land. Skolens elever kom til å gjennomføre en lang rekke statskupp. Ikke mindre enn 10 av elevene ble diktatorer i sine hjemland. 170 av elevene ble øverste militære sjef i stitt land.

Offiserer fra School of the Americas ble snart kjent for sin brutalitet og sine brudd på menneskerettighetene. En granskningskommisjon fant at instruksjonsbøkene som ble brukt anbefalte vilkårlige arresasjoner, utenomrettslige henrettelser, bakvaskelser, utpressing, oppbanking, tortur og psykisk terror.

Agent Orange

Fra 1962 til 1975 kastet USA 77 millioner liter av det giftige stoffet Agent Orange ut over Vietnam. Henimot 170 kg av den aktive giften dioksin havnet i jord og vassdrag.

Man regner med at giften har drept og skadet 400 000 mennesker i Vietnam og at 500 000 barn er født med fødselskader.

Hovedinnholdet i Agent Orange er den farlige giften dioksin som ikke destrueres i naturen. De mest vanlige skadene er lungekreft, prostatakreft, kreft i nese og svelg, brystkreft, beinkreft, leukemi, hudkreft, spontanaborter, lav fødselsvekt, hemmer utvikling, gir dårlig sædkvalitet, motoriske forstyrrelser og Hodkins syke.

Oslo – Europas Narkoby

I 2002 avdekket The Guardian at Oslo er Europas verste narkoby. I 2002 er situasjonen verre enn noen gang for et land som har en av de strengeste narkotikalovgivninger i Vest-Europa.

Antisemittisme?

Rudstrøm mener alle er kontrollert av sionister eller frimuerere og er ute etter verdensherredømme. Rudstrøm skriver at når han bruker ordet jøde, at «vi bør presisere at vi her tenker på den velutdannede dyktige overklasse som vi finner i det nordlige Amerika. … Det er også viktig å unngå å bruke betegnelsen jøde på en gruppe som har forlatt sin jødiske tro og sluttet seg til sionismen som er en sterk politisk bevegelse.»

Frimureriet og de skjulte makteliter
Tobindsboka «Frimureriet og de skjulte makteliter» (2004) av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Erik Rudstrøm beretter om frimurerordenens politiske rolle i Norge før, under og etter andre verdenskrig. Og om de frimurerene  som bedrar sitt frimureri, om de som bryter frimureriets grunnleggende prinsipper, og som utnytter frimurerforbindelser for å oppnå personlige fordeler.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
21. mars 2010

Bind 1: Om broderskap i norsk rett og politikk

«Du skal aldri gå imot en broder»

Rudstrøm starter boken men å fortelle om sitt eget møte med frimurerene i en arvetvist, hvor han ble et offer for frimurerenes samhold og arbeidsmetoder innenfor rettsvesenet.

«Jeg er gjort rettsløs. Jeg har ikke hatt muligheten til å få en rettferdig dom slik som rettssamfunnet garanterer meg. Dette kan hende hvem som helst»

At Den Norske Frimurerorden var en politisk organisasjon kan det ikke herske tvil om, selv om det ble benektet av Ordenes ledelse. Medlemmer var utvalgt nettopp på grunn av sin politiske holdning.

Vedtaket om omsteningsavgiften i 1935 er sannsynligvis det første betydningsfulle samarbeidsprosjekt mellom frimureriet og Arbeiderpartiet som kan påvises.

1975: 1%
1940: 10%
1964: 12%
Omsetningsavgiften blir til merverdiavgift
1970: 20%
1994: 22%
1995: 23%
2001: 24%
2005: 25%

Avgiften representerer en betydelig maktoverføring fra landenes innbyggere til staten.

Omsetningsavgiften og dens avledninger er et verktøy til å beherske og kontrollere næringslivet, et ledd i en økonomisk undertrykkelse som de fleste land er utsatt for.

Menneskerett

Å kunne klage på en rettslig avgjørelse og få klagen tilfredsstillende behandlet er en menneskerett. Ot. prp. nr. 53, 1983-84, begrenser klageretten. Den nye §59a fra 1996 fjernet klageretten helt. Riksadvokaten har dermed blitt den suverene leder av påtalemyndigheten med bortimot diktatorisk makt. Vi har tatt to viktige skritt i retningen av å forlate rettsstaten og å gjøre Norge til en autoritær stat.

Stay-Behind i Norge

Etterretningsmannen Alf Martens Meyer tok kontakt med Vilhelm Evang. Meyer mente at den viktigste oppgaven for den nye etterretningstjenesten måtte være å bygge ut et såkalt Stay-Behind nett som skulle bestå bevæpnede grupper, klar til innsats.

Vilhelm Evang innbeordret straks Meyer til tjeneste og lot han få i oppgave å forberede det som senere fikk navnet Stay-Behind. Meyer ville bygge opp desentraliserte grupper som ikke sto i innbyrdes forbindelse med hverandre, men med direkte forbindelse til baser i Storbritannia, eventuelt i USA. Ferrest mulig skal ha kjennskap til den hemmelige beredskap.

Den egentlige Stay-Behind ble formalisert ved en ordre fra Jens Chr. Hauge den 25. oktober 1948. Han gir generalløytnant Ole Berg i oppdrag å velge ut personer med god innsikt og erfaring fra siste krig for å danne en topphemmelig beredskapshær under navnet «FO 4 Beredskap».

