Terror og demokrati av Joakim Hammerlin

17. november 2012

Etter terrorangrepet den 22. juli 2011 sto et samlet Norge bak budskapet om å besvare terror med mer åpenhet og demokrati.
Nå fremmes krav om skjerpet kontroll og overvåkning, en utvikling som har preget hele Vesten siden den 11. september 2001.
Hvor langt kan vi gå for å sikre oss mot terror, uten å miste det åpne samfunnet vi ønsker å verne om? Bokomslag.

Under følger et utvalg fra boken.

Se også boken Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

Evigvarende krig

«Bush-administrasjonen [hadde ikke] til hensikt å bevare terror mot idealer om mer åpenhet og demokrati»

«å skulle føre en krig mot terror fører til et grunnleggende problem: Terror er en straegi eller en taktikk. Selv om man skulle klare å drepe eller fengsle alle terrorister som finnes på jordens overflate, har man ikke klart å fjerne terrorisme som fenomen. Det vil alltid kunne komme nye grupper og enkeltindivider som er villige til å begå terrorhandliger. Dermed vil en krig mot terror være en krig som aldri kan vinnes, noe Bush selv innrømmet i et intervju i 2004. » s 45

Obama vs Bush

«Hvis man tar for seg Obamas presidentperiode så langt, er det oppsiktsvekkende hvor sterkt kjerneprinsippene i Bush-administrasjonens sikkerhetspolitiske paradigme holder stand.»

Intet å skjule / Panopticon

«På 1700-tallet forsøkte den skotske filosofen Jeremy Bentham og hans bror å konstruere et Panopticon-fengsel. Ideen var at vokterne skulle kunne iaktta fangene uansett hvor de befant seg i cellene, samtidig som fangene ikke skulle kunne se vokterne, og følgelig ikke kunne vite når de ble overvåket. Bentham-brødrenes fengselssystem er en metafor med skremmende aktualitet, for på mange måter er vi på vei mot et «Panopticon-samfunn». Vi står overfor et overvåkningssysmtem som innlemmer en stadig større del av vår virkelighet. Fellesnevneren er kontroll. Kontroll over hvem vi er, hvor vi er, og hvem vi er i kontakt med. Men overvåkerne er gjemt bak kameraer, elektroniske nett og dataskjermer. Og kanskje er det nettopp derfor vi ikke reagerer sterkere enn vi gjør. Vi vet ikke når de ser oss. Vi føler ikke blikkene deres direkte på kroppen.» s 75

Overvåkning: «Har man ikke noe å skjule har man ikke noe å frykte»

«Argumentet om at du ikke har noe å frykte hvis du ikke har noe å skjule, må derfor omskrives: Hvis du ikke har noe å skjule, og uskyldige aldri blir dømt, og all informasjon som lagres er korrekt, og hvis dataene bare hentes ut i samsvar med gjeldende retninslinjer og føringer, og hvis ingen av dem som har tilgang på dataene – med eller uten overlegg – lekker dem videre til utenforstående, og hvis datasystemene ikke feiler og er fullgod sikret, slik at ingen klarer å bryte seg inn i dem, og hvis myndighete holder seg innenfor de lover og forskrifter som er etablert og ikke faller for fristelsen til å bruke sine utvidede fullmakter til andre formål, har du kanskje intet å frykte.» s78.

Aldous Huxley og George Orwell

«Den hviterussiske forfatteren og spaltisten Evgeny Morozov beskriver tendensen vi står overfor i Vesten i dag, som en blandling av dystopiene til Aldous Huxley i Brave New World og George Orwell i 1984. På den ene siden har man fremveksten av Orwells totalkontrollerende «Storebror seg deg»-samfunn. På den andre siden slår Huxleys passiviserende konsumerisme og hedonisme inn, som bedøver og tapper samfunnet for kritisk sans.» s92

Hvem dør av terrorisme?

«Faktisk har nesten halvparten av det totale antallet som har mistet livet i terroraksjoner i verden gjennom de siste 40 årene, befunnet seg i Irak under den amerikanskledede okkupasjonen.» I global målestokk har dermed krigen mot terrorisme ført til mer terrorisme, ikke mindre.» s 103.

Massemedia sin rolle

«Gjennom mediene spres terrorhandlingen hurtig nok, bredt nok og eksplisitt nok til å utløse den kollektive frykttilstanden som terroristene søker å oppnå.»s 123.

Hvordan løse terrorisme?

«Kampen mot terrorsime står i hver og en av oss. For å skape et indre forsvarsverk mot terrorisme, må det å ikke reagere med frykt i en viss forstand trenge inn i oss og bli en del av måten vi forholder oss til verden på.» s 144.

Våpenkontroll s151.

Hammerlin foreslår at en strengere våpenlov og økt kontroll vil kunne økte antiterrorberedskap. Jeg argumenterer for det motsatte, personer som ikke kan forsvare seg er et lett offer. Ethvert diktaturisk regime, fra Hitler til Mao, ønsker strengere våpenkontroll, dermed kan ikke offerende forsvare seg selv.

Reklame

Gjeld: Hvordan Vesten lurte seg selv av Christian Anton Smedshaug

24. mars 2012

Fra bokomslaget: Den økonomiske krisen Vesten er inne i er langt alvorligere enn finanskrisen i 2008, hevder Chr. Anton Smedshaug. Da var det private husholdningers gjeld som var årsaken til krisen, nå er gjeldskrisen nådd et statlig nivå og pengene som kunne vært nødvendige er langt på vei brukt.

På en lettfattelig måte og med dramatikk som i en thriller fortelles historien om hvordan de vestlige stater havnet i det verste økonomiske uføret siden 1930-årene. I Østen derimot industrialiserte Kina og overtok den produksjon som Vesten avviklet. Hvordan kunne dette skje? Denne boka forklarer hvordan.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
24. mars 2012

Se Smedshaug på Dagsnytt, NRK, og kjøp boken her.

Om forfatteren

Christian Anton Smedshaug(1969) er leder for Landbrukets utredningskontor. Han er utdannet dr. scient. i økologi fra Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i 1994. I 2006 spådde han en internasjonal økonomisk krise.

GJELD: HVORDAN VESTEN LURTE SEG SELV

«Vesten har satset på den såkalte FIRE-sektoren [Finans, forsikring og eiendom]. Mens Vesten forbrukte, produserte Østen. (…) Vesten skapte en gjeldsbasert eiendoms-, tjeneste- og fritidsøkonomi, og prioriterte ned produksjon og innovasjon.» s. 20.

«Krisens årsak [er] at selve det økonomiske systemet ikke lenger kunne svelge et stadig større handelsunderskudd, importvekst og eiendomsbasert gjeldsvekst. Økonomien skapte ikke lenger nok overskudd til at en stadig større andel av inntektene kunne gå til å betale renter og avdrag. Metningspunktet ble nådd – krisen kom som finanskrise der husholdningene fant grensen for sin evne til å betjene gjeld.» s. 21

«Gjennon redningspakker og budsjettunderskudd som følge av reduserte aktivitetet i økonomien, har den private gjeldskrisa gått over til å bli også et statlig gjelds- og finansieringsproblem.» s. 21.

Norge

«I Norge er ikke statsfinanser en trussel mot stabiliteten, derimot har husholdningene fortsatt høy gjeldsgrad. Gjelda i norske husholdninger er om lag 1,6 ganger høyere enn samlede inntekter. Til sammenlikning var gjelda i amerikanske husholdninger 1,4 ganger høyere enn inntektene da boblene brast. Norsk husholdningsgjeld er i overkant av  2 200 milliarder, eller noe i underkant av nivåene på Hellas statsgjeld.» s. 14.


Achtung Afghanistan av Dan Hagen

24. mars 2012


Achtung Afghanistan: Norge i endeløs krig: en fredselsker slår tilbake av Dan Hagen

Fra bokomslaget: Hvordan ville du ha reagert hvis noen bombet Norge for å frigjøre kvinnene? Hvordan ville du ha følt det om titusener av soldater invaderte landet ditt for å stabilisere det?

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
23. mars 2012

Achtung f (genitiv Achtung, utellelig)

 1. oppmerksomhet
 2. aktelse
 3. respekt

Dan Hagen ønsker med Achtung Afghanistan å rette oppmerksomhet mot Norges deltagelse i krigen. Hva gjør vi egentlig i Afghanistan? Er krigen lovlig? Hvorfor øker opiumsproduksjonen så mye? Hvem er våre allierte i Afghanistan? Er de bedre enn Taliban? Opplever landet fred og stabilitet? Denne boken inneholder veldig mye interessant for den som ikke er kjent med krigen i Afghanistan.

Boken har 50 kapitler og dekker svært mange emner, og ikke bare om Afghanistan. Dan Hagen skriver også om Irakkrigen, Jugoslavia, media manipulasjon, 9/11 etc.

Afghanistan kort oppsummert:

 1. USA har skapte Taliban, Al-Qaida og Osama bin Laden
 2. USA begynte å støtte Muhjahedin før Sovjet intervenerte.
 3. Sovjet intervenerte i Afghanistan på oppfordring fra regjeringen.
 4. Afghanistan hadde ikke noe med 9/11 å gjøre.
 5. Taliban forsøkte flere ganger å forhandle om en utlevering av Osama bin Laden
 6. Taliban forbød opiumsproduksjonen i landet (2000/2001)
 7. USA og NATO har bidratt til at opiumsproduksjonen har nådd rekordnivåer (93 % av verdensproduksjonen).
 8. USA og NATO’s allierte i Afghanistan er krigsforbrytere på samme nivå som Taliban.
 9. Afghanistan er et geostrategisk viktig land med tanke på olje, gass og mineraler.
 10. Du har blitt løyet til av norske politikere og media.
 11. Norges deltagelse har på ingen måte bidratt til fred i Afghanistan.

USA skapte Mujahedin, Taliban og Al-Qaida

Mange hevder at USA begynte å finansiere «frihetskjemperene» Mujahedin etter at Sovjetunionen invaderte landet. Men det stemmer ikke. Den 3. juli 1979, et halvt år før Sovjetunionen invaderte landet, gav president Jimmy Carter en hemmelig autorisasjon for å skape Mujahedin gjennom Operation Cyclone.


«Gud er på din side» sa Zbigniew Brzezinski til de vi kaller terrorister i dag

Zbigniew Brzeziński, sikkerhetspolitisk rådgiver for USAs president Jimmy Carter og hjernen bak Operation Cyclone, uttalte i et intervju:

We didn’t push the Russians to intervene, but we knowingly increased the probability that they would. (…) That secret operation was an excellent idea. It had the effect of drawing the Russians into the Afghan trap.
– Zbigniew Brzeziński, 1998.

Etter at Sovjetvennlige People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA) kom til makten i Afghanistan 30. april 1978, begynte Mujahedin å samle seg i en motstandsbevegelse. Sovjetunionen valgte å intervenere etter oppfordring fra den kommunistiske regjeringen i 1979, etter at Muhjahedin hadde begynt med terrorangrep. Etter at Sovjet gikk inn i Afghanistan valge USA å øke støtten til Muhjahedin.

«De neste årene [etter Sovjetunionens invasjon] ble minst 5,5 milliarder dollart overført til de Afghanske opprørerne, noen anslag er på hele 20 milliarder dollar. (…) Pengene gikk til utstyr, trening og støtte til ulike Mujahedin-fraksjoner.» s. 21.

«Omkring 35 000 radikale islamister fra 40 land var med i Afghanistan fra 1982 til 1992. Ved pakistanske muslimske skoler, madrassah’er, studerte titusner. Studenter her (Taliban betyr student), som seinere skulle bli medlemmer av al-Qaida, ble sendt til trengsleire i Virginia hvor de lærte seg sabotasje – eller terroristmetoder – alt hvilket øye som ser.»

«Bin Laden samarbeidet med CIA og ledet blant annet Maktab al-Khidamar, en organisasjon bygget opp av den pakistanske etterretningstjenesten ISI for å utstyre Mujahedin.» s. 21.

«Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989. En grusom borgerkrig fulgte med titusner av drepte og enda flere flykninger. I 1992 kom noen Mujahedin-fraksjoner til makta i Kabul, men kampene fortsatte.»

«De unge i Taliban, som ikke kunne annet enn å krige og ikke hadde annen kunnskap enn den hadde fått på de islamske skolene finansiert av USA, Storbritannia og Saudia-Arabia, satte i gang. I 1996 kom Taliban til makten i Afghanistan, med støtte fra USA – og hjulpet av bin Laden.»

Terrorforbindelse

Myndighetene i Afghanistan hadde ingen ting å gjøre med terrorangrepet 11. september 2001 mot USA. Og Taliban nektet ikke å overlevere Osama bin Laden. Taliban forsøkte tre ganger å åpne forhandlinger for dette, men Bush nektet hver gang. Ønsket var å bombe og kontrollere Afghanistan.

«A senior Taliban minister has offered a last-minute deal to hand over Osama bin Laden (…) for trial in a country other than the US without asking to see evidence first in return for a halt to the bombing»

Utenriksminister Torbjørn Jagland deltok i oktober 2001 på møte med NATO, hvor de bevisene for Osama bin Ladens rolle i 9/11-angrepene skulle legges fram. Disse bevisene ble aldri presentert til befokningen i Norge.

Narkotika


Opiumsproduksjonen blir passet godt på av amerikanske (og norske?) soldater

«Før CIA gikk tungt inn i landet i 1979/1980, produserte Afghanistan 0 prosent av verdens opium» s. 143.

«Blant Norges allierte er det krigsforbrytere og narkotikabaroner – Afghanistan står for nesten all heroin som produseres i verden. Produksjonen har økt med rakkettfart etter Talibans fall.» s. 11.

«Opiumsproduksjonen har økt 36 ganger siden Talibans fall (tall i 2003). I 2007 kom 90 prosent av verdens heroin fra den asiatiske fjellandet.» s. 18.

1998 2700 tonn
1999 4600 tonn
2000 3300 tonn
2001 185 tonn (Taliban forbød)
2002 3400 tonn
2006 6100 tonn
2007 8200 tonn
2008 6900 tonn
2009 6900 tonn

Hvorfor har USA og Norge tillatt denne enorme opiumsproduksjonen som Taliban forbød?

Olje og gass

«Bushadministrasjonen forhandlet med Taliban i juli 2001 – før angrepet i New York. Samtalene omhandlet stabilitet og muligheten for å bygge en oljerørledning gjennom landet.» s. 14.

NATO’s alliere – Nordalliansen

Nordalliansen var under og etter invasjonen i 2001 med å fordrive Taliban. Men det som det ikke nevnes så mye om er at Nordalliansen «består først og fremst av etniske mindretallsgrupper og var med å styre Afghanistan fra 1992 til 1996. Massive overgrep mot befolkningen var resultatet, inkludert drap på sivile, voldtekt, forfølgelse basert på religion og etnisk tilhørighet, bruk av landminer og barnesoldater.» s 18.

Afghanistans ledere etter Talibans fall

Etter at Talibans fall ble Hamid Karzai utpekt som leder for Afghanistan. Han hadde vært konsulet for oljeselskapet Unacal, og som hadde jobbet for CIA.


Forat I ikke skal dømmes av Oliver H. Langeland

19. mars 2012

Boken Forat I ikke skal dømmes må leses som et supplement til Dømmer ikke. På de første 80 sidene fortsetter Langeland “oppgjøret” med landssvikoppgjøret som han innledet i Dømmer ikke, og særlig de personene som har ansvaret for gjennomføringen av det.

Han kommer videre inn på behovet for et sterkt forsvar fremover etter frihøringen. Etterkrigs-regjeringens forsvarsminister Jens Chr. Hauge er her en ulykke for forsvaret med sin mangel på evne til å samarbeide med dyktige folk. Hans manglende skjønn og innsikt sammenlignes med Nygaardsvolds forsvarsminister Fredrik Monsen.

Utdrag fra boken

“Det hjemlige Norge ble oppskrytt i engelsk radio. Men forholdet var at våre hjemmestyrker talte 30 a 40 000 mann, mens ca. 250 000 mann gikk frivillig i fiendens tjeneste på de tyske arbeidsplasser. Dette må vi være oppmerksom på. Vi må ikke lyve oss til noen helteglorie. Vi må slå fast at det norske folk ikke presterte noen samlet kamp som viste at vi har livets evne eller livets rett som nasjon.” s. 22


The Trivium of Classical Education av Randall D. Hart

19. mars 2012


Increasing Academic Achievement with the Trivium of Classical Education: Its Historical Development, Decline in the Last Century, and Resurgence in Recent Decades av Randall D. Hart, Ph.D.

Dr. Hart gir oss et kort sammendrag av klassisk utdanning, dens historie og hvordan implementeringen øker akademiske  ferdigheter.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
19. mars 2012

Boken er kort og stort sett lettlest, men det anbefales litt forhåndskunnskap om klassisk utdanning, de 7 frie kunstene og Trivium. Kort innføring gis nedenfor.

Dr. Hart presenterer i boken de mest kjente verkene til de viktigste filosofene og lærerne som i høy grad har påvirket utviklingen av klassisk utdanning. Her møter vi Sokrates, Plato, Aristoteles, Isokrates, Quintilianus, St. Augustin og Cassiodorus.

Hart viser også hvordan den filosofiske retningen pragmatisme har påvirket til nedfallet av den klassiske utdanningen det siste århundret. Her blir vi presentert Francis Bacon, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Johann Pestalozzi, Frederick Froebel, William James og John Dewey.

Boken avslutter med å fortelle hvordan Dorothy L. Sayers (The Lost Tools of Learning) og Mortimer Adler (Paideia Proposal) forsøkte å gjenoppblomstre den klassiske utdanningen.

De syv frie kunstene (Eng. The seven liberal arts)

De syv frie kunster var de akademiske fagene som fantes i antikken og i middelalderen frem til renessansen. De syv kunstene er grammatikk, logikk/dialektikk, retorikk, musikk, aritmetikk, geometri og astronomi.

Trivium, «den trefoldige vei»

 1. Grammatikk (kunnskap)
 2. Logikk/dialektikk (forståelse)
 3. Retorikk (visdom)

  Quadrivium, «den firfoldige vei»

 4. Musikk
 5. Artimetikk
 6. Geometri
 7. Astronomi

Trivium «den trefoldige vei»

Trivium ble verdsatt spesielt høyt da den var forutsetningen for de videre studiene. Disse var alle sentrert rundt talekunsten da all kunnskap oppstod i nåtiden i og med at de ble fremført.

Grammatikk
Grammatikk er studiet av reglene som gjelder et språk. Reglene som styrer et spesielt språk kalles språkets grammatikk. Grammatikk er del av den generelle læren om språk (Lingvistikk).

I dette sammenheng svarer grammatikk på spørsmålene: Hvem, Hva, Hvor, og Når av et emne.

Oppdage og disponere fakta om virkeligheten, omfatter grunnleggende systematisk kunnskap.

Logikk/dialektikk
Logikk er læren om lovene og reglene som gjør tenkningen, resonneringen og argumentasjonen gyldig («logisk»).

I dette sammenheng svarer logikk på spørsmålet: Hvorfor av et emne.

Utvikle evnen til fornuft i å etablere gyldig (ikke-motstridende) forbindelse blant fakta. Systematisk forståelse.

Retorikk
Retorikk er læren om talekunst.

Gir Hvordan av et emne.

Anvende kunnskap og forståelse ekspressivt omfatter visdom, eller med andre ord, det er systematisk brukbar kunnskap og forståelse.

Quadrivium, «den firfoldige vei»

Quadrivium bestod av de øvrige fagene, astronomi, geometri, aritmetikk og musikk. Quadrivium henledes av logikken og innebar kunnskap som eksisterer uten synsinntrykk. Inndelingen er kjent siden pythagoréerne, men beskrives mest utførlig først av Seneca.

Videre lesing/studie

Nettsted: Trivium Education.com

Mp3: How To Read A Book (An Intro to Liberal Learning) v1.1 by Jarett Sanchez


Dømmer ikke av Oliver H. Langeland

15. mars 2012


Boken vakte så stor oppsikt at den ble inndratt og forbudt av Arbeiderparti-regimet

Boken Dømmer ikke av major og sjef i Milorg D-13 Oliver Hansen Langeland er en av de mest kontroversielle bøker som er skrevet om forholdene før og etter 9. april 1940. Han påpeker blant annet alle forvarslene regjeringen fikk om en tysk invasjon og den manglende evne til å mobilisere mot et angrep.

Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi. s. 46.


Johan Nygaardsvold (statsminister i perioden 1935 til 1945) og Halvdan Koht (utenriksminister fra 1935 til 1941)

Dømmer ikke består hovedsakelig av en samling rundskriv og andre skriftlige utspill fra offentlige hold under okkupasjonen. Langeland kritiserte regjeringen Nygaardsvolds opptreden i tiden før og etter 9. april 1940, og tok til orde for å reise riksrettssak mot regjeringsmedlemmene for å fastslå ansvaret i 1940 som et nødvendig ledd i rettsoppgjøret etter krigen. Langeland ble anmeldt av myndighetene ved riksadvokaten, men frikjent.

Boken gir et innblikk i resultatet av «Det brukne geværs politikk» som ble ført under ledelse av regjeringen Nygaardsvold i 30-årene som endte i en katastrofe for det norske folk 9. april 1940.

Langeland ønsket å stille landssvikeroppgjøret i det rette perspektiv. Det var den vettløse overdrivelsen i antall straffeforfulte han først og fremst ville til livs. Det store spørsmålet han reiste i bøkene sine, var om oppgjøret praktiserte likhet for loven.

Han tar videre opp diverse forhold begått av fremtredende navngitte nordmenn for den tyske okkupasjonsmakt under krigsårene som unngikk tiltale i rettsoppgjøret etter krigen.

OM FORFATTEREN

Oliver H. Langeland (1887 – 1958) var en norsk offiser og leder for Milorg D13 (Oslo) fra 1942 frem til 1944. I 1948 utgav han boken Dømmer ikke, og året etter utga han boken Forat I ikke skal dømmes.

Langeland var en glødende patriot og forsvarsvenn. Under okkupasjonen var han blant de første som gikk aktivt inn i motstandskampen.

Boken Forat I ikke skal dømmes må leses som et supplement til Dømmer ikke. På de første 80 sidene fortsetter Langeland «oppgjøret» med landssvikoppgjøret som han innledet i Dømmer ikke, og særlig de personene som har ansvaret for gjennomføringen av det.

«Det hjemlige Norge ble oppskrytt i engelsk radio. Men forholdet var at våre hjemmestyrker talte 30 a 40 000 mann, mens ca. 250 000 mann gikk frivillig i fiendens tjeneste på de tyske arbeidsplasser. Dette må vi være oppmerksom på. Vi må ikke lyve oss til noen helteglorie. Vi må slå fast at det norske folk ikke presterte noen samlet kamp som viste at vi har livets evne eller livets rett som nasjon.» s. 22

UTDRAG FRA BOKEN DØMMER IKKE

Forvarsler og mobilisering

Våre politikere satte verdensrekord i udugelighet da skjebnen banket på vår dør. Den 9. april 1940 hadde Norge 600.000 menn i alderen 25-40 år. Med fradrag for kampudyktige var det 450.000 kampdyktige som så 15.000 tyske soldater okkupere vårt land. Maken til forsmedelse er det sjelden et folk har opplevd. Hva var det egentlig som skjedde?

Langeland gir en skjematisk oppstilling (s. 37-41) av de mange forvarsler regjeringen Nygaardsvold fikk om mulig tysk invasjon,og han setter lys på dens manglende evne til handling og mobilisering forut for det tyske angrepet på Norge i 1940.

Tidspunkt Faresignaler AP regjeringens reaksjon
Nyttår 1940 Utenriksminister Halvdan Koht advarer om krig med Tyskland innen en uke Ingen
16. februar Tyske og engelske skip i skuddveksling inne i Jøssingfjord. Koht sender en protestnote til England.
19. mars Statsminister i England, Neville Chamberlain uttaler til avisene at krigen står på dørstokken til Norge Regjeringen sover videre
25. mars Den tyske sendemann meddeler Koht at det var fare for at Tyskland vil overta vernet av norsk sjøområde Koht sover videre
29. mars Den norske minister Arne Scheel melder fra Berlin: ”Noe fredstegn er ikke å øyne. Det eneste helt sikre er at Norge bør holde sitt forsvar i orden, så sterkt som vår ytterste evne tillater«. Koht sover fortsatt, men hver 10. mann var mobilisert til nøytralitetsvern. Ca 10.000 av mob. styrken (dårlig trent) på ca 100.000 mann
29. mars og følgende dager Verdenspressen formoder at Det allierte krigsråd hadde besluttet angrep mot norsk sjøområde. Regjeringen sover stadig
1. April Minister Scheel fra Norge melder fra Berlin om innskipning av tropper i Stettin som kan ha Norge som mål Regjeringen sover
5. April Minister Scheel telegraferer fra Berlin om at det går rykter om tysk angrep mot Norges sørkyst Koht bruker ett helt døgn på å sende denne alarmerende melding til AP’s forsvarsminister Birger Ljungberg
5. April Minister Esmarch i København telefonerer at det meldes om forestående angrep mot Danmark og Sør-Norge Regjeringen er stadig uvirksom
5. April Aftenposten melder at tyske fly fotograferte på norsk område Ingen reaksjon
5. April Generalstaben foreslår mobilisering Regjeringen avslår
6. April Generalstaben foreslår nok en gang mobilisering Regjeringen avslår igjen
7. April Alarmerende telegram fra legasjonen i Berlin Koht gjør ingenting. Underretter ikke en gang regjeringen
7. april Telefon til Aftenposten fra Berlin om at alle der visste at det ville skje angrep på Norge Utenriksdepartementet hindrer offentliggjørelse av meldingen
8. April kl 06 Kl 6 om morgenen underretter den britiske og franske sendemann om mineutlegging på norges kyst. Koht ringte straks Nygaardsvold. Men statministeren nektet å holde regjeringskonferanse. Han ville først ha møte i Utenrikskommiteen
Kl. 09 Generalstaben foreslår mobilisering Forsvarsminister Ljungberg gjør ingenting
Kl. 10.30 Møte i utenrikskomiteen. Melding om store tyske styrker som passerer danske farvann Ingen ting gjøres
Kl. 12 Generalstaben foreslår mobilisering Ingen mobilisering fra regjeringen
Kl. 15 Melding til admiralstaben om at det tyske troppetransportskip Rio de Janeiro er torpedert ved Justøy. Ingen reaksjon
Kl. 15 Koht får telefonmelding fra London om at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik Koht beretter da at det sto stille for ham. Ingen ting blir gjort
Kl.17 Melding fra general Liljedal om at tyske soldater var kommet i land ved Lillesand fra torpedert tysk skip Regjeringen sover fortsatt
Kl. 20 Regjeringskonferanse: Forsvarsministeren la frem kommanderende generals forslag om mobilisering. Regjeringen avviste forslaget og besluttet å innkalle to bataljoner. Generalstaben får beskjed om at de kan gå hjem
Kl. 23.23 Admiralstaben melder at fiendlige fartøyer passerer Færder. Kanontorden høres Regjeringen sover
9. April Kl. 0.08 Melding om at Rauer og Bolærne er i kamp Regjeringen sover
Kl. 0.25 Flyalarm i Oslo Regjeringen kommer sammen ca kl 01. Ingen ting besluttes. Koht gikk hjem etter tannbørste og pyjamas
Kl. 1.44 Melding: Fire store kryssere har passert Fuglehuk kl 24.00 Regjeringen mobiliserer fortsatt ikke
Kl. 2.06 Admiralstaben får melding om angrep mot Bergen Ca kl 03  beslutter regjeringen delvis mobilisering med frammøte torsdag 11. april. Stille mobilisering per brev blir vedtatt

Rettsoppgjøret

«Gjennom årene etter krigen har vi dømt tusenvis av mennesker for bistandshandlinger overfor fienden som er bagatellmessige sammenlignet med en rekke av de handliger som omhandles i boken og som framtredende menn har gjort. Dette er ikke rett. Dette er ikke liket for loven.»

«Etter den andre verdenskrig hadde Norge et krigsoppgjør i et omfang som savner sidestykke. Nærmere 93 000 saker ble etterforsket, ca. 50 000 nordmenn fikk en landssvikdom. (…) I Norge ble også passive NS-medlemmer straffet»

«Allerede sommeren 1945 hadde landets fremste strafferettsekspert før krigen, professor Jon Skeie, slått fast at landssvikanordningen var grunnlovstridig og dermed gitt det rettslige grunnlaget for oppgjøret et alvorlig grunnskudd.» s. 9 (For at I ikke skal dømmes).

«Blant de ca. 50 000 som fikk en landssvikdom, var nærmere 30 000 passive NS-medlemmer. Dette var helt vanlige mennesker – husmødre, kontorister, studenter, serveringsdamer, vaskekoner etc. – som ikke hadde gjort noe annet enn å betale medlemskontigent eller delta på noen møter.»

«Langeland mente at landssvikoppgjøret først og fremst var et politisk oppgjør, ikke noe rettsoppgjør.» s. 10 (For at I ikke skal dømmes).

Einar Gerhardsen

«Norges statsminister etter krigen, Einar Gerhardsen, foreslo et samarbeid med tyskerne etter kapitulasjonen i 1940.

En «nasjonal samling omkring en sterk regjeringsmakt» som i «nært samarbeid med Tyskland… (skulle) … virke for at Norge kan hevde sin plass i det nye Europa som blir skapt».

Hadde han blitt statsminister om det Norske folket hadde vært opplyst?

 

 

 

 


Superklassen av David Rothkopf

3. mars 2012

Boken handler om de menneskene i verden med størst makt, rikdom og innflytelse, i boken kalt superklassen, og hvordan de er i ferd med å omforme verdenssamfunnet.

Forfatteren har fulgt flere av disse personene på nært hold, og beskriver hvordan de styrer og påvirker livene til mennesker over hele verden. Han peker også på at de som befinner seg innenfor denne superklassen stadig danner nettverk og forbindelser med andre i den samme klassen, og slik forsterker og utvider sin makt.

Om David Rothkopf

Han er økonomiprofessor, finansanalytiker og forfatter.
Statssekretær i handelsdepartementet under Bill Clinton.
Driver nå to analyse/konsulent-bedrifter, og er gjesteprofessor ved Carnegie Endowment for International Peace.

David Rothkopf om boken

Intervju i BT.no
Superklassen handler om de som styrer verden: Om lag 6000 ekstremt mektige mennesker, ifølge Rothkopfs estimat. De samarbeider nært og fatter beslutninger som jevnlig påvirker livene til store deler av menneskeheten.

Fra boken «Superklassen: Den globale makteliten – hvilken verden skaper de?«

«I de siste tiårene har det dukket frem en global eliten som har enormt mye mer makt enn noen annen gruppe på kloden. Hvert av medlemmene i denne superklassen har evne til jenvlig å påvirke livet til millioner av mennesker i en rekke land over hele verden. Hver av dem utøver denne makten aktivt, og de forsterker den ofte ved å inngå forbindelser med andre i den samme klassen.» s. 14.

«Den samlede nettoformuen til verdens rikeste rundt tusen mennesker, klodens mangemilliardærer, er nesten dobbelt så stor som det tilsvarende tallet for de fattigste 2,5 milliarder» s. 16.

Uforholdsmessig maktkonsentrasjon

«Rikdom: De rikeste to prosentene av verdens befolkning eier halvparten av all global rikdom. Verdens dollarmilliardærer, som utgjør under 0,000015 prosent av befolkningen i verden, eier nesten dobbelt så store rikdommer som de fattigste 50 prosentene av befolkningen.

Finanser: Verdens 100 største finansinstitusjoner administrerer nesten 43 billioner dollar, eller omtrent en tredjedel av verdens globale finansverdier.

Næringsliv: Verdens 250 største selskaper står for en årsomsetning på over 14 billioner dollar. Det tilsvarer omtrent en tredjedel av verdens samlede brutto nasjonalprodukt.

Politikk: I en verden med nesten 200 land domineres de multilaterale politiske prosessene av bare en håndfull av dem, enten ved hjelp av eierskap og stemmerett i internasjonale finansinstitusjoner eller ved vetorett i FNs Sikkerhetsråd» s. 482.


Norge sett utenfra av Johan Galtung

3. mars 2012

Hvordan fremstår Norges fredsinnsats og nordmenns selvbilde sett utenfra? Hva gjør vi egentlig i Irak og Afganistan?Hvilken norsk statsminister burde vært stilt for riksrett? Boken er et debattinnlegg fra fredsforskeren Johan Galtung om norsk identitet og Norges rolle i verden.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
3. mars 2012

Sitater fra boken

«Les menneskerettighetserklæringen og du vil finne at USA har krenket dem alle, om ikke innenfor USAs grenser, så i deres imperium, for ikke å snakke om på imeriets slagplasser som Jugoslavia, Afghanistan og Irak. En statsminister tok Norge inn i tre kriger, en annenhvert år. Forsvarsdepartement ble krigsdepartement.» s. 7

Norge en fredsnasjon? Snarere et ordinært krigførende land som legger seg flatt for et av verdenshistoriens verste imperier.

Galtung om skolesystemet

«Universitetene omdannes nå til fabrikker for de lave USA-gradene bachelor og master; de dårligste sider av det amerikanske systemet var flertallsbærende i OECD og EU. Professorene blir samlevåndsoperatører for å produsere sertifiserte kandidater som kan fylle byråkratiets og næringslivets nisjer for funksjonærer og trfaste tjenere. (…) Den åpne, kritiske dabatt svekkes, og pensum blir flatt og konsensuelt.» s 17.

Johan Galtung

Johan Galtung (født 24. oktober 1930 i Oslo) er en norsk samfunnsforsker. Han er opprinnelig utdannet sosiolog og matematiker, og regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han grunnla Institutt for fredsforskning i 1959 og var instituttets direktør til 1970, og innehadde verdens første professorat i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo 1969–1977. Han etablerte også Journal of Peace Research i 1964. Galtung ble tildelt Den alternative Nobelprisen i 1987 og har fått en rekke andre priser og utmerkelser.

 


Skolerett: Historien om Arnold Juklerød

3. mars 2012

På 50- og 60-tallet førte Arbeiderpartiet en skolesentraliseringspolitikk med påfølgende nedleggelser av hundrevis av skolekretser. I 1962 vedtok Kragerø skolestyre et vedtak om Holtane skole, det er her historien om Arnold Juklerød starter.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
3. mars 2012

Skolekretsen får først vite i 1968 at hele Holtane skole blir nedlagt. Arnold Juklerød blir deretter valgt som formann for aksjonskomiteen for skolekretsen. Juklerød stod fast på at skolenedleggelsen var ulovlig og ugyldig, det førte til at han ble tvangsinnlagt i 1971. Juklerød tilbrakte nær 25 år av sitt liv på Gaustad sinnssykehus – diagnostisert som «en paranoid kverulant med ”ukorrigerbare vrangforestillinger”» og stemplet som alvorlig sinnsyk og farlig. Tvangsinnleggelsen av Arnold Juklerød var en ren politisk innleggelse siden Juklerød hadde rett i sine uttalelser hele tiden.

Arnold Juklerød måtte imidlertid vente til 1995, et år før han døde, før Kirke og Undervisningsdepartementet (KUD) sendte Arnold Juklerød et brev som fortalte at han hadde hatt rett i Skolesaken. Selv etter denne innrømmelsen fortsatte Juklerød sin kamp helt til sin død mot psykiatrien som ikke fjernet hans diagnose som sinnsyk.

Det Arnold Juklerød har fått gjennomgått i sin kamp for sannheten er helt ubeskrivelig. I sin kamp mistet han sin kone, barn, hus og jobb. Like fullt fortsatte han sin beinharde kamp helt til sin død.

Intervjuer med Juklerød

Lytt til tre radioprogrammer i 1986 med Arnold Juklerød. Lytt og vurdér sjøl: var Juklerød sinnssjuk og en fare for sine omgivelser, slik det ble påstått?

”Skolerett: Historien om Arnold Juklerød” av Thore Lie

Boken er på 311 sider og inneholder hovedsakelig brevkorrespondanse mellom Arnold Juklerød eller Thore Lie og ulike motparter som Kragerø kommune, Kirke og Undervisningsdepartementet, Sivilombudsmannen, Statens Helsetilsyn, advokater og andre personer som stod sentral i maktkampen.

Ved å lese kapittel 1, En liten innføring i Arnold Juklerøds sak (s. 1- 54), får en med seg det mest sentrale. I tillegg til dette er det verdt å få med seg brevet som kom fra KUF (tidligere KUD) i 1995 (s. 202-210) og artikkelen Å skille normale fra de gale (http://www.etikkom.no/Aktuelt/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/Arkiv/2003/2003-4/A-skille-normale-fra-de-gale/) for de som ønsker å vite mer om hvordan psykiatrien egentlig fungerer.

Under følger en litt mer detaljert gjenfortelling av historien om Arnold Juklerød i form av sitater og kommentarer.

Bakgrunn for skolenedleggelsen

I Kragerø skolestyresmøte den 2. nov 1962 ble det vedtatt et vedtak:

«Holtane skole.
Storskolens elever overføres til Årø skole to år etter at 9-årig enhetsskole er innført. Ellers fortsetter skolen som før.»

«Høsten 1968 får skolekretsen plutselig vita at hele Holtane skole i praksis ble nedlagt i kraft av vedtaket fra 1962» s. 38. Selv om vedtaket sier ”ellers fortsetter skolen som før”.

Arnold Juklerød blir valgt som leder for foreldreaksjonen

I 1968 blir Arnold Juklerød valgt til å lede foreldreaksjonen mot nedleggelse av Holtane skole i Kragerø. «Aksjonskomiteen skulle organisere privatundervisning for de tre yngste årsklassen (…) men fremfor alt skulle aksjonskomiteen forsøke å få nedleggelsesvedtaket kjent ulovlig og ugyldig.» s. 67.

Arnold Juklerød stod fast at skolenedleggelsen var ulovlig og ugyldig. Og han hadde rett i sin sak. Men han måtte vente i 27 år, til 11. august 1995 før KUD renvasket Juklerød og innrømmet at han hadde rett hele tiden. De konkluderer med i brevet at:

«Det vil si at det ikke var hjemmel i lovverket for å hevde at
– skoler som bare hadde 1., 2. Og 3. Årskull ikke var egne kretser eller at
– sentralisering av storskolen slik at bare de tre yngste klassene var igjen, innebar full nedleggelse av kretsen.» s. 206.

«Det forelå en feil i lovtolkningen når det gjaldt vedtaket i i 1962. Sentralisering av storskolen betød ikke rettslig sett full nedleggelse av skolekretsen.» s. 209.

Det viste seg altså at det verken var kverulantiske eller paranoid å karakterisere skolenedleggelsen som lovstridig.«Arnold Juklerød hevdet – og hevdet fram til sin død den 25. januar 1996 at så vel lokale som sentrale skolemyndigheter har begått bevisst grove lovbrudd i f.b.m. skolesentraliseringen i Norge generelt, og i behandlingen av ”Holtanesaken” i Kragerø kommune spesielt.» s. 84.

Tvangsinnleggelse

Arnold Juklerød ble tvangsinnlagt på Gaustad sykehus 22. november 1971 og ble undersøkt av professor Ørnulv Ødegaard, mannen som i 1941 introduserte lobotomien i Norge. «Juklerød ble altså undersøkt av en psykiater som synes det er i orden å erklære politiske dissidenter som sinnsyke.»

«Dagen etter innleggelsen, 23. november, ble Juklerød undersøkt av overlegene Søren Rimestad og Endre Uglestad, begge elever av Ødegaard. De konstaterte at pasienten led av ukorrigerbare vrangforestillinger og journalførte diagnosen «Paranoia 297.0», også kalt «paranoia kverulantis». s 42.

Fra og med 18. Mars 1972 ble Juklerød tvangsmedisinert med preparatene Trilafon, Akineton og Peragit, og fortsatte helt til Juklerød plutselig ble utskrevet 14. juni 1972.

I 1973, etter en periode hvor Juklerød var i jobb, ble han undersøkt av distriktslege Odd Folkedal og en spesialist i psykiatri, Olav Mjølnes, som rapporterer at «han er klart og fullt orientert, og oppmerksomheten er god og han synes intelligensmessig og stemningsmessig å ligge på normalt nivå». Men konkluderer med at «selv om han på andre felter virker fornuftig og resonnabel, synes han fullstendig å mangle kritikk for sine paranoiske forestillinger. Han må følgelig anses som sinnsyk». S 44.  Igjen ser vi at diagnosen hvilte på betingelsen om at Juklerød hadde feil i skolesaken.

9. mars 1974 var Juklerød tilbake på Gaustad. I mai fikk han vite at han kan utskrives på dagen, men Juklerød nektet å forlate sykehuset før han var friskmeldt. Han lidde tross alt ikke av paranoide vrangforestillinger siden han hadde hatt rett hele veien, Juklerød ville ha livet sitt tilbake! Han ble i stedet plassert på den tyngste av de lukkede avdelinger på Gaustad, hvor han ble holdt som fange i 1119 døgn med brev-, besøks- og utgangsforbud.

Fra arbeidsattester ble han framstilt som «en stø, stabil, varsom, omtenksom og omgjengelig arbeidsmann». Av arbeidskamerater ble Juklerød skildret som «ytterst fredfull og pålitelig kollega».
«Hans brødre og søstre, svogere og svigerinner avga en erklæring hvor de fremhevet hans nære og gode kontakt med den nærmeste familie, og hans evne til selvbeherskelse og tålmodighet. Alle som har hatt befatning med Arnold Juklerød i en eller annen sammenheng, har simpelthen framstilt ham som et usedvanlig avbalansert, jordnært og robust menneske. Helt inntil han av fullstendig fremmede mennesker blir karakterisert som lidende av ”systematisk oppbygde ukorrigerbare paranoiske vrangforestillinger”» s. 37

Thore Lie

Thore Lie er født i 1944 på Kongsberg. Etter endt allmenutdannelse gikk han på «Befalsskolen for Hærens Samband», Jørstadmoen/Lillehammer (1964 – 1965) og utførte plikttjenesten bl.a. v/BrigN. i Heggelia, i indre Troms.  Utnevnt til løytnant i aug. 1985, og har ca. totalt 3 års tjeneste innen hæren.

Etter befalsutdanningen tok Lie økonomisk utdannelse/siviløkonom og har vært lengst ansatt i Nylands Verksted, Akergruppen og siden Industribanken som i dag heter Innovasjon Norge.

Tidligere (i 2003) har Lie gitt ut bok om sitt syn på psykiatrien sammen med Edel Sæther:  «Hva har jeg vært med på?»


Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

26. mai 2011

terrorindustrienJoakim Hammerlin
«Terrorindustrien» av Joakim Hammerlin

«Europeiske myndigheter har begynt å kartlegge hvor du beveger deg, hvem du kommuniserer med og dine politiske sympatier. Våre fruheter og rettigheter undermineres. Rettstat erstattes med kontrollstat. Alt dettte for å bekjempe «terror» – en fiende som de siste 40 årene har tatt færre liv enn lynet.» (fra bokomslaget) Boken stiller et spørsmål, er det dette vi ønsker?

Kjøp boken på bokklubben.no.

Alle skal overvåkes

«En gang ville en fire år gammel pike ikke åpne en pakke fordi det var julegave til moren som sto ved siden av henne. På sterk oppfordring gikk hun til slutt med på at gaven kunne åpnes, den viste seg å inneholde selvlaget multesyltetøy. Etter å ha gått med på at moren smakte på syltetøyet i kontrollen, fikk hun gaven med seg» s24

Hammerlin stiller spørsmålet: «Ønsker vi et samfunn der en fireårig jente som vil overraske mamma med et glass selvlaget multesyltetøy på juleaften, skal behandles som en potensiell terrorist?» s25

«No-fly» lister

I USA har det dukket opp noen «no-fly» lister, som forsøker å sortere flypassasjerer i ulike kategorier. Hammerlin skriver «Før 11. september 2001 inneholdt den 16 navn. I juni 2004 hadde listen vokst til 158 000. I mai 2005: 288 000. I juni 2006: 516 000. Og i mai 2007 inneholdt listen hele 755 000 navn.» s31

«Det er vanskelig å utarbeide en generell profil på hvem som blir terrorister. Både CIA og MI5 hevder altså at det ikke er mulig å identifisere spesifikke fellestrekk ved terrorister» s32

«I 2005 ble 431 millioner mennesker «screenet» av det automatiserte kontrollsystemet (ATS). Hvis man tenker seg en urealistisk presis modell med 99,9 % sikkerhet, vil dette gi 431 000 falsk alarmer per år.» s32

«Den personlige belastningen for alle som feilaktig er blitt plassert i bås som potensielle terrorister, vil være stor, særlig med tanke på at mange vil ha havnet i kategorier på grunnlag av sin etniske bakgrunn.» s32

Den økende overvåkningen handler ikke primært om å forhindre potensielle terrorangrep, men alle skal overvåkes.

Biometrisk informasjon i pass og identitetskort

Myndigheter ønsker å benytte biometrisk identifisering ved å bruke RFID teknologi. Men denne informasjonen kan lett stjeles med billig teknologi

Hammerlin skriver: «I løpet av noen få sekunder var passet de testet RFID-leseren på, skannet, med høyoppløselig bilde, navn, personnummer, passmummer, nasjonalitet og kjønn.» s38

Ved alle endringer som skjer i et samfunn, har det en tendens til å være permanent og vanskelig å reversjere. Hammerlin skriver om det å oppretting av registre, at «når man først har åpnet opp for et register, er det fare for at det blir vanskelig både å stoppe opp og å snu.» s41

Antisosial adferd og 1984

Overvåkning skal bli totalitær, ingen kommer unna. Hammerlin skriver «[I USA] finnes det 30 millioner overvåkningskameraer» og høytalere ber deg om å plukke opp søppel i Storbritannia, «det skjer allerede i Middlesbrough, der man har utstyrt CCTV-kameraene med høyttalere for å kunne irettesette antisosial adferd.» s44

Tenk om vi skulle ende opp i et samfunn der du og jeg blir diagnosert med antisosial adferd for å kaste søppel på gata eller for å ytre seg offentlig?

Ved hjelp av elektroniske spor «er det mulig å kartlegge dine bevegelsesmønstre, ditt sosiale nettverk, dine vaner og dine interesser.» s45

EUs nye datalagringsdirektiv

Hammerlin diskuterer også det nye DLD som må stoppes. «EUs nye datalagringsdirektiv innebærer at det vil registreres hvem du kommuniserer med (gjennom e-post, telefon og SMS), på hvilket tidspunkt, og hvor du befinner deg når du gjør det, samt når du er logget på internett (ved hjelp av IP-adressen og navn og adresse som følger abonnementet).» s45

«Konsekvensen av direktivet [kan] bli at man får massive registre med informasjon om vanlige borgeres kommunikasjons- og bevegelsesmønstre, mens de man ønsker å verne seg mot – terroristene – finner andre måter å kommunisere på.» s48.

Försvarets Radioanstalt (FRA)

Utviklingen går meget raskt og overvåkningen er mer brutal og totalitær enn vi er klar over. Hammerlin skriver (s 51-53) «etterretningstjenesten i Sverige, Försvarets Radioanstalt (FRA), skal kunne overvåke all kabelbåren elektronisk informasjon som passerer svenske grenser.

«Mesteparten av telefontrafikk og datakommunikasjon mellom Norge og utlandet går via Sverige. I tillegg vil mye av informasjonsutvekslingen som skjer mellom norske internettbrukere, passere svenske grenser fordi mange teletilbydere bruker servere som ligger i Sverige.» s52

«Svenske myndigheter vil altså kunne samle inn og lagre informasjon om norske borgere, uten at vi har noen demokratisk kontroll over denne prosessen, ettersom den ikke er underlagt norsk jurisdiksjon.» s53

Overvåkning, avlytting og ransaking uten mistanke om lovbrudd i Norge

«I juli 2005 vedtok Stortinget en tilføyelse av politiloven av 1995 der det åpnes opp for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking og brev- og e-postkontroll uten at det foreligger mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd.» s54.

«Et annet viktig samarbeid Norge har søkt tilslutning til, er den såkalte «Prum-traktaten». Avtalen – som omtales som Schengen III – søker å styrke samarbeidet om bekjempelsen av terrorisme, organisert kriminalitet og ulovlig innvandring, og innebærer at alle EU-land får tilgang til hverandres DNA-, bilde- og fingeravtrykksregistre samt databaser over registreringsnumre på kjøretøy.» s55.

«I desember 2007 offentliggjorde menneskerettighetsgruppen Privacy International sitt kart over verdens ledende overvåkningssamfunn. Vurderingen bygget på en rekke kriterier, deriblant synlig overvåkning, avlytting, datalagring, og personvernets konstitusjonelle status. Av de europeiske land kom Norge på en delt 22. plass, kun «slått» av Danmark, Litauen, Frankrike og Storbritannia. Storbritannia var som eneste europeiske land, plassert i samme kategori som Kina, Russland og USA.» s59.

USA – land of the «free»

Den 24. oktober 2001 kom PATRIOT act som ødela borgernes rettsvern. Hammerlin skriver: «blant forslagene var at myndighetene skulle kunne arrestere, deportere og isolere terrormistenkte og begrense deres rett til å få saken prøvd for en uavhengig domstol. (…) De skulle også kunne bryte seg inn hos terrormistenkte uten rettslig kjennelse, og vedkommende skulle ikke ha rett til å få vite om at han eller hun var eller hadde vært under oppsyn». s60.

Loven «Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act» (HR 1955) «skal forebygge «voldelig radikalisering», «hjemmeavlet terrorisme» og «ideologisk basert vold». Det mest skremmende med lovteksten er hvor vidt disse begrepene tolkes.

«Hjemmeavlet terrorisme» defineres som «bruk, planlagt bruk, eller trusler om bruk av makt eller vold av en gruppe eller et individ som er født, oppvokst eller bosatt i USA […] for å skremme, presse eller tvinge den amerikanske stat, USAs sivile befolkning, eller noe segment av de førnevnte, for å fremme politiske eller sosiale målsetninger.» s91

«I sin ytterste konsekvens kan det nye lovforslaget innebære at ethvert tilfelle av politisk motivert motstand som amerikanske myndigheter definerer som voldelig, vil kunne settes i samme bås som terrorisme.» s92

Senere skulle TIA (US Total Information Awareness Program) komme. TIA ble omdøpt til US Terrorism Information Awareness Program. «Målet var å samle inn enorme mengder av tilgjengelig informasjon om samtlige av verdens innbyggere i en stor multimedial database som inneholdt både tekst, bilder, lyd og videosekvenser.» s62

«Mange av grunnprinsippene ble videreført i andre DARPA-systemer. Et av disse er ADVISE, som innebærer massekarlegging av internettbrukere verden over gjennom å lagre og analysere ulike elektroniske data, som e-postkommunikasjon og nettsteder man besøker.»

«Det mest omfattende overvåkningssystemet amerikanske myndigheter har etablert, er Echelon. Echelon er verdens største etterretningsinstitusjon, styrt fra basen til USAs føderale etterretningsorgan, NSA, i Fort Meade i Maryland i USA.» s64.

«Det er også kjent at Etterretningstjenesten i Norge har sitt eget «mini-Echelon» ved Lutvann utenfor Oslo. (…) Systemet kan kan brukes til automatisk gjenkjenning av stikkord i et stort antall samtaler. (…) Ifølge Ronald Bye og Finn Sjue, som har gitt ut en rekke bøker om overvåkning i Norge, har systemet ved Lutvann en enorm kapasitet. Hvis det benyttes fullt ut, kan det «i prinsippet avlutte hele det norske sivile samfunnet».» s65

Er massiv overvåkning effektiv mot terrorisme?

«Fire år etter 11. september hadde 39 mennesker blitt dømt for forbrytelser relatert til terrorisme eller nasjonal sikkerhet i USA. (…) Bare tre av disse sakene dreide seg om islamistisk ekstremisme, og kun én, «skobomberen» Richard reid, omhandlet et konkret forsøk på å detonere en bombe.» s73. Han ble ikke stoppet av etterretningsagenter, men av en flyplassansatt.

«I mars 2005 lekket fjernsynsstasjonen ABC News ut et hemmelig FBI-notat fra februar samme år der det ble slått fast at FBI ikke hadde klart å spore opp en eneste sovende al-Qaida-terrorcelle i USA.» s74

Terrorlovgivning

Storbritannias Terrorism Act fra 2006 kriminaliserer det å publisere utsagn som glorifiserer en terrorhandling offentlig. (…) Loven gør det også mulig for britiske myndigheter å kunne rettsforfølge enhver som tilkjennegir sin støtte til en bevegelse de mener utfører terrorisme.» s81.

«Oftest er begrepet terrorisme svært vidt definert – så vidt at man kan kvele all opposisjon. Indias terrorlov fra 2002 definerer for eksempel enhver handling gjort «med den hensikt å true enheten, integriteten, sikkerheten eller suvereniteten til India» som terrorisme.» s82

«Den enes terrorist er den andres frihetskjemper.» s84 Et eksempel er «den norske motstandsbevegelsens aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakt under krigen.». Terrorist eller frihetskjemper?

«Franske myndigheter har mulighet til å holde fanger innesperret uten rettslig domfellelse i 3,5 år, kun for mistanke om innblanding i terrorisme.» s101.

«Et gjennomgående trekk i de nye antiterrorlovene er at de snur bevisbyrden, slik at den antatt skyldige må bevise sin uskyld.» s101

Guantánamo

Så langt har 780 fanger vært holdt innesperret på Guantánamo-basen. Det er blitt vist at de fleste av fangene  har ingen tilknytning til terrorvirksomhet. Hammerlin beskriver hvordan USA har sneket seg unna ved å :

 1. benyttet militære domstoler for å omgå juridiske begrensinger i det sivile rettssystem.
 2. etablert fangeleirer utenfor amerikansk territorium for å slutte unna amerikansk jurisdiksjon
 3. benytte andre begreper enn «krigsfanger» for å omgå Genève-konvensjonen.

«Dette innebar at man hugget ned to av hovedpilarene i vestlig juridisk tradisjon: Magna Carta, signert i 1215, som sikrer retten til en juridisk prosess før straff eller fengsling, og Habeas corpus fra 1679, som sikrer retten til bevisførsel, til å møte aktoratet og til å kunne forsvare seg overfor en uavhengig domstol og/eller jury. (…) USA brøt også med FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, som slår fast retten til ikke å fengsles uten dom eller rettslig begrunnelse i et lovverk, retten til å prøve sin sak for en uavhengig domstol, retten til forsvar og retten til en rettferdig rettsgang.» s96

«I 2008 satt rundt 21 000 fengslet i Irak og 650 i Afghanistan. Røde Kors har hevdet at mellom 70 og 90 % av arrestasjonene som har vært foretatt i Irak, er «feil».»s98.

Tortur

CIA og amerikanske fangeleirer har et detaljert tortursystem som brukes i avhørssituasjoner.»Det dreier seg blant annet om å nekte fangene tilgang på føde, å nekte den søvn, å utsette dem for ekstreme temperaturer, å kle dem nakne, å spille høy, støyende musikk over lengre tidsrom, å skremme dem med aggressive hunder, å injisere «sannhetsserum» i avhørssituasjoner, å klippe skjegg og hår, hvilket for troende muslimer kan oppfattes som svært krenkende, og å utsette dem for «waterboarding» – en metode som ble oppfunnet under den spanske inkvisisjonen for å stimulere drukning, og som var en av Gestapos foretrukne torturmetoder.» s103.

«I gjennomsnitt vil man bare få rundt en sann historie per 80» s110

Retning for rettsystemet

Individets rettssikkerhet blir ødelagt. «Retten til ikke å fengsles uten dom og til å få sin sak prøvd for en uavhengig domstol, retten til å få innsyn i egen straffesak, til å få oppnevne en advokat og til å kunne forsvare seg» fjernes.

«Et demokratisk samfunn innebærer (…) at grunnleggende borgerrettigheter og friheter for befolkningen iveretas.» s75.

Tidligere terrortrussel – anarkistene

Tidlig på 1900-tallet utgjorde anarister «terrortrussel». De fleste anarkistgrupperinger ble gjennominfiltrert, og ofte kunne politispionene utgjøre flertallet i cellene. Myndighetene utnyttet infiltratørene aktivt til å provisere frem nye terrorangrep.

Det fantes aldri «noe hemmelig og godt koordinert anarkistisk nettverk med ambisjon om å knekke statsapparatene rundt omkring i verden. (…) Både myndigheter, politi og presse var delaktig i å opprettholde dette fordreide trusselbildet.» s135

Al-Qaida

Jason Burke hevder at «Det finnes ingen al-Qaida-organisasjon. Det finnes ikke noe internasjonalt nettverk med en leder og fotsoldater som ubetinget lystrer ordre, og med tentakler som sktrekker seg ut til sovende celler i USA, i Afrika, i Europa. Ideen om et enhetlig strukturert og organisert terroristnettverk stemmer rett og slett ikke.» s139.

Terrorisme, lyn og peanøtter

«USA har et gjennomsnitt på litt over 80 dødsfall per år på grunn av terror de siste 40 år.

I gjennomsnitt er det flere amerikanere som årlig omkommer av lynnedslag (87), tornadoer (82), peanøttallergi (100) og kollisjon med hjort (135).

Det er fire ganger så mange som omkommer i drukningsulykker i badekar (320) og nesten ni ganger så mange som omkommer som følge av at polstrede møbler har tatt fyr (693).» s146

«Siden den 11. september 2001 er antallet som har druknet i toalettet i USA, faktisk større enn antallet som har omkommet i terroraksjoner.» s151.

«Nesten 47 % av dem som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, mistet livet i Irak etter den 1. mai 2003, dagen da George W. Bush sto på hangarskipet USS «Abraham Lincoln» under banneret «MISSION ACCOMPLISHED» og kunngjorde at krigen i Irak var over.»s150.

«Over halvparten av det totale antallet mennesker som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, har mistet livet i Irak og Afghanistan under den amerikanskledende okkupasjonene.» s150.

«I 2007 sto [islamistiske terrorister] for under én prosent av antallet planlagte og gjennomførte terrorhandlinger i Europa. Europas typiske terrorist er fremdeles en separatisk, ikke en radikal islamist.» s175.

Del 3: Terrorindustrien

«I og for seg er det å skape frykt heller ikke det egentlige målet til terroristene. Frykten har instrumentell verdi ved at den kan avføde samfunnsendringer som terroristene anser å være til sin fordel.» s184

Her har Hammerlin helt korrekt, men det han ikke tar opp i boken er hvem som er de virkelige terroristene: hvem står bak terrorangrepene og hvem tjener på de?

«En undersøkelse (…) viste at det var klar sammenheng mellom hvor mye tid respondentene så på fjernsynsnyheter og nivået av frykt og enstelse som de opplevde i forhold til terrorisme. Undersøklesen viste også at de som så mye på fjernsynsnyheter, oppfattet risikoen for nye terrorangrep som større enn de som så mindre på fjernsynsnyheter.

Dette tyder på at fjernsynsmediet ikke bare fungerer som en høytaller, men også som en forsterker for det kollektive traumet som terroristene ønsker å skape.» s192

Ødeleggelsen av Irak

USAs angrep på Irak var en prenventiv krig, selv om Irak aldri har utgjort en trussel mot USA. Saddam Hussein hadde ikke

 1. forbindelse med al-Qaida og Osama bin Laden
 2. masseødeleggelsesvåpen
 3. utgjorde ikke en trussel mot USA

«På tross av at irakerne syntes å være lite villige til å deregulere, igangsatte den amerikanske siviladministrasjonen omfattende privatiseringsprogrammer under Paul Bremers ledelse. Noe av det første han gjorde som sivil administrator i Irak, var å si opp 500 000 statsansatte som et ledd i «avbaathifiseringen» av landet. (…) Deretter ble det skrevet kontrakter med utenlandske selskaper, først og fremst amerikanske, for gjenoppreisningsarbeidet av det irakiske samfunnet. (…) Kontraktene som ble inngått, var som regel av slaget «kost-pluss», altså det man måtte ha av utgifter, pluss en fastsatt profitt på toppen. Det var et system som innbød til kreativ bokføring og svindel. Jo mer penger man brukte, jo større fortjeneste kunne man hente ut. (…) Fem år etter Saddam-regiments fall hadde 70 % av irakerne fremdeles ikke fått tilgang på rent vann, og 80 % levde under dårlige sanitære forhold.» s 211

«Det største ranet ble gjennomført i februar 2007 gjennom privatiseringen av Iraks oljeforekomster.» s212 Dette innebar:

 1. Det ble ikke satt noe tak på hvor stor profitt utenlandske selskaper kunne hente ut gjennom oljeutvinning i Irak.
 2. Det ble ikke satt noe krav til de utenlandske kontraktørene å inngå partnerskap med irakiske selskaper eller å benytte irakiske arbeidere i utvinningsprossesen
 3. kontrollen over oljeressursene ble underlagt et nytt olje og gassård bestående av oljeeksperter utenfor Irak.

«Iraks oljereserver er altså ikke lenger underlagt den irakiske statens kontroll, men et internasjonalt råd av ikke-irakere.»

«I 2008 var forholdet en til en: 150 000 soldater og 150 000 leiesoldater»

Hammerlin mislykker helt i sin analyse når han skriver: «Slik sett ser det ut til at bin Laden og al-Qaida kan ha lyktes i sin strategi: Amerika blør«. For det første så har ikke Osama bin Laden og al-Qaida tjent noe av 9/11. For det andre så var det ikke bin Laden og al-Qaida som stod bak terrorangrepet. Den offisielle konspirasjonsteorien er full av faktafeil, motsigelser og mangler.

Krig big business, og det er noen som tjener seg rik på krig og elendighet. Det som taper er amerikanerene som må betale for krigføringene via skatter og Irakere og Afghanere som blir bombet.

Problem – reaksjon – løsning

De ekte terroristene (som Hammerlin ikke sier noe om) lykkes med å bruke terror som et problem, slik at folket reagerer med frykt og engstelse for terror og risikoen for nye terrorangrep. Løsningen på problemet blir å fjerne rettigheter og friheten, samt å innføre et overvåkningssystem (Les Orwell’s 1984) i den vestlige verden, samt at midtøsten blir standardisert på lik linjen med vesten.

Bush sa etter terrorangrepet 9/11 at «USA ble angrepet fordi det er den sterkeste ledestjernen for frihet og mulighet i verden». Og Bush er korrekt i dette utsagnet. Terroristene, som jeg må presiserer – ikke er Osama bin Laden og al-Qaida, men noen maktgale psykopater som styrer den vestlige verden via hemmelige samfunn og private organisasjoner, har lykkes med å fjerne friheten til USA som følge av 9/11.

Les også: Kronikk i Dagbladet «Det lukter strammere denne gangen» av Joakim Hammerlin.

«Terroristene har ikke maktmidlene til å avskaffe demokratiet. Dem er det vi som har. Det er opp til oss om vi skal ofte våre friheter og rettigheter i bytte mot økt sikkerhet.» s235


The Corportation av Joel Bakan

25. mai 2011

The Corporation
The Corporation, både som bok og film

Boken handler om hvordan det gikk til at The Corportation – det store, børsnoterte selskapet – fikk så dominerende plass i samfunnet.

Boken er oversatt til norsk og kjøpes på bokkilden.no.

Kommentarer og utdrag fra boken

«Selskapets juridisk definerte mandat er å strebe nådeløst og utelukkende for sine egne interesser, uavhengig av de ofte skadelige konsekvensene dette kan få for andre. Som følge av dette hevder jeg at selskapet er en sykelig institusjon, en farlig forvalter av den store makten det har over folk og samfunn.» s13

Selskapets historie

«Den vanligste partnerskapsformen besto [tidligere] av relativt små gruppe menn, som var bundet sammen av personlig lojalitet og gjensidig tillit, og som slo sammen sine slanter for å starte forretninger som de både drev og eide. Selskapet, derimot, skilte eierskapet fra styret: En gruppe mennesker, direktørene og administrasjonen, styrte firmaet, mens en annen gruppe, aksjonærene, eide det. Mange mente denne særegne utformingen var den reneste oppskrift på korrupsjon og skandaler».

Mot slutten av 1800 tallet begynte to stater, New Jersey og Delaware, «å fjerne upopulære restriksjoner fra næringsloven. De fikk blant annet

 • fjernet reglene som krevde at firmaer bare kunne stiftes for smalt definerte formål, og bare eksistere i en begrenset tid, og kun drive sin virksomhet i visse områder
 • løsnet betraktelig på kontrollen med sammenslåinger og oppkjøp, og
 • avskaffet regelen om at et selskap ikke kunne eie aksjer i et annet.»

Dette la i vei for store børsnoterte selskaper slik vi kjenner til fra i dag.

«1800 selskap ble innlemmet i 157 mellom 1898 og 1904. På under et tiår var USAs økonomi omgjort fra en økonomi der individuelt eide foretak konkurrerte fritt seg imellom, til en økonomi dominert av relativt få gigantselskap, alle eid av en mengde aksjonærer.» s26

«Deregulering frigjorde selskapene fra juridiske bindinger, og privatisering ga dem makt til å styre samfunnsområder de før hadde vært utestengt fra. Ved slutten av 1900-tallet var selskapet blitt verdens mektigste institusjon» s147.

Profitt og plikt

Utformingen av selskapet gjennom selskapslover gjør at selskapene utelukkende jakter etter profitt. Selskapene eksisterer kun for å maksimere avkastningen for aksjonærene.

«De som styrer selskapene har en lovpålagt plikt overfor aksjonørene, og denne plikten er å tjene penger.» s48.

«Selskapene har bare en plikt: å ivareta sine egne og eiernes interesser.» s118

Selskapet som en person

«Ved slutten av 1800-tallet hadde rettsvesnet gjennom en bisarr juridisk alkymi fullstendig omgjort selskapet til en «person», med sin egen identitet, atskilt fra menneskene av kjøtt og blod som eide og styrte det.»

«Mellom 1890 og 1910 påberopte næringslivsinteressene seg Foureenth Amedment 288 ganger i retten, samenlignet med 19 ganger for afrikansk-amerikanere.» s181.

Psykopaten

I boken diagnoserer Bakan selskapet som en psykopat fordi det  «utelukkende selvopptatt og ute av stand til å føle oppriktig omsorg for andre i noen som helst sammenheng.» s67

Også når selskapet går gjennom en sjekkliste for psykopatiske tilbøyeligheter, finner det store overstemmelser, selskapet

 • «er uansvarlig, fordi alle andre utsettes for risiko i forsøket på å oppylle selskapets mål.»
 • «prøver å manipulere alt, inkludert den offentlige opinion.»
 • «er stormannsgale, og insisterer alltid på at «vi er nummer en, vi er de beste».»
 • «har mangel på empati og har asosiale tendenser.»

Eksternalisering av kostnader

«Selskapets innebygde trang til å eksternalisere sine kostnader er selve roten til mange av verdens sosiale og miljømessige problemer.» s72

Eksternalisering er skadene andre påføres – arbeiderne, forbrukerne, lokalsamfunnet og miljøet – av selskapenes psykopatiske tendenser.

«Selskapets enestående struktur er hovedårsaken til at lovbruddene er så utbredt i forretningsverdenen. Selskapsformen er konstruert for å beskytte de menneskene som eier og driver selskapene mot juridisk ansvar. (…) Aksjonærene kan ikke holdes ansvarlig for selskapenes lovbrudd på grunn av det begrensede ansvaret. (…) Direktørene beskyttes tradisjonelt av det at de ikke er direkte involvert i beslutningsprosessen. (…) Sjefene beskyttes av lovens motvilje mot å holde dem ansvarlig for selskapenes ulovlige handlinger. (…) Derfor er selskapet selv i de fleste tilfeller det mest aktuelle målet for rettsforfølgelser. (…) Som psykopaten selskapet ligner på, føler det ingen moralsk pliktelse til å lyde loven.» s89

Fra side 85 til 89 ramser Bakan opp noen av General Electrics (GE) største forbrytelser mellom 1990 og 2001. Bakan ramser opp 41 store forbrytelser, alt fra forurensing, overprising, urimelig innkrevningspraksis, dumping av industrikjemikalier, kompensasjon, sikkerhetsbrudd og konstruksjonsfeil ved atomkraftverk, overprising av forsvarskontrakter og hvitvasking av penger, disse forbrytelsene gav bøter og pålegg fra 20 000 dollar til 2 milliarder pund.

Et selskap med psykopatiske egenskaper som General Electric vil tenke utelukkende på sine egne interesser, og vil dermed forsette å begå lovbruddene så lenge det er lønnsomt. Et selskap vil som sagt maksimere profitten.

Kontroll over selskapet

«Selskapene [har] gjennom de siste 300 år samlet seg så stor makt at de har svekket myndighetenes evne til å kontrollere dem.» s20

«Lover som begrenser friheten deres til å utnytte mennesker og naturmiljøet er slike hindringer, og selskapene har kjempet med betydelig hell de siste 20 årene for å fjerne dem.» s95

«Effektiv statlig regulering er den eneste håpet for å stanse selskapenes ugjerninger.» s155.

«Reguleringene er utformet for å tvinge selskapene til å internalisere – altså betale – de kostnadene de ellers ville eksternalisere til samfunnet og miljøet.»

«Strengere restriksjoner på oppkjøp og fusjoner, aksjonærrepresentasjon ved styrebordet, og lover som tillager eller krever at sjefene tar hensyn til flere grupper av interessenter når de fatter beslutninger – er ønskelig, men vil trolig ikke styrke selskapenes ansvarlighet overfor samfunnet i særlig grad.» s166

«Selskapene må støpes om til å tjene, fremme og være ansvarlige overfor en bredere del av samfunnet enn bare seg selv og aksjonærene.» s167.

«Nasjonene bør samarbeide for å endre ideologien og praksisen til de internasjonale institusjonene – som WTO, IMF og Verdensbanken – bort fra markedsfundamentalismen og utbredelsen av deregulering og privatisering.» s171.

Selskapenes rolle under 2. verdenskrig

s97-98:

«Noen av de største amerikanske selskapene tjente store penger på å arbeide for Adolf Hitler.»

General Motors eide og kontrollerte Adam Opel AG lagde lastebiler for tyske Wehrmacht.

IBM hjelpte Hitler når de trengte teknisk assistanse til driften av nazistenes utryddelses- og slavearbeidsprogram. IBM forsynte også nazistene med Hollerith-hullkortmaskiner som ble brukt i konsentrasjonsleirene og utryddelsen av jødene.

Edwin Black, forfatter av IBM and the Holocaust sier: «Hovedkonteret i New York hadde full kjennskap til alt som foregikk i Det tredje riket med deres maskiner, at maskinene hovedsakelig var i konsentrasjonsleirene, og de visste at jødene ble utryddet.»

Statskupp i USA

Bakan beskriver også hvordan noen ledende forretningsmenn prøvde å gjøre USA til et fascistdiktatur gjennom et statskupp (s98-104).

Generalen Smedley Butler ble valgt til å gjøre jobben med å skape en hær av soldater og presse Roosevelt’s regjering til å utnevne Butler til generalsekretær, derfra kunne Butler få reell makt over nasjonen, og presidenten ville bli en ren nikkedukke.

Det var MacGuire som prøvde å overtale Butler. MacGuire representerte Crayson Murphy, Robert Clark og John Davis.

American Liberty League ble dannet som en frontorganisasjon som skulle skaffe hemmelig økonomisk og praktisk støtte til planen. Kasserer for ligaen var Crayson Murphy, Robert Clark var en større økonomisk bidragsyter, og folk fra JP Morgan og DuPont var ligaens ledere.  John Davis var medlem av den nasjonale lederkomitten.

Finansbakmennene omfatter noen av USAs næringslivs største konsern: Pitcairn-familien, Andrew Mellon Associates, Rockefeller Associates, E. F. Hutton Associates, William Knudsen fra General Motors og Pew-familien.

Den 20. november 1934 avslørte Butler planene for Kongressen.

Dokumentaren

Filmen fra 2003 er basert på boken The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power av Joel Bakan.


Vi morer oss til døde av Neil Postman

24. mai 2011

vi morer oss til døde

Neil Postmans bok «Vi morer oss til døde» er noe av det beste av mediekritikk du finner. Denne boken er mer relevant i dag enn da den kom ut i 1985. Boken kritiserer hvordan fjernsynet påvirker våre liv.

Fra bokklubben: «Hans utgangspunkt er fjernsynsmediet i hjemlandet USA, og han slår fast at alle budskap innenfor kulturen blir tilpasset den flyten, eller «the flow», som preger fjernsynsmediet. Den kunnskapen og de budskap som ikke passer til å bli formidlet via TV, får derfor langt mindre å si i samfunnet. Resultatet er at alt blir performance, og det er dette som truer våre demokratiske samfunn i dag.»

Om forfatteren

Neil Postman (1931 – 2003) var en amerikansk medieviter og forfatter. Han var professor ved New York University.

Her er noen utdrag fra boken

«Forfallet i den epistemologi som bygger på det trykte ord, og den medfølgende fremvekst av en epistemologi som bygger på fjernsyn, har fått alvorlige følger for det offentlige liv, og at vi blir dummere for hvert minutt som går.»

«Epistemologi (erkjennelsesteori) er læren om viten og erkjennelse.»

Hva lesing gjør med tenkningen:
«Det er en prosess som oppmuntrer til rasjonalitet; at det skrevne ord alltid opptrer i en rekkefølge, alltid fremstiller et saksforhold, og det tilskynder til det som Walter Ong har kalt «den analytiske forva ltning av kunnskapen». Når man tar for seg det skrevne ord, må man følge en bestemt tanketråd, og det krever betydelige evner til å klassifisere, trekke slutninger og resonnere. Det innebærer at man må avsløre løgn, forvirring, for sterk generaliseringer, at man må avsløre misbruk av logikk og sunn fornuft. Det betyr også at man må veie ideer, sammenligne påstander og stille dem opp mot hverandre, sette en generalisering i sammenheng med en annen. Om man skal klare det, må man skaffe en viss avstand til selve ordene, og det gjøres faktisk lettere fordi teksten er isolert og upersonlig, og ikke stopper opp for å bifalle et beåndet avsnitt.»

«I det 18. og 19. århundre fremmet det trykte ord en definisjon av intelligens som gav forrang til den objektive, rasjonelle bruk av tanken, og samtidig oppmuntrer til en offentlig samtale hvor innholdet var alvorlig, og logisk ordnet.»

«Vi er nå godt og vel inne i en annen generasjon av barn som har hatt fjernsynet som sin første og mest tilgjengelige lærer, og for mange har det vært den mest pålitelige venn og ledsager. For å si det enkelt, fjernsynet er kommandosenteret i den nye epistemologien.»

«Fjernsynet er med andre ord i ferd med å forvandle vår kultur til en eneste kjempemessig arena for underholdningsindutrien. Det er selvsagt fullt mulig at vi når det kommer til stykket vil mene at det er i den skjønneste orden, og avgjøre at det er akkurat sånn vi vil ha det. Det var nettopp det Aldous Huxley fryktet, for femti år siden.»

«Nyhetssendingen er, rett ut sagt, lagt opp som underholdning, ikke som beløring, med stoff til ettertanke eller katarsis.»

«Følgen av alt dette er at amerikanerene er de best underholdte og sannsynligvis de minst velorienterte i hele den vestlige verden.»

«Fjernsynet endrer betydningen av «å være informert» ved å skape en form for informasjon som gjerne kunne kalles desinformasjon. (…) Desinformasjon betyr ikke falsk informasjon. Det betyr villedende informasjon – feilplassert, irrelevent, fragmentert eller overfladisk informasjon – informasjon som gir folk en illusjon av å vite noe, men som i virkeligheten fører dem bort fra virkelig viten.» s 130.

Vi har nå «vennet oss slik til denne måten å få nyhetene om verden på – en verden av fragmenter, hvor hendelser står alene, berøvet enhver forbindelse med fortiden eller fremtiden eller andre hendelser – at enhver forestilling om en indre logisk sammenheng er forsvunnet.» s133

«Vi kan faktisk gå så langt som til å hevde at fjernsynsreklamen overhodet ikke handler om egenskapene til de produktene som skal forbrukes. Den handler om egenskapene til dem som forbruker produkter.»

«Det er den lærdom vi kan trekke av alle store fjernsynsreklamer: De fremsetter et slagord, et symbol eller et brennpunkt, som gir seerne et omfattende og betvingende bilde av dem selv. Når partipolitikken forskyves til fjernsynspolitikk, etterstrebes det samme mål.»

«Den kanskje største av alle pedagogiske villfarelser er den forestilling at en person bare lærer det han studerer til en bestemt tid. Supplerende læring, som innarbeidingen av varige holdninger … kan være og er ofte viktigere enn rettskrivningstimer eller timer i geografi og historie … Det er nemlig disse holdningene som virkelig vil bety noe i fremtiden.»
– John Dewey, Experience and Education.

«En undervisning som ikke krever forutsetninger, som skyr ting som kan forvirres og går utenom alle resonnementer, kan med rette kalles underholdning. Og når man tenker på at bortsett fra søvn er det ingen aktivitet som krever mer av amerikansk ungdoms tid enn nettopp fjernsynstitting, kan vi ikke unngå den konklusjon at det nå foregår en bastant nyorientering i forhold til det å lære.» s178.

«Lærere på alle trinn øker nå omfanget av billedstoff i undervisningen, reduserer mengden språklig resonnementer som elevene må igjennom, satser mindre på skriftlige og muntlige lekser og trekker motstrebende den konklusjon at det fremste middel til å fange elevens interesse med er underholdning.»

«[Fjernsynet] er på sitt verste når det etteraper seriøs samtale – når det presenterer nyheter, politikk, vitenskap, pedagogikk, forretningsliv, religion – og gjør dem til underholdningspakker.»


Dumbing Us Down

17. oktober 2010

dumbing us down
Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling av John Taylor Gatto

John Gatto var en offentlig lærer i New York City i over 30 år, og han har mottatt både prisen for New York City Teacher of the Year (3 ganger!) og New York State Teacher of the Year.

I 1991 skrev han et brev der han annonserte at han sluttet jobben, tittelen var «I Quit, I Think«, der skrev Gatto at han ikke lenger ønsket å «hurt kids to make a living». Brevet ble publisert i Wall Street Journal.

Han har skrevet:

Du finner mange taler, tanker og foredrag av John Taylor Gatto til nedlasting her, og en videopresentasjon her.

Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling

Etter 30 år kom John Gatto fram til den triste konklusjonen at obligatorisk offentlig skole har ingen ting å gjøre med utdanning. Obligatorisk skole lærer bare unge personer å tilpasse seg den økonomiske og sosiale orden. Dumbing Us Down avslører realiteten med dagens skolesystem.

Kapittel 1: The Seven-Lesson Schoolteacher

John Taylor Gatto holdt denne talen når han fikk prisen New York State Teacher of the Year i 1991.

I denne talen beskriver Gatto syv lærdommer som blir lært i alle offentlige skoler av alle lærere i Amerika. Last ned og lytt til talen her.

 1. Confusion. Everything I teach is out of context.
 2. Class Position. I teach that students must stay in the class where they belong.
 3. Indifference. I teach children not to care too much about anything, even thought they want to make it appear that they do.
 4. Emotional Dependence. I teach kids to surrender their will to the predestinated chain of command.
 5. Intellectual Dependency. Good students wait for a teacher to tell them what to do.
 6. Provisional Selv-Esteem. I teach that a kid’s self-respect should depend on expert opionoin. My kids are constantly evaluated and judged.
 7. One Can’t Hide. I teach student that they are always watched, that each is under constant surveillance by me and my colleagues.

Kapittel 2: The Psychopathic School

Denne talen ble holdt av forfatteren i 1990 da han tok imot prisen New York State Teacher of the Year fra senatet i staten New York. Her følger noen utdrag:

(s21) «Children and old people arepenned up and locked away from the business of the world to a degree without precedent: nobody talks to them anymore, and without children and old people mixing in daily life, a community has no future and no past, only a continuos present.»

«Schools and schooling are increasingly irrelevant to the great enterprises of the planet. … The truth is that schools don’t really teach anything except how to obey orders.»

«Children schooled at home seem to be five or even ten years ahead of their formally trained peers.»

«Schools are intended to produce, through the application of formulas, formulaic humal beings whose behavior can be predicted and controlled.»

Kapittel 4: We need Less School, Not More

Et essay av Gatto. Utdrag følger.

(s 61) «What, after all this time, is the purpose of mass schooling supposed to be? Reading, writing, and arithmetic can’t be the answer, because properly approached those thing take less than a hundred hours to transmit.»

«Why, then, are we locking kids up in an involuntary network with strangers for twelve years?»

«A Massachusetts Senator said a while ago that his state had a higher literacy rate before it adopted compulsory schooling than after.»

Kapittel 5: The Congregational Principle

Last ned og lytt her.

«Bertrand Russell remarked that the United States was the only major country on earth that deliberately avoided teaching its children to think dialectically.»

(s 89) «American education teaches by its methodology that people are machines.»

«Monopoly schooling has been the chief training institution of the hive society.»

«Education and schooling are, as we all have experienced, mutually exclusive terms.»

«With the addition of television, the destructive power of schooling is now awesome and thoroughly out of control»


Ekte mat

17. oktober 2010

DENHEMMELIGEKOKKEN.inddekte-vare
Mats-Eric Nilsson har publisert to svært viktige bøker, «Den hemmelige kokken» og «Ekte vare«

Maten vi spiser er ikke lenger ekte varer. Ekte råvarer er byttet ut med smaksforsterkere, søtstoffer, fargestoffer, konserveringsmidler, antioksidanter og andre tilsetningsstoffer.

Den hemmelige kokken: Noen har jukset med maten din

(fra bokomslaget, og utdrag fra boka)

«Da Mats-Eric Nilsson begynte å lese etikettene på matvarene, ble han skremt. Maten kunne inneholde 70 ingredienser, gjerne skjult bak betegnelser som E412. Det fikk ham til å lete etter det virkelige innholdet i maten vår.»

«Visste du at nesten all vaniljesmak stammer fra råttent svensk tømmer? Eller at ferskpresset juice kan være lagret i opptil ett år? Denne boka avslører jukset. Den gir også en innkjøpsguide, en sesongkalender for frukt og grønt samt en oversikt over hvor i Norge man kan kjøpe ekte varer. Boka gir også en guide til både de harmløse og mer risikable E-stoffene vi bombarderes med.»

«Den hemmelige kokken skapte furore i Sverige da den kom, og flere produsenter har i ettertid endret innholdet i matvarene sine.»

«Bransjen fremste argument er at de [tilsetningsstoffer] hindrer maten i å bli dårlig og dermed beskytter forbrukerne mot matforgiftning. Men konserveringsmidler og antioksidanter som skal motvirke at fett harskner, utgjør bare én prosent av den samlede mengden tilsetningsstoffer som brukes.»

(s17) «Ni av ti tilsetninger er i stedet kosmetiske i én eller annen forstand. De forandrer matens farge, smak, konsistens eller overflateegenskaper.»

En hurtig gjennomgang av tilsetningsstoffer (s17-21):

Fortykningsmidler
«Stivelse og andre fortykningsmidler brukes for å øke næringsmidlenes volum og gi dem en jevnere, mer attraktiv konsistens.»
Emulgatorer og stabilisatorer
«Med en emulgator kan man blande ting som normalt skjærer seg, som olje og vann»
Overflatebehandlingsmidler
«Her handler det om å endre overflateegenskapene til væsker og på kunstig vis frembringe en rekke forskjellige virkninger»
Fargestoffer
«Siden de [azofargestoffene] kan forårsake allergiske reaksjoner, ble de i 1980 nærmest totalforbudt i svenske næringsmidler. 20 år senere ble de imidlertid tillatt igjen etter beslutning i EU-kommisjonen, som mener at Sverige til tross for helsefaren ikke kan forby fargestoffer som er tillatt i resten av EU» (Samme har skjedd i Norge)
«I mange tilfeller kan farge skjule ingrediensenes lave kvalitet og dermed få produktet til å fremstå som bedre enn det er»
Søtstoffer
«Jordens befolkning forbruker anslagsvis 15 000 tonn av dem hvert år. Markedslederen er det tvilsomme aspartam [951]… som består av fenylalanin og asparginsyre, fremstilles syntetisk og er 200 ganger så søtt som vanlig sukker. »
«Forskjellige sukkertyper og syntetiske søtstoffer inngår i en lang rekke næringsmidler, selv i slike som ikke oppfattes som direkte søte, f.eks. smørepålegg, skinke og ferdigretter, som produsenten dermed søker å gjøre mer attraktive.»

Smaksforsterkere
«Smaksforsterkerne har evne til å lure vår smakssans til å oppfatte maten som mer aromatisk enn den er»
Aromastoffer
«For næringsmiddelindustrien har aromastoffene to viktige funksjoner. Dene ene er å stimulere smaken hos produktet som for det meste består av stivelse, fett og iblant søtstoff eller sukker. Den andre er å øke smaksopplevelsen i matvarer som til tross for at de inneholder naturlige råvarer, smaker for lite, siden kvaliteten på råvarene er for lav, eller fordi for liten mengde er brukt.»

«I Livsmedelsverkets og EUs verden regnes de formelt sett ikke en gang som tilsetningsstoffer, og de er ikke blant de 316 E-numrene. Ifølge reglene er det ikke nødvendig å spesifisere den i innholdsdeklarasjonen. Det holder at produsenten skriver «aroma» eller «aromastoffer». Hvilken stoff det dreier seg om, får ikke forbrukeren vite.»

(s24) «Til tross for de senere års oppfordringer om en tilbakevending til «naturlig mat» har de fleste amerikanere blitt så vant til masseproduserte matvarer med kunstige smakstilsetninger at alt annet smaker rart»

Smaksforsterker (E 621)

Også kjent som mononatriumglutamat eller mono sodium glutamate (MSG) på engelsk.

(s77) «Den maten du nå er i ferd me å kjøpe, inneholder så utarmede råvarer og er blitt behandlet på en slik måte i den industrielle prosessen at de naturlige smakene er blitt så svake at en spesielt stoff må tilsettes for at maten skal bli spiselig.»

«Den nye produksjonsmetoden og fremveksten av bearbeidet mat gjorde at forbruket av MSG økte svært kraftig over hele verden. Men i 1968 kom de første rapportene om akutte helseproblemer fra personer som hadde fått i seg store mengder MSG på kinesiske restauranter.»

«Å begynne å produsere mat på grunnlaget av fullverdige og smaksrike råvarer er altså ikke noe alternativ. I stedet håper bransjen på noen tilsetninger som er like effektive som MSG.»

Synergi

(s109) «Forskere fant at kombinasjonen av briljantblå og natriumglutamat kunne redusere veksten til nervecellene med inntil fire ganger så mye som når tilsetningene ble brukt hver for seg. Og når man kombinerte kinolingult og aspartam, ble virkningen enda større. Forskjellen var sju ganger.»

Kunstige søtstoffer / Aspartam

(s115) «I mange lettprodukter byttes også sukkeret ut. Ofte med ulike typer høypotente kunstige søtstoffer, som acesulfam K (E 950), sakkarin (E 954) og aspartam (E 951).»

«Det siste skuddet på stammen er sukralose (E955). Det består av et modifisert sukkermolekyl som inneholder klor og er 600 ganger så søtt som vanlig sukker.»

Hold deg unna MSG og Aspartam. Og se gjerne dokumentaren om Aspartam Sweet Misery: A Poisoned World.

Ekte vare: Guiden til uforfalsket mat

(fra bokomslaget) Hva er det egentlig vi dytter i oss? Smaksforsterkere og konserveringsmidler skjuler råvarenes dårlige kvalitet. Leverpostei, yoghurt, brød og andre helt alminnelige dagligvarer er fulle av tilsetningsstoffer som gjør det mulig for produsentene å forlenge hylletiden og senke prisene.

Men hvordan finne de gode alternativene? Ekte vare er en guide til de mest reale produktene i butikken – også i kjedebutikker som Rimi, Rema og Kiwi. Boka gir en detaljert gjennomgang av 150 matvarer.

Hvilke tilsetningsstoffer skal man se opp for? Hvilke merker kan man trygt spise? Og hvor får man tak i de ekte varene om de ikke finnes i den lokale dagligvarehandelen?

Og etterhvert som matvareprodusentenes hemmeligheter avdekkes, framstår boka som selve overlevelsesguiden for den bevisste konsument.


Korfuavtalen i 1994

24. september 2010

norge-eu

Norge signerte medlemskap til EU i 1994, da Gro H. Brundtland, Grete Knudsen, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under medlemsskapsavtalen på Korfu.

Sammen med de offisielle søkerlandene Finland, Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994  sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet.

I denne videoen [ca 1 min og 25 sek] kan du se landsforræderen Gro. H. Brundtland signere avtalen.

En folkeavstemning om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted den 28. november 1994, 5 måneder etter at medlemsskapsavtalen var signert.

Lurer du på hvorfor du ikke fikk med deg dette sommeren 1994? Norge spilte i VM. Og sport er som kjent mye viktigere enn noe som faktisk har betydning for mitt, ditt og våres barns liv.

Etter at jeg sendte en epost til Utenriksdepartementet fikk jeg til slutt traktaten og sluttakten.

Traktaten: Vedlegg 1

Accession Treaty 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

TREATY
between

the Kingdom of Belgium,
the Kingdom of Denmark,
the Federal Republic of Germany,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands,
the Portuguese Republic,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(Member States of the European Union)

and

the Kingdom of Norway,
the Republic of Austria,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,

concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union.

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK,
(…)
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY
(…)

UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded,

DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid,

CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union,

CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union,

CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States,

HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(…)

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,

Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND
Prime Minister

Mr Bjørn TORE GODAL
Minister for Foreign Affairs

Mrs Grete KNUDSEN
Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping

Mr Eivinn BERG
Head of the Delegation entrusted with the negotiations

(…)

WHO, having exchanged their full powers found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented.

(…)

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

For Hans Majestet Konget av Norge (side 10)

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2

Accession Treaty – Final Act 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

The Plenipotentiaries of:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,
HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union,

Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden:

I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union,

II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties,

III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties:

(…)

B.
Protocol No 4    on the petroleum sector in Norway

(…)

Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act.

1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy
2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin
3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities
4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty
5. Joint Declaration on secondary residences
6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety
7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession
8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty
9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession

Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

For Hans Majestet Konget av Norge

(signatur)
– Gro H. Brundtland
– Grete Knudsen
– Bjørn Tore Godal
– Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.

fraEØS/EFTA-seksjonen <EOS/EFTA-seksjonen@mfa.no>
dato23. september 2010 10:26

Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU.
Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon.  Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke.

Mvh
Knut Hermansen
Underdirektør
Utenriksdepartementet
Avdeling for Europa og handel
EØS/EFTA-seksjonen

2 vedlegg
– Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K
– Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K

—–Original Message—–
From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM
To: Post UD
Subject: Kontaktskjema

Tema: Korfuavtalen
Avsende_navn: Odd Inge **

Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt:
“Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg)
samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Mvh. Odd Inge

Du kan bestille korfuavtalen av 24. juni 1994 via kontaktskjemaet på Utenriksdepartementet.

Om EU / EØS problematikken

Selv om Norge har sagt nei til EU ved folkeavstemning to ganger, så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i EØS-komiteen. 99,6 % av direktivene «blir implementert innen de fristene som er satt, viser rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA«.

99,8 % av 1777 EU-direktiver er innført. Kun to direktiver er ennå ikke innført i Norge. Dermed fungerer Stortinget som mellommenn mellom EU og Norges befolkning.

Norge burde gjort som Sveits og også holdt seg uttenfor EØS. Vi burde helt klart ha en folkeavstemning om  EØS-avtalen.


Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksinasjon

17. september 2010

Vaksinasjon
Skrevet av Homøopat Rolf Erik Hanssen

Rolf Erik Hanssen anklager i boken det etablerte medisinske systemet for å holde tilbake avgjørende medisinsk vitenskapelig informasjon, slik at de kan forsvare all bruk av vaksiner. Han har beskyldt det samme medisinske systemet for å bedrive legalisert drap og med viten og vilje være ansvarlig for alvorlige skader på uskyldige mennesker verden over.

Hanssen starter boken med å beskrive det medisinske systemet.

«Hvorfor har sykdommer som psykiatriske lidelser, alvorlige neurologiske sykdommer, barn med unormal atferd, autisme, astma, allergier, alle kreftvariantene og ikke minst de såkalte epidemiske nye sykdommene eksplodert de siste 40 årene? Vi har jo vaksiner, antibiotika og kjemiske medisiner som legevitenskapen har benyttet seg grådig av og behandlet oss med.»

«Medisinforbruket øker, men har vi blitt særlig friskere? Antall pasienter med kroniske sykdommer har steget drastisk de siste tiår, og få blir bedre av de alvorlige sykdommene, som for lengst burde vært historie.»

Statens Legemiddelverk skal være vår vakthund som skal sette en stopper for tvilsomme og farlige medisiner. Men hvor godt fungerer det? «Sist eksempel som Statens Legemiddelverk tok hånd om var medisinen Vioxx. Vi anslår at ca. 400 nordmenn kan ha dødd som følge av bruken av Vioxx. Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i september 2004.»

«Hver 3. person som har sluttet i Legemiddelverket har gått over i jobber hos legemiddelindustrien». Hva sier denne alliansen?

Videre i kapittel 3 går Hanssen gjennom den medisinske historien. Om Edward Jenner og hans oppdagelse av kukoppevirus, og Louis Pasteur som oppdaget mikroorganismens betydning for ulike prosesser i forråtnelse og nedbrytning og om den informasjonen vi får fra våre helsemyndigheter vedrørende vaksiner.

I kapittel 4 skriver han om USA, FN og WHO. Han beskriver hvordan Flexner-rapporten innførte begrepet «vitenskapelig» medisin (sykdomsmedisin) som den eneste gyldige og utelukket alle andre former for medisinsk behandling. Denne rapporten ble finansiert av Carnergiefondet og gjennomført av Rockefellerfondet, Verdensbanken, Unicef og storkapitalen sammen med den farmasøytiske industrien.

«I årene 1910 til 1925 tvang den amerikanske legeforening og de medisinske skolene i USA gjennom et lovforslag ved å benytte seg av Flexner-rapportens ensidige formulering av hva som er den rette form for vitenskap og legebehandling. Den gjorde det mulig å fjerne alle former for naturmedisin og terapiformer. På denne tiden var det dobbelt så mange alternative behandlere som vanlige leger i USA. Behandlingsformer som fysioterapi, kiropraktikk, homeopati, osteopati og mange flere var helt vanlig i denne tiden, men var et stort hinder for legene og farmasøytindustrien.

Han beskriver også hvordan verdens maktelite og WHO brukte sin overbevisning og uttøvende makt som fikk FN til å vedta konvesjonen for barns rettigheter. Konsekvensene av FNs barnekonvesjon er at barnas rettigheter gir myndighetene rett til, mot foreldrenes ønske, å gjennomtvinge følgende:

1) Blodtransplantasjonen, selv om man er motstander av dette, og i sin overbevisning om at dette er galt for barnet.
2) Vaksinering. Her kan myndighetene, uten noen form for kritisk motstand, vaksinere alle verdens barn.
3) Anvendelse av allopatisk medisin (skolemedisin), selv om man foretrekker alternativ medisin.
4) Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer.

Hanssen skildrer hvem det er som har interresse av vaksiner, hvilken følger massevaksinger har, og hvem som har fordel av dem. Og han går videre gjennom vaksinasjonsskandaler i Afrika, HIV/AIDS og at vaksineprodusentene er selv skyld i sykdommene.

«45 % av Unicefs midler brukes til vaksinasjoner av befolkningen i Den Tredje Verden, mens kun 17 % brukes til rent vann og andre sanitære tiltak.» (!!!)

Videre i boken fra kapittel 6 skriver Hanssen om de ulike vaksinasjonsprogrammene.

Kapittel 6: Koppeepideminen
Kapittel 7: Poliovaksinen
Kapittel 8: MMR-vaksinen (Meslinger, røde hunder og kusma)
Kapittel 9: Tuberkulose og BCG-vaksinen
Kapittel 10: Haempophilus influenzae og Hib-vaksinen
Kapittel 11: DPT-vaksinen. Kikhoste, stivkrampe og difteri.

For å vise historien bak hver enkelt vaksine, så har Rolf Erik brukt informasjon fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og for deretter å kommentere han opplysningene som Folkehelseinstituttet gir.

Vet du hva vaksinen som våre barn får inneholder?

«RA 27/3 er (…) hovedingrediensen i røde hunder-delen av MMR-vaksinen. Dette er et virus som er dyrket frem på et abortert foster i 27. svangerskapsuke.»

Sammenheng mellom vaksiner og autisme

«Bare i California har det de siste 10 årene vært en økning på 273 % i forekomsten av autisme. Samtlige stater i USA har økning i forekomsten av autisme. Felles for disse undersøkelsene er at de er gjort etter at MMR-vaksinen ble introdusert.»

Konsekvenser for de neste generasjonene

Et problem som kan dukke opp er at jenter vaksinert med MMR-vaksinen kan «utvikle seg til kvinner uten immunitet å kunne overføre til sine barn. Disse barna kan derfor få meslinger i en alder hvor spedbarn normalt er beskyttet med antistoffer fra moren.»

Ander skader som MMR-vaksinen kan gi

I USA har det «fra juli 1990 til april 1994 innrapportert 5799 skader etter MMR-vaksinen. Disse inkluderte 3063 tilfeller som trengte akutt medisinsk behandling. 616 ble innlagt på sykehus, 309 ble permanent skadet, 54 ble utviklingshemmet og 30 døde.» En må også gå ut fra at det finnes mørketall her.

I Norge er det kun begrensede muligheter for å kunne rapportere om skader etter vaksiner.

BCG-vaksinen

«Både Sverige og Danmark har lagt ned sine BCG-programmer i skolen.» Men fortsatt får 99 % av alle norske skoleungdommer vaksinen.

«Sverige brukte vaksinen fram til 1975 og Danmark fram til 1985. USA, Nederland og Island har aldri benyttet vaksinen i massevaksinering eller i noe program for forbygging av tuberkulose.

«Selv om Norge ved lov har benyttet seg av å vaksinere alle innbyggere med tvang i perioden 1947-1995, så viser det seg igjen hvilken makt systemet har, som har fått en hel verdensbefolkning til å tro på historien om vaksiner og at mennesket ikke kan leve uten disse.

De ansvarlige helsemyndigheter i Norge har et etterslep som hører hjemme i en gammel Sovjetstat. Hvordan leger forsvarer fortsatt bruk av vaksinen, minner om likegyldighet og tradisjonsrik tro på at dette er det rette, uten at de setter seg inn i fakta rundt BCG-vaksinen.»

Hib-vaksinen

«Den første Hib-vaksinen, et polysakkarid, ble introdusert i USA i 1985. Ganske snart begynte leger å rapportere tilfeller av hjernehinnebetennelse like etter vaksinasjonen. Dessuten virker ikke vaksinen på barn under 18 måneder – de som var mest utsatt. Vaksinen beskyttet heller ikke mot andre former meningitt.»

DPT-vaksinen (kikhoste, stivkrampe og difteri)

Difteri
«Tyskland introduserte massevaksinering [i Norge] mot difteri i 1939. Interessant nok økte antallet difteritilfeller dramatisk etter at befolkningen var fullt vaksinert. Antall difteritilfeller økte med hele 600 %.»

Stivkrampevaksinen
«I USA ser man den samme tendensen som i resten av den vestlige verden, nemlig at stivkrampetilfellene falt lenge før vaksinen ble introdusert. Alvorlige bivirkninger som døvhet, allergisk sjokk og hjerneskader er sett i etterkan at vaksinen. Varige lammelser er sett og anerkjent som komplikasjon etter stivkrampevaksinen.»

Kikhoste
«Den 31. august 1996 var det en stor artikkel i VG om at kikhostevaksinen blir stanset på grunn av faren for hjerneskader. Helt siden denne vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, har man hatt mistanke om at den kunne påføre barn varig hjerneskade.» ….»Sverige kuttet ut denne vaksinen i 1981, nettopp på grunn av den store risikoen for hjerneskader.»


The Disappearing Male

22. august 2010

Disappearing male, the

The Disappearing Male is about one of the most important, and least publicized, issues facing the human species: the toxic threat to the male reproductive system

http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.2.1.swf

«We are conducting a vast toxicological experiment in which our children and our children’s children are the experimental subjects.» Dr. Herbert Needleman

The last few decades have seen steady and dramatic increases in the incidence of boys and young men suffering from genital deformities, low sperm count, sperm abnormalities and testicular cancer.

At the same time, boys are now far more at risk of suffering from ADHD, autism, Tourette’s syndrome, cerebral palsy, and dyslexia.

The Disappearing Male takes a close and disturbing look at what many doctors and researchers now suspect are responsible for many of these problems: a class of common chemicals that are ubiquitous in our world.

Found in everything from shampoo, sunglasses, meat and dairy products, carpet, cosmetics and baby bottles, they are called «hormone mimicking» or «endocrine disrupting» chemicals and they may be starting to damage the most basic building blocks of human development.

Last ned her på Archive.org.


Mer om Bilderberg 2010

4. juni 2010

030610Bilderberg

VG og Lesernes VG velger heller å konsenterer seg om reiseblogg, konserter og sex og singelliv, istede for å dekke det faktum at verdens eliten sitter på et hotell i Spania bak lukkede dører og tungt beskyttet av en massiv bevæpnet politistyrke.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
5. juni 2010

030610Bilderberg3

På Hotel Dolce Sitges (bilde) sitter altså eliten å diskuterer bak lukkede dører. Her sitter en prins, to dronninger, statsministere, sentralbankministere, administrerende direktører, styreformenn og andre med alle mulige verv og stillinger i verdens ledende bedrifter og land. Skulle tro dette var av interesse for media.

Jeg har ringt og snakket med alle store medieselskaper i dag, men det ser ikke ut til at noen vil skrive om denne enorme nyheten! Det jeg som regel får som svar er at «redaksjonen skal vurdere saken«, «vi har ingen reportere der nede«, «send oss en e-post så skal vi se på saken» og «Bilder-hva-for-noe-konferanse?»

Hei Odd Inge

Jeg valgte å ikke ta med innlegget ditt på Lesernes VG i dag. Det ble innslag av lettere stoff nå gjennom helgen.
Ha en god helg 🙂

Til informasjon: Lesernes VG er de 5 innslagene du kan se nederst på VG.no.

Jeg sendte han et svar tilbake:

Helt patetisk av Dere! 130 av verdens mektigste menn sitter på en konferanse i Spania.

VG velger å ikke skrive om det. Og jeg som har skrevet et blogginnlegg om denne konferansen kommer ikke gjennom Lesernes VG fordi dere velger innslag av «lettere» stoff?

Foretrekker dere virkelig konserter, reiseblogg og sex & singelliv framfor å dekke det faktum at verdens maktelite sitter på et hotel i Spania?

Hva med den norske befolkning som ikke får mulighet til å se denne informasjonen? Er det ikke media sin jobb å informere befolkningen i Norge? I det miste kunne dere gidd meg en mulighet til å gi denne informasjonen videre.

Men takk for at du svarte meg Magne. Det setter jeg stor pris på.

Jeg kommer til å fortsette å skrive om Bilderberg, og jobber nå med et nytt innlegg hvor jeg skriver litt mer om hvem som møter opp og hva som skjer på konferansen i Spania. Håper at du også leser mitt nye innlegg som jeg skal publisere nå snart (http://14296.vgb.no)

Mvh. Odd Inge

PS: Jeg kommer til å publisere ditt svar i det nye innlegg.

Hvem deltar i år?

eivind_reitenmyklebust
TELENOR

Fra Norge er det Egil Myklebust, Eivind Reiten og Jon Fredrik Baksaas.

Spanias statsministerrummy
Koningin_Beatrix_in_Vriesbill gates

Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapetero, Donald Rumsfeld
Dronning Beatrix av Nederland og Bill Gates

Her lister jeg opp resten av gjengen.

Navn, verv, bedrift (forklaring)

 • Finans (18)
 1. Jean Claude Trichet, president, Den europeiske sentralbank
 2. Josef Ackermann, administrerende direktør, Deutsche Bank
 3. Takis Arapoglou, styreformann og administrerende direktør, Hellas nasjonalbank
 4. Henri de Castries, styreformann og administrerende direktør, AXA (sentral rolle i finanse bekyttelse)
 5. Luc Vice Coene, vise-sentralbanksjef, Nasjonalbank Belgia
 6. Mario Draghi, sentralbanksjef, Italia.
 7. Dermot Gleeson, styreformann, AIB – Allied Irish Banks
 8. Jan H.M. Hommen, styreformann, ING (Finansinstitutt)
 9. Frédéric Oudéa, administrerende direktør, Société Générale (en av Europas største banker)
 10. Juan Maria Nin Génova, president og styreformann, La Caixa (bank, Spania, Barcelona, Catalonia)
 11. Suzan Sabanci Dinçer, styreformann, Akbank (Tyrkia)
 12. Rudolf Scholten, styremedlem, Oesterreichische Kontrollbank AG (Østerrike)
 13. Domenico Siniscalco, Vise-styreformann, Morgan Stanley International (Finansielle tjenester)
 14. Peter D. Sutherland, styreformann BP og styreformann, Goldman Sachs International
 15. Andreas Treichl, styreformann og administrerende direktør, Erste Bank (Østerrike)
 16. Marcus Wallenberg, styreformann, SEB (Sverige)
 17. Nout Wellink, President, De Nederlandsche Bank
 18. Robert B. Zoellick, president, The World Bank Group
 • Investering og selskapsovertagelser (10)
 1. Roger C. Altman(USA), styreformann og administrerende direktør, Evercore Partners, Inc.
 2. Timothy C. Collins (USA), direktør og administrerende direktør, Ripplewood Holdnings
 3. James A. Johnson (USA), vise-styreformann, Perseus
 4. Vernon E. Jordan Jr. (USA), direktør, Lazard Fréres & Co
 5. John M. Keane (USA), partner, SCP Parners
 6. Henry R. Kravis (USA), Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
 7. Philippe Maystadt, president, European Investment Bank
 8. Peter A. Thiel (USA), president, Clarium Capital Management, LLC
 9. Jacop Wallenberg (Sverige), styreformann, Investor AB
 10. James D. Wolfensohn (USA) tidligere leder for Verdensbanken, styreformann Wolfensohn & Company, LLC
 • Media (16)
 1. Oscal Bronner (Østerrike), forelegger og redaktør, Der Standard
 2. Donald E. Graham, (USA), styreformann og administrerende direktør, The Washington Post Company
 3. Sami Kohen (Tyrkia), spaltist utenlandsavdeling, Milliyet
 4. Denis Olivennes (Frankrike, administrerende direktør og ansvarlig redaktør, Le Nouvel Observateur
 5. Matthias Nass (Tyskland), vise-redaktør, Die Zeit
 6. Hanna Rajalahti, (Finnland), redaktør, Talouselämä
 7. Alexandre Bompard (Frankrike), administrerende direktør, Europe 1 (radio)
 8. Francisco Pinto Balsemão, Tidligere statsminister (Portugal), styreformann og administrerende direktør, IMPRESA, S.G.P.S
 9. Juan Luis Cebrián (Spania), administrerende direktør, Grupo PRISA
 10. Vendeline von Bredow (Storbritannia), forretning korrespondent, The Economist (Rapporteur)
 11. Edward McBride (Storbritannia), forretningsredaktør, The Economist (Rapporteur)
 12. John Micklethwait (Storbritannia), ansvarlig redaktør, The Economist
 13. Heather M. Reisman (Kanada), styreformann og administrerende direktør, Indigo Books & Music Inc. (bokhandelskjede)
 14. Alexis Papahelas (Hellas), journalist, Kathimerini
 15. Michael Ringier (Sveits), styreformann, Ringier AG (mediehus, journalistskole m.v.)
 16. Martin H. Wolf (Storbritannia), Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times
 • Politikere (24)
 1. George Alogoskoufis, parlamentsmedlem, Hellas
 2. Ali Babacon, minister og visestatsminister, Tyrkia
 3. Dora Bakoyannis, utenriksminister, Storbritannia
 4. Carl Bildt, utenriksminister, Sverige
 5. Jan Björklund, skoleminister, partileder  for Folkpartiet liberalerna.
 6. Anna Diamantopoulou, parlamentsmedlem, Hellas
 7. Werner Faymann, regjeringssjef, Østerrike
 8. Ernst M.H. Ballin Hirsch, justisminister, Nederland
 9. Jyrkia Katainen, finansminister, Finnland
 10. Eckart von Klaeden, talsmann utenrikspolitikk, CDU/CSU, Tyskland
 11. Roland Koch, ministerpresident Hessen, Tyskland
 12. Helle Thorning Schmidt, leder sosialdemokratiske parti, Danmark
 13. Neelie Kroes, kommisjonær, Europakommisjonen
 14. Christine Legarde, minister for økonomi, industri og ansettelse, Frankrike
 15. Manuela Ferreire Leite, Leder PSD, Portugal
 16. Bernardino León Gross, generaldirektør til presidentskapet til den spanske regjering, Spania
 17. Miguel A. Moratinos Cuyaubé, utenriksminister, Spania
 18. George Shadwo Osborne, finansminister, Storbritannia
 19. Yannis Paparthanasiou, minister for økonomi og finans, Storbritannia
 20. Manuel Pinho, minister for økonomi og innovasjon, Portugal
 21. Pedro Solbes, visepresident til den spanske regjering, økonomi- og finansminister, Spania
 22. James B. Steinberg, viseutenriksminister, USA
 23. Matti Vanhanen, statsminister, Finnland
 24. Paul A. Volcker, styreformann, Economic Recovery Advisory Board, USA
 • Krig (4)
 1. Max Jeane J. Kirkpatrick Boot, Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations, USA
 2. Richard C. Holbrooke, US Special Representative for Afghanistan and Pakistan, USA
 3. Jaap G. de Hoop Scheffer,  Secretary General, NATO
 4. John M. Keane, Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired, USA
 • Energi (8)
 1. Anders Eldrup, President DONG Energy A/S, Danmark
 2. Thomas Parner Thune Andersen, Partner og administrerende direktør, Maersk Oil, Danmark.
 3. ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
 4. GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
 5. FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
 6. NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
 7. INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA (International Energy Agency)
 8. BEL Davignon, Etienne F. Vice Chairman, Suez Tractebel, Honorary Chairman, Bilderberg Meetings
 • Farmasi, mat og drikke (5)
 1. GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
 2. CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
 3. GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
 4. USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
 5. USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
 • Storindustri (8)
 1. ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
 2. DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
 3. TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
 4. USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
 5. GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group  (Industrial minerals)
 6. GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
 7. TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
 8. NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
 • FN, regulering og jus (4)
 1. INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
 2. FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
 3. NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
 4. GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform
 • Overvåking (6)

 1. USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
 2. NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
 3. ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA
 4. CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
 5. DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
 6. USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
 • Think Tanks (10)
 1. ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
 2. USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 3. INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
 4. ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
 5. USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University
 6. INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
 7. USA Kravis, Henry R.   Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
 8. GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)
 9. GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)
 10. USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • Akademia (7)
 • USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
 • NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
 • ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
 • CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
 • CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
 • NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
 • Deltakere uten portefølje (5)
 1. USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
 2. CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
 3. FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
 4. NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
 5. NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
 • Kongelige (3)
 1. ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
 2. NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
 3. BEL Philippe, H.R.H. Prince
 • Kollektivtransport (1)
 1. CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
Ja, dette er altså deltakerne, 132 mektige personer som har makt over livene til hovedsakelig Nord-Amerika og Europe, men også resten av verden!

Hva som har skjedd så langt under konferansen?

040610bb4

I Spania er det demostrasjoner mot Bilderberg og deltakerne som deltar på hemmelige konferanser bak lukkede dører. Under denne demostrasjonen protesterer de mot Bilderbergerne, og de bringer også fram Operasjon Gladio hvor vestlige etterretningstjenester har drept flere hundre uskyldige mennesker i Europe og terrorisert og skremt flere nasjoner, i den hensikt å øke frykten mot kommunisme som fikk skylden for terrorangrepene. Målet var at folket skulle søke beskyttelse hos staten. Lyder kjent?

030610Bilderberg4

Charlie-Skelton-at-the-Ho-006

Sharlie Skelton fra Guardian forsetter å dekke begivenheten. Han har blitt anholdt av politiet i Spania, men sier at det ikke har vært så gale. I fjor hadde han det langt værre når han var i Helles, da ble han forfulgt og arrestert flere ganger av politiet.


Bilderberg 2010

3. juni 2010

Hotel_Dolce_Sitges

Årets Bilderberg konferanse vil være på Hotel Dolce Sitges i Spania fra 3. til 6. juni 2010.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
3. juni 2010

Hvert år samles eliten i verden på et 5-stjernes hotell, uten at media dekker begivenheten. Rundt 130 inviterte personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi og økonomi deltar på møtet. Kort sagt er Bilderberg en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker.

Den første konferansen ble avholdt på Hotel de Bilderberg i 1954 i Nederland, derav “Bilderberg”.

Bilderberg har opp gjennom 50-, 60-, 70-, og 80,- tallet nesten ikke vært nevnt i media, selv om de selv har vært på konferansene. Det er først på 90-tallet at det uavhengige media startet å dekke Bilderberg i betydelig grad, men det er ikke før de siste årene at Bilderbergkonferansen har blitt dekket i «stor» grad (ikke i hovedstrømsmedia).

For mer informasjon les Jim Tucker’s (James P. Tucker, Jr.) artikkel Bilderberg Found som har fulgt Bilderberg siden 1975, Alt om årets Bilderbergmøte på Nyhetsspeilet* og Bilderberg 2010: Plutocracy with palm trees av Charlie Skelton som dekker nyheten fra Guardian.

Agenda for Bilderberg 2010

daniel-estulinbilderberg
Daniel Estulin, forfatter av The True Story of the Bilderberg Group.

Ifølge Daniel Estulin vil agenda for møtet være:

1. Will the Euro Survive?
2. Development in Europe: Europe’s Exit Strategy…On Hold?
3. Do We Have Institutions to Deal With the World Economy?
4. Greece: Lessons and Forward-looking Strategies
5. NATO and Afghanistan: The Practical Agenda for the Alliance
6. Iran and Russia: Economic and Financial Threats to the Alliance
7. The Consequences of War Against Terrorism
8. The Influence of Domestic Issues on American Foreign Policy
9.The Outlook for Japan’s Economy
10. The Future of the U.S. Dollar: Alternative Scenarios

Årets deltakere?

Se her.

Norske deltakere på Bilderberg 2010 i Spania:

 1. NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
 2. NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
 3. NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA

Tidligere deltakere

Liste av Bilderbergdeltakere på Wikipedia.

Noen kjente deltakere:

– Donald Rumsfeld
– Paul Wolfowitz
– David Rockefeller
– Henry Kissinger
– Franco Bernabe
– Bill Clinton
– Tony Blair
– Beatrix av Nederland
– Sofia av Spania

groJens-Stoltenberg-243x300

Siv-Jensen-249x300Kristin_Clemet_175833c
Gro Harlem Bruntland, Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Kristin Clemet. Spiller det noen rolle? Vi er alle bilderbergere.

Noen norske deltakere opp gjennom tiden:

– Thorvald Stoltenberg
– Torbjørn Jagland
– Eivind Reiten
– Svein Gjedrem
– Egil Myklebust
– Per Ditlev-Simonsen
– Geir Lundestad
– Kåre Willoch
– John G. Bernander
– Knut Vollebæk

Felles for Norske deltakere er at samtlige i sine posisjoner har spilt eller spiller en sentral rolle med betydelig påvirkningskraft i det norske samfunn.

Media i Norge

Gjedrem_Myklebust_650

I 2003 var Dagens Næringsliv i Frankrike for å dekke Bilderbergkonferansen hvor sentralbanksjefen Svein Gjedrem var.

I 2008 dekket Aftenposten Bilderberg «Kristin Clemet, Knut Vollebæk og Egil Myklebust var eneste norske deltakere på Bilderberg-gruppens konferanse i Chantilly i den amerikanske delstaten Virginia denne helgen. Fra 29. til 31. mai 1954 møttes noen av Vestens mektigste menneskene på Hotel de Bilderberg utenfor Arnheim i Nederland.»

Historie

Bilderberg_agenda_1954
Stemmer det at Bilderberg planla Europeisk integrasjon bak lukkede dører?

Les Bilderberg konferansen 2007, 31. mai til 3. juni, Istanbul og Bilderberg gruppen. For å se litt av det større bildet kan du se Cutting Through the Matrix som jeg har presentert, hvor jeg har presentert flere hemmelige eller lukkede organisasjoner. Ellers er google din venn.

Daniel Estulin & Europaparlamentet

Avslutning

Bør nordmenn med stor betydning delta på hemmelige (egentlig ikke så hemmelig, bare at media ikke vil dekke nyheten) konferanser? Er det media sin jobb å dekke nyheten slik at Norske borgere kan få tilgang til denne informasjonen?

Hva om 130 kjendiser hadde møtt hvert år bak bevæpnede vakter i all hemmelighet? Alt fra fotballstjerner, filmstjerner og musikere. Hadde da media vært interessert?

* Være obs på nyhetsspeilet. Inneholder mye bra, men nettstedet presenterer mye piss. Styr unna det som handler om UFO, ETs, kornsirkler, New Agere, Nibiru, 2012 (verden kommer IKKE til å gå under) osv. Som ikke burde blandes med agendaen om en verdensregjering og makten bak makten. Styr unna blant annet det som ligger under kosmos.

BEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman, Suez Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament
USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece
TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister
GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs
NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the Lìberal Party
CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1
USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA
BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament
ITA Draghi, Mario Governor, Banca d’Italia
USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research
DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S
ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU
USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen
TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet
USA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group
FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD
ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish Government
DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform
INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank
CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa
FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer
FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
BEL Philippe, H.R.H. Prince
PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation
INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International
ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and Finance
ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International
INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party
DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil
AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)
TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
FIN Vanhanen, Matti Prime Minister
CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)
GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

Tors hammer av Maarit M. Hanssen

31. mai 2010

Tors hammer
Tors hammer: Geofysiske våpen, en realitet eller science-fiction?

Denne boka tar opp de negative konsekvensene ved haarp-teknologien. De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og Svalbard og tilhører det private internasjonale og vitenskapelige selskapet EISCAT. Forfatteren hevder i boka at disse radarene ikke er under det hun kaller «demokratisk kontroll»

Bare noen få nordmann har hørt om haarp-teknologi. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen vet om, at det finnes haarp-anlegg på norsk jord.

Haarp-teknologi er fremtidens teknologi på godt og ondt. Denne boken handler om hva som, dessverre, kan være ondt med denne teknologien. Denne teknologien er skjult og hemmelig og det finnes tegn på at teknologiens onde hensikter har blitt brukt og brukes i dag i Norge. Det er taushet om det hos den norske regjeringen. (Fra bokomslaget)

Maarit er født og oppvokst i Kalajoki i Finland. Nå er hun spesialsykepleier i Norge.

Kritikk

Maarit starter boken med å fortelle om sin fortid med konstruksjon av tinnfoliehatt (som var mislykket) og at det haster med å få ut informasjon på norsk om HAARP.

Hun blander også inn UFO og ET i et kort kapittel og skriver at «Den utenomjordiske teknologien kan være siste håp for at menneskeheten overlever, og fortsetter å bebo denne kloden» og videre i en e-mail til USAs president George Bush og til den kinesiske og russiske ambassaden i Oslo «and wish to conclude that they (E.T.s) always have been there in the skies of the Earth».

Maarit skriver at hun bare brukte noen uker på boken, som er tydelig siden den kun er på 107 sider og inneholder ikke særlig mye god iformasjon. Kanskje det hadde vært en idè å brukt lenger tid på boken? Samt å kutte ut tinnfoliehatt, UFO, ETs osv?

Jeg mener det hadde vært en bedre idè å skrive en bok som gir en introduksjon om HAARP i Norge (noe som er et viktig tema), som er leselig for de som ikke er så spesielt interessert i tinnfoliehatt, UFO, ETs og påstander om at HAARP står bak jordras, leirras, steinras og fjellras i Norge.

Har du 200 kroner til overs og noen timer ledig til å lese en relativt kort og lettlest bok, skal jeg ikke hindre deg i å kjøpe den.

Men jeg vil heller anbefalt deg å fått tak i boken Angels Don’t Play This HAARP av Nick Begich og Jeana Manning, samt å google deg fram til informasjon om HAARP.