Stay-Behind avsløres

Det gikk 30 år før det blir avslørt. Ved en tilfeldighet finner politiet, sammen med VG, et stort våpenarsenal hjemme hos Meyer i en stor villa. Her fantes alt fra maskingevær, mitraljøser, maskinpistoler, en lang rekke geværer, antipanservåpen, granater, pistoler, revolvere, kniver og flere hundre kilo med ammunisjon.

Den fjerde tjeneste

Både Hans Henrik Ramm, tidligere statssekretær i høyreregjeringen og Vernepliktig major Johan M. Setsass påstår at de har blitt avlyttet og at det finnes en «fjerde hemmelig tjeneste» med en operasjonsleder og at denne beskyttes av justisdepartementet.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye har oppdaget grupper som arbeider illegalt innenfor de hemmelige tjenester. Han kaller det «en fjerde struktur». Vi regner ellers med (1) Politiets Overvåkningstjeneste, (2) Forsvarets Etterretningstjeneste og (3) Forsvarets Sikkerhetstjeneste.

Lund kommusjonen

I 1994 ble Lund-kommisjonen oppnevnt av Stortinget for å verifisere eller avkrefte ryktene. Kommisjonen skulle

«granske alle forhold i forbindelse med påstander om at politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste, eller personer knyttet til disse tjenester, har engasjert seg ulovlig eller irregulær overvåkning av norske borgere.»

I november 1967 ble det inngått skriftlig kontrakt mellom Asbjørn Mathiesen og Forsvarsstaben. Etter avtalen var han teknisk konsulent for stabens telefon- og fjernskriversystember og ansvarlig for den tekniske drift av anlegget. Det påståes i boken «Vi som styrer Norge» at utenlandske ambassader, et utvalg av spesielt viktige personer i regjeringen, politiske aktører, Stortingsrepresentanter, embetsmenn, partikontorer, og personlige motstandere av sentrale personer i e-staben, ble avlyttet fra bunkeren.

Lund-rapporten sier

«Det er på det rene at samtalene rent teknisk kunne avlyttes fra bunkeren» … » Det er opplysninger som tyder på at Asbjørn Mathiesen med små anstrengelser kunne lytte på dette nettet fra sin bobel» … «Kommisjonen har få indikasjoner på at avlytting faktisk skjedde».

Lundkommisjonen har lagt frem en liste som viser at i 1982 var mer enn 80 organisasjoner med politisk tilsnitt, overvåket av politiet. Det gjaldt aksjoner av forskjellige slag, streikeledere, forlag, venstresidens aviser og tidskrifter herunder Klassekampens medarbeidere, selgere, abonnenter, artikler og innleg, organisasjoner rettet mot internasjonal politikk, Palestina-komiteen, vennskapssambandet Norge Kina, Den forente Irlands komiteen, Afghanistan komiteen, Solidaritet Norge-Polen, og en rekke fredsorganisasjoner sto på overvåkningspolitiets lister over interessante objekter.

Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Oddmund Hammerstad mener at deler av den militære e-tjeneste fortsatt er unndratt demokratisk styring og kontroll. Han hevder at Stortingets kontrollkomite ikke greide å komme til bunns i saken under høringen av forsvarsminister Jørgen Kosmo og tidligere forsvarsminister Per Ditlef-Simonsen. Han mener det eksisterer «Frie grupper» innenfor tjenesten som er unndratt kontroll – noen kaller det en fjerde tjeneste.

Allianser

Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene.

Bind 2: Om broderskapsbånd i verdenspolitikken

Reklamer

4 Responses to Frimureriet og de skjulte makteliter

 1. HappyDays sier:

  Tusen takk for dette innlegget, Odd Inge! Dette ser ut som et stykke dyktig arbeide, jeg ser frem til å lese denne boken. Endelig en bok som oppsummerer og presenterer en kronologisk og logisk lettfattelig versjon av de mest bekymringsfulle elementene som desverre ser ut til å ha klart å slå rot iblandt oss. Tusen takk, Erik Rudstrøm! Stå på videre, folk vil nok våkne til slutt, sinn for sinn:) Elektronisk Demokrati er fullt mulig i Norge vha en MinID-type-løsning etc. … Makta til folket!

  Happy Days!

 2. Odd Inge sier:

  Hei HappyDays.

  Håper du får tak i boken, den er ikke så lett å få tak i. Jeg måtte be om fjernlån på biblioteket mitt. Har ikke kjøpt boken selv, da den ikke er i salg.

  Merk deg at jeg ikke er enig i alt i boken. Jeg gjentok her det jeg mente var interessant og viktig. 🙂

 3. HappyDays sier:

  Takk for at du sa ifra! Jeg reserverte begge bind på biblioteket (de hadde kun en av hver), den 5. utgaven. Gleder meg til lesningen:)

  Igjen, tusen takk!

  Happy days!

 4. Odd Inge sier:

  Ja, det jeg kunne huske var at Universitetsbiblioteket i Trondheim (og Tromsø?) og Oslo (ikke utlån i Oslo) hadde boken… Eller noe sånt.

  Du får sikkert samme bok som jeg leste! 🙂

  Nå husker jeg ikke så mye fra boken, men tror Rudstrøm var sint på frimurerene da han leste boken, så han hadde et snevt syn på makten bak makten, da frimurerer får all skylden.

  Lykke til.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: